Vanliga frågor om familjeledigheter | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om familjeledigheter

Föräldradagpenningar

Skicka via e-tjänsten anmälan "Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare" eller lämna in blankett Y 17r utan löneuppgifter och uppge datum när du skickar löneuppgifterna som saknas. Du kan också ringa Arbetsgivarlinjen och per telefon meddela när du kommer att skickar uppgifterna.

Föräldradagpenningen betalas till arbetsgivaren för de dagar faderskapsledigt som arbetsgivaren betalar lön.

Om pappan har ansökt om faderskapsledigt för 2 veckor i följd och lördagen där emellan är avlönad kan du meddela löneuppgifterna för måndag-lördag. Om pappan får lön endast för måndag-fredag men inte för lördagen ska du meddela lönen för den första veckan (måndag-fredag) och måndagen följande vecka. Du ska alltså inte ansöka om faderskapspenning för lördagen om du inte betalar ut lön för den dagen.
Ifall pappan är faderskapsledig måndag-fredag två veckor i följd, men inte på lördag ska arbetsgivaren inte heller ansöka om faderskapspenning för lördag. Läs mer om hur du meddelar lönen i samband med månadslön eller annan än månadslön.

Arbetsgivaren ska inte meddela semesterlönen som lön under moderskapsledigheten. Om den avlönade moderskapsledigheten (vanligen 72 eller 75 dagar) avbryts av semester eller lärarens kalkylerade semester, ska lönen för moderskapsledigheten meddelas i perioder.

Exempel:
Moderskaps- och föräldrapenningperioden är 26.5.2015 – 5.4.2016. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för 72 vardagar under tiden 26.5.2015 – 18.8.2015.

Löneuppgifterna för moderskapsledigheten ska meddelas i perioder före och efter den kalkylerade semestern.
26.5.2015 – 15.6.2015 XXXX,XX euro
25.7.2015 – 18.8.2015 XXXX, euro

Meddela alltså inte lönen som betalas ut för den kalkylerade semestern

Semesterkostnadsersättning

Meddela det belopp semesterlön eller -ersättning som betalats ut för föräldradagpenningperioden. På basis av de uppgifter som meddelats räknar FPA ut semesterkostnadsersättningens belopp.

Om moderskaps- eller föräldrapenningperioden för samma barn börjat 1.4.2016 eller senare ska endast den lön- eller löneersättning som tjänats in som lagstadgad semester (156 vardagar dvs cirka 6 månader) meddelas. Läs mer om semesterkostnadsersättningens belopp.

För att en arbetsgivaren ska ha rätt till semesterkostnadsersättning måste föräldradagpenning ha betalats ut för minst 14 dagar (”svarta dagar” i kalendern) under kalendermånaden i fråga.

Arbetsgivaren har inte rätt till semesterkostnadsersättning, även om arbetsfrånvaron omfattar 14 föräldrapenningsdagar, ifall ledigheten fördelar sig på två kalendermånader och 14 dagarsregeln inte uppfylls på någondera månaden. Sådana situationer är vanliga i samband med faderskapsledigheter

Semesterkostnadsersättningen kan sökas för de kalendermånader för som arbetstagaren har varit borta från arbetet p.g.a. moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Ersättningen betalas för varje kalendermånad som arbetstagaren har varit berättigad till semester och för vilka FPA betalar föräldradagpenningar minst 14 dagar. Meddela alltså i ansökan den tid för vilken semester har tjänats in, inte den egentliga semestertiden. Meddela inte heller i ansökan månader för vilka du inte ansöker om semesterkostnadsersättning.

Flexibel eller partiell vårdpenning

Visst kan du det. Logga in till e-tjänsten för arbetsgivare och välj Meddelande eller ansökan >Intyg om arbetstid. Svara på alla frågor och skicka anmälan.

I meddelandet begärs arbetstiden för en viss tid eller från ett visst datum. Den genomsnittliga veckoarbetstiden ska meddelas i timmar eller procent av normalt heltidsarbete i branschen. Alternativen är givna. Dessutom begärs orsaken till kortare/meddelad arbetstid. Förutom obligatoriska uppgifter kan man ge en fritt formulerad tilläggsutredning i sammanhanget.

Arbetstidsvillkoren är olika för partiell och flexibel vårdpenning. Intyget fungerar som bilaga till båda dessa förmåner. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi får uppgifterna på en gång oberoende av vilken förmån arbetstagaren ansöker om.

Om den avtalade arbetstiden är kortare än vanligt eller gäller bara en viss tid, ska du uppge arbetstiden för denna tid. Ifall arbetstagarens arbetsid kontinuerligt är kortare än vanlig kan du meddela arbetstiden från den tidpunkt som arbetstagaren begär det.

Senast ändrad 27.3.2023

Vad tycker du om sidan?