Vad krävs för ersättning för kostnader för företagshälsovård? | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vilkor för att få ersättning för företagshälsovårdskostnader?

Arbetsgivare kan få ersättning för kostnader för företagshälsovård från FPA när bland andra följande villkor uppfylls:

 • det har ordnats lagstadgad förebyggande företagshälsovård (att ordna sjukvård är frivilligt)
 • sjukvård har ordnats för alla arbetstagare, om den ingår i avtalet om företagshälsovård
 • företagshälsovårdstjänsterna är avgiftsfria för alla arbetstagare
 • serviceproducenten och serviceenheten är registrerade som producenter av företagshälsovårdstjänster i registret över tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården (Soteri)
 • företagshälsovårdstjänsterna tillhandahålls av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården samt sakkunniga inom företagshälsovården som är behöriga att sköta uppgifter inom företagshälsovården
 • ett skriftligt avtal om ordnandet av tjänsterna har ingåtts
 • planeringen av företagshälsovården grundar sig på en aktuell arbetsplatsutredning (grundläggande utredning)
 • det finns en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården
 • de kostnader för vilka arbetsgivaren söker ersättning grundar sig på bokföringen för den räkenskapsperiod som anges i ansökan
 • ansökan om ersättning har behandlats på arbetsplatsen enligt principerna för ett sådant samarbetsförfarande som avses i lagen om företagshälsovård, och arbetarskyddskommissionen eller ett motsvarande arbetarskyddsorgan eller skyddsombudet har gett ett utlåtande om ansökan
 • ersättning för kostnaderna har inte fåtts med stöd av andra bestämmelser i sjukförsäkringslagen
 • kostnaderna omfattas inte av något annat lagstadgat ersättningssystem.

Handlingar som hör till företagshälsovården

Arbetsgivaren ska ha följande handlingar i skriftlig form:

 • avtalet om företagshälsovård
 • arbetsplatsutredningen och verksamhetsplanen
 • ett utlåtande om ersättningsansökan av arbetarskyddskommissionen eller skyddsombudet

De här handlingarna ska inte fogas till den ansökan om ersättning som skickas till FPA, men FPA kan begära dem då beslutet om ersättning ska fattas.

Samarbete

Arbetsgivaren ska samarbeta med arbetstagarna eller deras företrädare när arbetsgivaren behandlar

 • beslut som är nödvändiga för genomförandet av företagshälsovården (t.ex. införande av förebyggande verksamhet och sjukvård)
 • allmänna riktlinjer för hur företagshälsovården ska ordnas (t.ex. val av serviceproducent)
 • planeringen av verksamheten (verksamhetsplanen, företagshälsovårdens innehåll och omfattning)
 • genomförandet av verksamheten och utvärderingen av dess effekter
 • ansökan om ersättning (ett utlåtande om ansökan).

Arbetstagarna kan företrädas av arbetarskyddskommissionen, skyddsombudet eller någon annan företrädare för personalen. Den gemensamma behandlingen ska ske redan när arbetsgivaren bereder beslut som gäller ordnandet av företagshälsovård.

Läs mer