Ändringar i avgifter, FPA-förmåner och FPA-ersättningar för arbetsgivare 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i avgifter, FPA-förmåner och FPA-ersättningar för arbetsgivare 2023

Publicerad 5.1.2023

De temporära ändringar som avsåg beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom upphörde att gälla 31.12.2022. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts i fortsättningen åter ett beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. År 2023 för med sig ändringar också i den partiella sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen. Även en ny omställningsskyddspremie införs.

För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en smittskyddsansvarig läkare, och dagpenningen kan inte längre fås utifrån ett intyg av en annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. Samtidigt förkortas ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom från 6 månader till 2 månader. 

Läs mer

Temporära ändringar som avser beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör att gälla | FPA

Ersättningen för coronavaccinationer fortsätter 

FPA fortsätter att betala arbetsgivarna ersättning för kostnaderna för coronavaccinationer fram till 30.6.2023. Ersättningen är 16 euro per vaccinationsåtgärd. För vaccinpreparat betalas ingen ersättning, eftersom de är avgiftsfria för serviceproducenten. Välfärdsområdena ansvarar från och med 1.1.2023 för att ordna coronavaccinationer och samordnar vaccinationerna. 

Partiell sjukdagpenning möjlig för allt fler 

Från ingången av 2023 träder en lagändring i kraft enligt vilken förutsättningarna för att få partiell sjukdagpenning ändras och maximitiden för partiell sjukdagpenning förlängs till 150 vardagar. Syftet med ändringarna är att få människor att stanna i arbetslivet och återgå till heltidsarbete.

Läs mer

Lagändring möjliggör partiell sjukdagpenning för allt fler | FPA

Rehabiliteringspenning möjlig under hela rehabiliteringstiden 

Enligt en lagändring som trädde i kraft vid ingången av 2023 kan klienten få rehabiliteringspenning för hela rehabiliteringstiden. Det är också lättare att växla mellan rehabiliteringspenning och andra FPA-förmåner. Ansökningstiden för rehabiliteringspenningen förlängs till 6 månader.

Läs mer

Lagändring förenklar villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning | FPA

Guide för välfärdsområdena om hur man sköter arbetsgivares FPA-ärenden under övergångsskedet 

Vid årsskiftet övergick över 200 000 arbetstagare från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. I fortsättningen kan välfärdsområdet som arbetsgivare ansöka om förmåner och ersättningar från FPA. 

Läs anvisningarna som sammanställts för kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena: Så här sköter du välfärdsrområdets arbetsgivarärenden med FPA under övergångsskedet (pdf).

Beloppen av ersättning för företagshälsovård har fastställts 

FPA har fastställt de kalkylmässiga maximibeloppen för företagshälsovårdsersättningar för arbetsgivare för år 2022 och för företagare för år 2023. De maximibelopp som nu fastställts används vid avgörandet av ersättningsansökningar för arbetsgivarens räkenskapsperiod 2022. De nya maximibeloppen för företagare används när man ersätter sådana kostnader för företagshälsovård som uppstått 2023.

Läs mer

Beloppen av ersättning för företagarens egen företagshälsovård
Beloppen av ersättning för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för arbetstagarna

Ny omställningsskyddspremie för arbetsgivarna 

En ny modell för omställningsskydd har tagits fram för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer som fyllt 55 år. I helheten ingår en omställningspenning och frivillig omställningsutbildning för den uppsagda arbetstagaren. För arbetsgivarna innebär detta en ny omställningsskyddspremie. 

Läs mer

Uppsagda personer som fyllt 55 år får ett nytt omställningsskydd – tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas | FPA

Höjd inkomstgräns för social trygghet för personer som jobbar i Finland

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland kan få FPA-förmåner. En arbetstagare får rätt till förmåner då hen tjänar minst 800,15 euro per månad (tidigare 767,98 euro/månad). Inkomstgränsen motsvarar månadsbeloppet för grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa. FPA-förmåner kan fås för de månader då inkomstgränsen överskrids.

Läs mer

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland | FPA

Ändring i sjukförsäkringsavgifterna 

De procentuella sjukförsäkringsavgifterna ändras. År 2023 är arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 1,53 procent. Avgiften är 0,19 procentenheter högre än år 2022.

Arbetspensionsavgifterna stiger 

År 2023 är arbetsgivarens genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgift 17,4 procent. År 2020 sänktes avgiftsnivån på grund av coronaepidemin. Det underskott som sänkningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften har orsakat kompenseras genom en höjning av avgiften för åren 2022–2025. År 2023 är höjningen 0,44 procentenheter. 

Ändringar i lagen om pension för företagare

I 2023 års lag om pension för företagare infördes ändringar med vilka man vill förbättra företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet och stöda verkställigheten av lagen om pension för företagare. Målet är att företagarens arbetsinkomst bättre ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats.

Läs mer

Ändringar i lagen om pension för företagare i kraft den 1 januari 2023 (stm.fi)
Företagares inkomster | FPA

Tjänster för arbetsgivare samlade

På kundservicesidorna för arbetsgivare har man samlat alla uppgifter, anvisningar, räknare och kontaktinformation som behövs för att uträtta FPA-ärenden.  

Läs mer

Kundservice - Arbetsgivare | Fpa

Senast ändrad 5.1.2023