Familjeledighetsersättning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Företagare får inte ersättning för kostnader som det egna föräldraskapet medför.

Familjeledighetsersättning kan beviljas om följande villkor uppfylls:

  • Arbetstagaren har fått graviditetspenning, moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar från FPA.
  • Arbetsgivaren har under graviditetsledigheten, moderskapsledigheten eller adoptivförälderns föräldraledighet betalat lön minst under 1 månad. Lönen grundar sig på kollektivavtal, tjänstekollektivavtal eller på ett arbetsavtal.  
  • Anställningen har fortgått minst 3 månader innan graviditetsledigheten, moderskapsledigheten eller adoptivförälderns föräldraledighet började och anställningen grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst 1 år. 
  • Arbetstagarens arbetstid har omfattat minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen innan graviditetsledigheten, moderskapsledigheten eller adoptivförälderns föräldraledighet började. 

Även arbetsgivare som betalar skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen till mamman kan ansöka om familjeledighetsersättning.

En anställning på ett år kan uppnås också genom flera visstidsanställningar om de utan avbrott följer på varandra hos samma arbetsgivare under minst ett år. 

Kravet på arbetstid (80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen) uppfylls också om arbetstagaren före graviditetsledigheten, moderskapsledigheten eller föräldraledigheten för adoptivförälder tillfälligt är ledig från sitt anställnings- eller tjänsteförhållande (till exempel på grund av vårdledighet, partiell vårdledighet eller studieledighet eller för att hon får partiell sjukdagpenning eller partiell rehabiliteringspenning). 

Belopp

Familjeledighetsersättningen är 2 500 euro. Ersättningen betalas per graviditet eller adoption.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?