Semesterkostnadsersättning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Semesterkostnadsersättning till arbetsgivare

En arbetsgivare som är skyldig att betala semesterlön eller semesterersättning för semester som tjänats in under särskild graviditets-, graviditets-, faderskaps- eller föräldraledighet kan få ersättning från FPA för semesterkostnaderna.

Arbetstagaren kan tjäna in semester för sammanlagt högst 160 vardagar under graviditets- och föräldraledighetsdagarna. Om arbetstagaren får särskild graviditetsledighet, tjänar hon dessutom in semester under hela den särskilda graviditetsledigheten. 

När den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022 är antalet dagar under vilka semester tjänas in (moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighetsdagar som är likställda med arbetade dagar) 156 vardagar. Under särskild moderskapsledighet intjänas semester för hela ledigheten.

Ersättning för semesterkostnader betalas inte för semesterpenning eller semesterpremie.

Belopp

Ersättning för semesterkostnader betalas för högst 2,5 dagar för en kalendermånad under vilken arbetstagaren tjänat in semester utifrån särskild graviditets-, graviditets-, faderskaps- eller föräldraledighet. Under en sådan månad ska föräldradagpenning ha betalats för minst 14 dagar.

Ersättning betalas inte om semestern för kalendermånaden i fråga främst har tjänats in under annan tid än under särskild graviditets-, graviditets-, faderskaps- eller föräldraledighet. Detta gäller också de kalendermånader då föräldradagpenning har betalats för 14 vardagar.

Till exempel i fråga om den gamla lagen kan det gälla fall där arbetstagaren mitt under föräldraledigheten har återvänt till arbetet och föräldrapenningen har betalats med minimibelopp under tiden i arbete. Även om föräldradagpenning har betalats för minst 14 dagar i kalendermånaden har arbetsgivaren inte rätt till ersättning, om semestern i huvudsak har tjänats in under tiden i arbete.

FPA räknar ut beloppet av semesterkostnadsersättningen per dag enligt följande:

Den årsinkomst som arbetstagarens dagpenning grundar sig på divideras med 300. Denna ersättning per dag höjer FPA med koefficienten 1,21. I ersättning betalas dock högst det belopp som arbetsgivaren varit skyldig att betala i semesterlön förhöjt med koefficienten 1,21.

Exempel

Milja tar ut graviditets- och föräldraledighet enligt följande:

Graviditetsledighet 19.8.2023–4.10.2023, 40 vardagar
Föräldraledighet 5.10.2023–26.1.2024, 92 vardagar
I arbete 27.1–31.5.2024
Föräldraledighet 1.6.2024–20.8.2024, 68 vardagar

Arbetsgivaren ansöker om semesterkostnadsersättning
1.8.2023–31.1.2024 samt
1.6.2024–30.6.2024 (den 160:e föräldraledighetsdagen är 4.7.2024).

Arbetsgivaren uppger att semesterlönen för denna tid är 1 575 euro.

Beräkningsformel: 42 000/300 x 1,21 x 7 = 2 964,50 euro.

Ersättningen är dock maximalt det belopp som arbetsgivaren betalat i semesterlön förhöjt med koefficienten 1,21.

I exemplet är semesterlönen på 1 575 euro förhöjd med koefficienten (1,21) 1 905,75 euro. Den är alltså mindre än den ersättning som beräknats enligt formeln (2 964,50 euro). FPA betalar till arbetsgivaren beloppet av den semesterlön som arbetsgivaren betalat, förhöjt med koefficienten 1,21, det vill säga 1 905,75 euro.

Ansökan om semesterkostnadsersättning

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare, ska
semesterkostnadsersättning sökas inom 2 år från ingången av den kalendermånad för vilken ersättning önskas.

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022, ska ersättningen sökas inom 6 månader efter att ledigheten upphört. 

Ersättning kan sökas på förhand om det går att uppskatta beloppet av semesterlönen och semesterersättningen. FPA handlägger emellertid ansökan först när föräldradagpenning har betalats för 160 vardagar eller för en sådan enskild föräldradagpenningsperiod som den anställda har ansökt om.

Gör så här

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Suomi.fi-identifikation.Ange den tid med föräldraledighet som du ansöker om ersättning för.  Sök ersättning för sådana hela kalendermånader för vilka FPA betalat föräldradagpenning under minst 14 vardagar och för vilka arbetstagaren tjänat in semester utifrån föräldraledigheter.

    Med räknaren för beräkning av vardagar kan du räkna ut vid vilken tidpunkt graviditets- och föräldraledigheten har varat i 160 vardagar. Ange den första dagen för graviditetsledigheten och antalet graviditets- och föräldraledighetsdagar som tagits ut utan avbrott. Om arbetstagaren har tagit ut föräldraledigheten i flera perioder ska du göra en separat beräkning för varje period.

    Om semesterlön eller semesterersättning inte redan betalats ut måste arbetsgivaren uppskatta beloppet av den semesterlön eller semesterersättning som tjänats in under den tid som arbetsgivaren angett. 
  2. Skicka in ansökan till FPA.

Alternativt kan du göra ansökan med blanketten Ansökan från arbetsgivaren – Semesterkostnader under föräldradagpenningtid eller ersättning för familjeledighet (SV 18r, pdf). En ansökan i pappersform ska alltid skickas per post: Kela, PL 26, 00056 KELA.

Man kan inte ansöka om semesterkostnadsersättning via inkomstregistret.

Beslut

En arbetsgivare som ansökt om semesterkostnadsersättning får ett beslut från FPA med information om huruvida ersättning har beviljats, ersättningens belopp och när ersättningen betalas ut.

FPA skickar beslutet per post, men samma uppgifter och kundbrev visas också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivare kan välja att avstå från att ta emot beslut per post och övergå till elektroniska beslut. Detta gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkrav. 

Läs mer

Senast ändrad 20.5.2024