Arbetsgivarens skyldigheter efter att anställningen upphört | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetsgivarens skyldigheter efter att anställningen upphört

Arbetsgivaren har skyldigheter också efter att en anställning upphört.

Sådana är:

  • att utfärda anställningsintyg
  • att ordna företagshälsovård för uppsagda.

Anställningsintyg till tidigare arbetstagare

Om en tidigare arbetstagare har blivit arbetslös, kan FPA behöva en utredning över den tidigare arbetstagarens anställning för utbetalning av grunddagpenning.

Arbetsgivaren ska då fylla i blanketten ’Intyg för fastställande av arbetsvillkoret’ (TT4r). För att kontrollera att arbetsvillkoret uppfylls behövs uppgifter om arbetstimmarna per kalendervecka.

Lönesubventionerat arbete

Om arbetsgivaren har fått lönesubvention för att anställa en arbetslös, räknas bara 75 % av arbetet in i arbetsvillkoret.

FPA får uppgifter om lönesubventionerat arbete från AN-tjänster. Arbetsgivaren kan ytterligare informera FPA om saken.

Företagshälsovård för uppsagd arbetstagare

Om en arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård för den uppsagda arbetstagaren under 6 månader från det att skyldigheten att utföra arbete upphörde.

Skyldigheten gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda i anställnings- eller tjänsteförhållande. Ett ytterligare villkor är att arbetstagaren har varit anställd i minst 5 år.

Företagshälsovård ska ordnas på samma sätt som för arbetstagare som har anställning. Arbetsgivaren har rätt att för den här tiden få ersättning för kostnader för företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen. Ersättning för kostnaderna för företagshälsovård för en uppsagd arbetstagare söks med samma ansökan och på samma sätt som för kostnaderna för företagshälsovård för arbetstagare som har anställning.

Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård upphör om den uppsagda arbetstagaren övergår till en ny arbetsgivare genom ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som gäller tills vidare eller för viss tid i minst 6 månader och som omfattar företagshälsovård. Arbetstagaren måste underrätta den förra arbetsgivaren om detta.

Arbetsgivaren ska se till att producenten av företagshälsovårdstjänster har aktuella uppgifter om de personer som omfattas av företagshälsovården.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?