Förebyggande företagshälsovård | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Förebyggande företagshälsovård

En arbetsgivare ska ordna förebyggande företagshälsovård också om arbetsgivaren har endast en arbetstagare med arbetsavtal eller i tjänsteförhållande. Att ordna sjukvård är frivilligt.

I den förebyggande företagshälsovården ingår bland annat arbetsplatsutredning som görs på arbetsplatsen, hälsoundersökningar, rådgivning och vägledning samt upprätthållande av beredskap för första hjälpen.

Därutöver får arbetsgivaren åtgärdsförslag av företagshälsovården. Förslagen grundar sig på arbetsplatsutredningarna och hälsoundersökningarna och har att göra med

 • hur man kan göra arbetet hälsosammare och tryggare på arbetsplatsen
 • hur man främjar de anställdas arbets- och funktionsförmåga
 • hur man anpassar arbetet enligt de anställdas förutsättningar.

Företagshälsovården och arbetsgivaren följer tillsammans upp hur förslagen genomförs, bl.a. i samband med arbetsplatsbesök.

Arbetsplatsutredning

Planeringen av företagshälsovårdsverksamheten grundar sig alltid på den arbetsplatsutredning (grundläggande utredning) som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården gör genom att bekanta sig med arbetsplatsen och det arbete som utförs där. I enlighet med god företagshälsovårdspraxis utreder den yrkesutbildade personen inom företagshälsovården behovet av att anlita sakkunniga inom företagshälsovården.  Den grundläggande utredningen uppdateras och vid behov görs den om, då

 • verksamhetsplanen för företagshälsovården ändras eller justeras
  • förhållandena på arbetsplatsen förändras väsentligt eller
  • utifrån de uppgifter som företagshälsovården fått eller
  • med de tidsintervaller som anges i verksamhetsplanen eller
 • det uppstår behov eller sker förändringar på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsutredningen blir gjord. Företagshälsovården genomför utredningen i den omfattning som behövs med tanke på arbetsplatsens behov.

Företagshälsovården inhämtar allmän, branschrelaterad information och kompletterar den med uppgifter om arbetsplatsen. Syftet är att bedöma den fysiska och psykiska belastning som arbetet medför samt i vilken mån arbetstagarna utsätts för biologiska, kemiska eller fysikaliska olägenheter och risker på arbetsplatsen.

Utifrån arbetsplatsutredningen bedöms vilken betydelse förhållandena på arbetsplatsen har för hälsan och arbetsförmågan. Bedömningen och rekommendationerna om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena antecknas i den rapport som ska skrivas om arbetsplatsutredningen.

Verksamhetsplan

Arbetsgivaren ska ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården, som arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster tillsammans gör upp utifrån arbetsplatsutredningen (grundläggande utredning). Verksamhetsplanen ska årligen ses över. Verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av företagshälsovårdens företagsspecifika uppgifter och ansvar när det gäller att upprätthålla arbetsförmågan. Verksamhetsplanen kan formuleras fritt, men den ska ha godkänts av vardera parten.

Planen ska behandlas på arbetsplatsen som en del av samarbetsförfarandet, d.v.s. i arbetarskyddskommissionen eller genom ett annat motsvarande förfarande.

I verksamhetsplanen ska också beskrivas de åtgärder för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan som är företagshälsovårdsproducentens uppgift, ifall producenten har kommit överens med arbetsplatsen om en praxis för upprätthållande av arbetsförmågan.

Vad gäller praxisen för upprätthållande av arbetsförmågan ska det finnas en beskrivning av

 • företagshälsovårdens uppgifter när det gäller att stödja arbetsförmåga och att förebygga problem i anslutning till arbetsförmåga
 • samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården där syftet är att identifiera behovet av tidigt stödjande, att följa upp sjukfrånvaron samt att göra upp och presentera rapporter om hälsosituationen och arbetsförmågan på arbetsplatsen.
 • vad slags samarbete med anknytning till arbetsförmågeärenden företagshälsovården har med andra aktörer än arbetsplatsen.
 • Planering av verksamheten (Arbetshälsoinstitutet, ttl.fi)

Hälsoundersökningar

Arbetsgivaren är skyldig att ordna regelbundna hälsoundersökningar för arbetstagarna om arbetet medför särskilda risker för ohälsa eller särskilda hälsorelaterade krav. Arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagarna nyanställningsundersökningar och åldersrelaterade hälsoundersökningar, även om arbetet inte medför sådana särskilda risker för ohälsa som avses i lagstiftningen. Hälsoundersökningarna utförs i regel av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, men också en sakkunnig inom företagshälsovården kan delta i en hälsoundersökning, om en yrkesutbildad person inom företagshälsovården anser det nödvändigt för utredandet av arbetets effekter på hälsan. Vid hälsoundersökningarna bedömer de yrkesutbildade personerna inom företagshälsovården också om arbetstagaren behöver rehabilitering eller andra åtgärder som stöder arbetsförmågan.

Information, rådgivning och vägledning

Arbetsgivaren och arbetstagarna får också rådgivning och vägledning av företagshälsovården. Syftet är att förebygga risker och olägenheter som beror på arbetet, arbetsförhållandena eller arbetsmiljön. Syftet är också att arbetsgivaren och arbetstagarna ska kunna skydda sig mot de olägenheter som arbetsförhållandena kan orsaka och agera för att utveckla arbetsmiljön.

Uppföljning av hur arbetstagare klarar sig i arbetet och hänvisning till rehabilitering

Det hör till företagshälsovården att följa hur arbetstagare klarar sig i arbetet och att främja deras arbetsförmåga. Vid behov kan arbetstagare få rådgivning gällande rehabilitering och även hänvisas  till vård eller till medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering.

Första hjälpen

Företagshälsovården deltar i ordnandet av första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen. I anknytning till arbetsplatsutredningen bedömer företagshälsovården risknivån för olycksfall och rekommenderar utifrån den vilken första hjälpen-utbildning och -utrustning som behövs.

Vaccinationer kan ersättas som företagshälsovård om de är nödvändiga för arbetet och skyddar arbetstagaren mot smittorisker i anslutning till arbetsuppgifterna. Bedömningen av om en vaccinering är nödvändig måste grunda sig på arbetsplatsutredningen.

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023