Familjeledighetsersättning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare kan ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av att en kvinnlig arbetstagare blir förälder. Företagare får inte ersättning för kostnader som deras eget föräldraskap medför.

Familjeledighetsersättning kan beviljas om följande villkor uppfylls:

  • Arbetstagaren har fått graviditetspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar från FPA.
  • Arbetsgivaren har under graviditetspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar under minst en månad betalat lön som grundar sig på kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal eller på ett arbetsavtal.  
  • Anställningen har fortgått minst tre månader innan graviditetspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började och anställningen grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst ett år.
  • Arbetstagarens arbetstid hade omfattat minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen innan graviditetspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började.

Även arbetsgivare som betalar skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen till mamman kan ansöka om familjeledighetsersättning.

En anställning på ett år kan uppnås också genom flera visstidsanställningar om de utan avbrott följer på varandra hos samma arbetsgivare under minst ett år.

Arbetstidsvillkoret (80 % av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen) uppfylls också om mamman före graviditetsledigheten eller föräldraledigheten för adoptivmödrar tillfälligt är ledig från sin heltidsanställning (t.ex. vårdledighet, partiell vårdledighet, studieledighet, partiell sjukdagpenning eller partiell rehabiliteringspenning).

Belopp

Familjeledighetsersättningen är 2 500 euro. Ersättningen betalas per graviditet eller adoption.
 

Senast ändrad 15.3.2024