Vanliga frågor om familjeledigheter | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om familjeledigheter

Föräldradagpenningar

Arbetsgivaren har rätt att ansöka om partiell föräldrapenning för den tid för vilken arbetsgivaren betalar lön på basis av föräldraledighet. Om en arbetstagare arbetar till exempel 5 timmar per dag och arbetsgivaren betalar lön för 8 timmar, kan arbetsgivaren ansöka om partiell föräldrapenning för en lön som motsvarar 3 timmar.

Om löneutbetalningen endast grundar sig på arbete, har arbetsgivaren inte rätt till föräldrapenning och kan inte ansöka om förmånen.

Arbetsgivaren måste ansöka om graviditets- eller föräldrapenning utan särskild begäran ifall arbetsgivaren betalar ut lön på basis av graviditets- och föräldraledighet. Om FPA inte har fått någon ansökan från arbetsgivaren när tre månader har förflutit från graviditetspenningsperiodens början, ber FPA arbetsgivaren att lämna in sin ansökan.

Meddela arbetstagaren när ni kan lämna löneuppgifterna till FPA. Om arbetstagaren ber om löneuppgifter för FPA:s räkning, ska du i e-tjänsten för arbetsgivare skicka meddelandet "Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare” eller blankett Y 17r utan löneuppgifter och ange datum för när du skickar de löneuppgifter som saknas. Du kan också ringa Arbetsgivarlinjen och per telefon meddela när du kommer att skickar uppgifterna.

Föräldradagpenning betalas ut till arbetsgivaren för de faderskaps- eller föräldraledighetsdagar som arbetsgivaren har betalat ut lön för. Om en pappa med månadslön har ansökt om faderskaps- eller föräldraledighet för 2 veckor i följd och den lördag som infaller mellan veckorna är avlönad, ska du ange löneuppgifterna från måndag till lördag.

Om pappan arbetar till exempel med timlön och får lön från måndag till fredag, ska du ange löneuppgifterna för den första familjeledighetsveckan från måndag till fredag och för den andra veckan på samma sätt. Om pappan inte får lön för faderskaps- eller föräldraledighet ska du alltså inte ansöka om föräldradagpenning till arbetsgivare för den här dagen.

En pappa kan också vara faderskaps- eller föräldraledig under 2 på varandra följande perioder från måndag till fredag. Om pappan inte är faderskapsledig den lördag som infaller mellan perioderna ska du inte ansöka om föräldradagpenning för den här lördagen.

En lärare har rätt till föräldradagpenning för en avlönad graviditets- eller föräldraledighet också när ledigheten inträffar helt eller delvis under lärarens kalkylerade semester som börjar 16.6. FPA betalar dagpenningen till arbetsgivaren för den tid för vilken arbetsgivaren har betalat lön. Ange lärarens löner som lön för graviditets- eller föräldraledighet.

Du kan ange lönerna per löneperiod. Ange då i anmälan: ”Löneutbetalningen fortsätter från och med dd.mm.åååå”. Dagpenningen betalas inte ut från och med det datum som angetts förrän FPA har fått en ny löneanmälan.

Du kan också ange lönerna först när uppgifterna om lönen för hela frånvarotiden är tillgängliga och lönen har betalats ut. Lägg ändå märke till att FPA kan meddela arbetstagaren beslut om föräldradagpenningar först när arbetsgivaren har skickat löneuppgifterna till FPA.

Semesterkostnadsersättning 

Ange bara den del av semesterlönens eller semesterersättningens belopp som enligt lag har intjänats utifrån föräldraledigheter. FPA beräknar beloppet av semesterkostnadsersättning utifrån de uppgifter som du har angett.

FPA betalar ut semesterkostnadsersättning för varje kalendermånad som arbetstagaren har tjänat in lagstadgad semester på basis av föräldraledighet och för vilken arbetstagaren har fått föräldradagpenning för minst 14 dagar. Dessa 14 dagar med föräldradagpenning ska infalla under en och samma kalendermånad. Arbetsgivaren har alltså inte rätt till semesterkostnadsersättning om föräldraledigheten hänför sig till två kalendermånader och det under ingendera månaden har betalats ut föräldradagpenning för 14 vardagar. Också lördagar räknas som vardagar.

Semesterkostnadsersättningen kan sökas för de kalendermånader för som arbetstagaren har varit borta från arbetet p.g.a. moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Ersättningen betalas för varje kalendermånad som arbetstagaren har varit berättigad till semester och för vilka FPA betalar föräldradagpenningar minst 14 dagar. Meddela alltså i ansökan den tid för vilken semester har tjänats in, inte den egentliga semestertiden. Meddela inte heller i ansökan månader för vilka du inte ansöker om semesterkostnadsersättning.

Flexibel eller partiell vårdpenning

Visst kan du det. Logga in till e-tjänsten för arbetsgivare och välj Meddelande eller ansökan >Intyg om arbetstid. Svara på alla frågor och skicka anmälan.

I meddelandet begärs arbetstiden för en viss tid eller från ett visst datum. Den genomsnittliga veckoarbetstiden ska meddelas i timmar eller procent av normalt heltidsarbete i branschen. Alternativen är givna. Dessutom begärs orsaken till kortare/meddelad arbetstid. Förutom obligatoriska uppgifter kan man ge en fritt formulerad tilläggsutredning i sammanhanget.

Arbetstidsvillkoren är olika för partiell och flexibel vårdpenning. Intyget fungerar som bilaga till båda dessa förmåner. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi får uppgifterna på en gång oberoende av vilken förmån arbetstagaren ansöker om.

Om den avtalade arbetstiden är kortare än vanligt eller gäller bara en viss tid, ska du uppge arbetstiden för denna tid. Ifall arbetstagarens arbetsid kontinuerligt är kortare än vanlig kan du meddela arbetstiden från den tidpunkt som arbetstagaren begär det.

Senast ändrad 11.6.2024