Företagarens inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Företagares arbetsinkomst

Som din arbetsinkomst beaktas den årliga arbetsinkomst som du anger i pensionsförsäkringen, dvs. i FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Den påverkar din pension men också beloppet av FPA-förmåner och din rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Inkomstgränser för FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst år 2024

  • Den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten är 9 010,28 euro per år.
  • Den nedre gränsen för LFöPL-arbetsinkomsten är 4 505,14 euro per år.
  • För arbetslöshetsdagpenning krävs en arbetsinkomst på minst 114 803 euro per år.

Arbetsinkomst och dagpenningar

FPA beräknar dagpenningarnas belopp utifrån årsinkomsten, dvs. inkomsterna under en granskningsperiod på 12 kalendermånader. En företagares årsinkomst utgörs av arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Arbetsinkomsten enligt din FöPL- eller LFöPL-försäkring inverkar på beloppet av följande förmåner:

  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenning
  • rehabiliteringspenning.

Löneinkomst från eget företag eller förvärvsinkomst av näringsverksamhet räknas inte med i årsinkomsten. Om FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten är liten betalar FPA minibeloppet av förmånen. Om beloppet av din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst har ändrats under granskningsperioden beräknar FPA dagpenningens belopp utifrån din genomsnittliga arbetsinkomst.

Excempel

Lisa är företagare. Hon blir sjuk och läkaren konstaterar att hon är arbetsoförmögen från och med 15.2.2021.

Lisa ansöker om sjukdagpenning hos FPA. FPA beräknar beloppet av sjukdagpenningen utifrån Lisas årsinkomst. Lisas arbetsinkomst enligt FöPL-försäkringen är 20 000 euro per år. Granskningsperioden på 12 månader är 1.1–31.12.2020.

Enligt beräkningarna får Lisa cirka 46 euro per vardag i sjukdagpenning.

Med hjälp av våra beräkningsprogram kan du uppskatta beloppet av de förmåner som FPA betalar.

Uppgifter om inkomsterna

FPA får uppgifterna om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten direkt från arbetspensionsanstalten. Du behöver inte anmäla dem separat till FPA.

Om du utöver FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten har löneinkomster från annat håll än från ditt eget företag får FPA uppgifter om dem från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Inkomster av företagsverksamhet

Vissa av FPA:s förmåner bestäms inte utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. Exempelvis utkomststödet och vårdtillägget inom stödet för hemvård av barn bestäms utifrån de faktiska inkomsterna av din företagsverksamhet. Det framgår av ansökningsblanketten för respektive förmån vilka inkomster du ska anmäla till FPA.

Företagarens sjukförsäkringsavgifter

FPA:s sjukförsäkring finansieras via arbetsinkomstförsäkring och sjukvårdsförsäkringen. Företagare betalar sjukförsäkringens dagpenningspremie och sjukvårdspremie i samband med förskottsuppbörden.

Dagpenningpremie

Företagare betalar sjukförsäkringens dagpenningspremie för att finansiera arbetsinkomstförsäkringen. Dagpenningspremien ingår i förskottsuppbörden.

Premien uppbärs i samband med förskottsinnehållningen på basis av den beskattningsbara löneinkomsten och företagares arbetsinkomst. I fråga om utländsk skattefri arbetsinkomst används i stället den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna som grund för dagpenningpremien. Avgiften behöver inte betalas för försäkrade under 16 år och inte heller för försäkrade som har fyllt 68 år.

FöpL-försäkrade företagare betalar en dagpenningspremie som motsvarar 1,01 % av arbetsinkomsten då lönen och arbetsinkomsten är minst 16 499 e/år. 

Sjukvårdsavgift

Av företagarinkomst uppbärs ingen sjukvårdsavgiftsprocenten 0,51 år 2024.
Av pensions- och förmånsinkomster är sjukvårdsavgiften 1,48 % år 2024 och den ingår i förskottsuppbörden.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?