Lagändring möjliggör partiell sjukdagpenning för allt fler | FPAGå till innehållet
Meddelande

Lagändring möjliggör partiell sjukdagpenning för allt fler

Publicerad 9.11.2022

Riksdagen har godkänt ett förslag till ändring av sjukförsäkringslagen som medför ändringar i förutsättningarna för att få partiell sjukdagpenning och i maximitiden för partiell sjukdagpenning. Syftet med ändringarna är att få människor att stanna i arbetslivet och återgå till heltidsarbete. Ändringarna träder i kraft 1.1.2023. 

FPA kan betala partiell sjukdagpenning om en person är arbetsoförmögen men trots det kan sköta en del av sina arbetsuppgifter utan att äventyra sin hälsa eller sitt tillfrisknande.

Maximitiden förlängs till 150 vardagar

I och med lagändringen förlängs maximitiden för partiell sjukdagpenning från 120 vardagar till 150 vardagar. 
En förlängning av maximitiden för partiell sjukdagpenning förbättrar de personers möjligheter att återgå till heltidsarbete för vilka den nuvarande maximitiden inte räcker till för att återställa arbetsförmågan.

Den nya lagen ska tillämpas i situationer där maximitiden för partiell sjukdagpenning enligt den nu gällande bestämmelsen, dvs. 120 vardagar, inte har gått ut före 1.1.2023. 

Definitionen av heltidsarbete ändras

Definitionen av heltidsarbete som en förutsättning för partiell sjukdagpenning ändras så att heltidsarbete i regel avser arbete där den ordinarie arbetstiden är minst 30 timmar i veckan. 

I och med ändringen kan partiell sjukdagpenning också beviljas arbetstagare vars avtalade arbetstid inte motsvarar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare enligt kollektivavtalet i branschen eller den ordinarie arbetstid som avses i arbetstidslagen. Ändringen gör det lättare för dem att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete efter sjukfrånvaron.

Den nya definitionen av heltidsarbete ska tillämpas när arbete på deltid börjar 1.1.2023 eller senare.

Självrisktiden kan löpa under deltidsarbete

En förutsättning för partiell sjukdagpenning har varit att personen börjar arbeta deltid först efter att ha varit borta från arbetet under självrisktiden för sjukdagpenningen. I och med lagändringen kan självrisktiden löpa ut, och det är således möjligt att börja arbeta deltid redan under självrisktiden. 

Man kan inleda deltidsarbete genast efter att arbetsoförmågan har konstaterats bara i det fall att arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om det och deltidsarbetet inte äventyrar arbetstagarens hälsa och återhämtning.

Det kan vara möjligt att inleda deltidsarbete under självrisktiden till exempel i situationer där personens arbetsförmåga en längre tid varit nedsatt och personen har haft flera korta perioder av sjukfrånvaro. 

Denna bestämmelse i sjukförsäkringslagen ska tillämpas när arbete på deltid börjar 1.1.2023 eller senare.

I fråga om arbetsoförmåga på grund av sjukdom har arbetstagaren även i fortsättningen rätt att vara borta från sitt arbete på heltid och få lön för sjukdomstiden samt sjukdagpenning efter självrisktiden. 

Läs mer

Senast ändrad 9.2.2023