Vad är ersättningsgill företagshälsovård? | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vad är ersättningsgill företagshälsovård?

Ersättningsgill företagshälsovård grundar sig alltid på ett avtal om företagshälsovård, en arbetsplatsutredning och en uppdaterad version av verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Ersättning kan fås för

  • förebyggande företagshälsovård
  • sjukvård på allmänläkarnivå, som arbetsgivaren köper av samma serviceproducent som den köper förebyggande företagshälsovårdstjänster av.

För att man ska få ersättning från FPA krävs det att företagshälsovården har genomförts i enlighet med god företagshälsovårdspraxis.

Ersättningsgilla kostnader kan uppkomma av

  • tjänster som ges av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården (företagsläkare, företagshälsovårdare och företagsfysioterapeuter)
    • Rekommendationen är att företagsfysioterapeuter som genomför besök som direktmottagning ska ha sådan fortbildning för fysioterapeuter som avses i rekommendationen om direktmottagningsutbildning med anknytning till sjukdomar i rörelseorganen, Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta (2017).
  • tjänster som ges av sakkunniga inom företagshälsovården
  • laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar
  • upprätthållande av första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen
  • andra nödvändiga resurser som behövs för genomförandet av företagshälsovården
  • underhåll och utrustning av arbetsgivarens egen företagshälsovårdsstation.

Kostnader för tjänster som getts av sakkunniga inom företagshälsovården kan ersättas endast om en yrkesutbildad person inom företagshälsovården har ansett dem nödvändiga, till exempel med stöd av arbetsplatsutredningar och hälsoundersökningar. Med sakkunniga inom företagshälsovården avses till psykologer som har behörighet inom företagshälsovård. Även sakkunniga inom arbetshygien, det sociala området, ergonomi, teknik, jordbruk och idrott samt optiker, talterapeuter och näringsterapeuter, som har tilläggsutbildning inom företagshälsovården.

Specialistläkartjänster och undersökningar som utförts av specialistläkare kan ersättas som företagshälsovård när en företagsläkare har konsulterat en specialistläkare för att kunna bedöma en arbetstagares arbetsförmåga och vilka behandlingsmöjligheter det finns. Ansvaret för bedömningen av arbetsförmågan och för vården vilar ändå fortfarande på företagsläkaren.

Företagshälsovård som getts på distans ersätts i begränsad omfattning av FPA. Exempelvis det arbetsplatsbesök som hör till en arbetsplatsutredning kan inte utföras på distans utan måste göras på platsen. Läs mer.

Vad är inte ersättningsgill företagshälsovård?

Till exempel personlig skyddsutrustning eller hjälpmedel som har att göra med arbetarskydd eller arbetssäkerhet ersätts inte, och inte heller läkemedel, narkotikatester, specialiserad sjukvård, verksamhet som utförs av studerande inom hälso- och sjukvård (t.ex. medicine kandidater), användsningsavgifter för Recepttjänsten och Patientdatalagret eller terapi som ges av en psykolog.

Företagshälsovårdsproducenten kan också rekommendera arbetsgivaren motions- och rekreationsverksamhet, arbetshandledning eller ledarskapsutbildning, även om FPA inte ersätter detta.

För vissa situationer finns dessutom separata lagstadgade ersättningssystem. Därför betalar FPA inte ersättningar för följande:

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024