Arvoden till FPA:s organ | Om FPA | FPAGå till innehållet

Arvoden till FPA:s organ

De av FPA:s olika organ till vilka arvode betalas är styrelsen, fullmäktige och revisorerna. Till medlemmarna i delegationer och forum betalas inget arvode.

Arvoden som betalas till FPA:s fullmäktige

Månadsarvode

– ordföranden 617,33 euro/månad

– fullmäktigeledamöterna 493,87 euro/månad

Sammanträdesarvode

– ordföranden 154,33 euro/sammanträde

– fullmäktigeledamöterna 123,47 euro/sammanträde

Riksdagen har fastställt storleken på arvodet för fullmäktigeledamöterna enligt 9 § i instruktionen för Folkpensionsanstaltens fullmäktige . Enligt instruktionen är arvodets belopp en femtondedel av det årsarvode som betalas till riksdagsledamöterna. Varje månad utbetalas en tolftedel av årsarvodet.

Utöver det arvode som betalas till en fullmäktigeledamot får ordföranden dessutom ett årsarvode, som är en fjärdedel av arvodet till fullmäktigeledamöterna. Också i fråga om årsarvodet till ordföranden utbetalas månatligen en tolftedel.

Till ordföranden, ledamöterna och suppleanterna betalas ett sammanträdesarvode för varje sammanträde som fullmäktige och arbetsutskottet håller. Sammanträdesarvodets belopp är en fjärdedel av månadsarvodet.

Årsarvodet till riksdagsledamöter har fastställts i lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947). I 1 mom. i denna lag finns bestämmelser om en riksdagsledamots månatliga arvode. Instruktionen för Folkpensionsanstaltens fullmäktige grundar sig på denna lag.

Arvoden som betalas till ledamöterna i FPA:s styrelse under mandatperioden 2023-2025

Månadsarvode:

– ordföranden 900 euro/månad

– ledamöterna 600 euro/månad

Mötesarvode

– ordföranden 300 euro/möte

– ledamöterna 300 euro/möte

– representanten för personalen 200 euro/möte

Det är FPA:s fullmäktige som beslutar om arvodena.

Arvoden som betalas till FPA:s revisorer

Månadsarvode:

– ordföranden för revisorerna: 427,38 euro/månad

– revisorerna 284,92 euro/månad

Mötesarvode:

– mötesarvode till ordföranden och revisorerna 123,47 euro

Det är FPA:s fullmäktige som beslutar om arvodena. Arvodet som betalas till revisorerna är en tjugosjättedel av det årsarvode som betalas till riksdagsledamöter. Utöver det arvode som betalas till revisorerna får ordföranden dessutom ett årsarvode, som är hälften av arvodet till revisorerna. Till ordföranden och revisorerna utbetalas varje månad en tolftedel av årsarvodet.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?