Dataskyddbeskrivningar som gäller förmånshandläggningen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Dataskyddbeskrivningar som gäller förmånshandläggningen

På den här sidan finns datasekretessbeskrivningar för de register som används inom kundservicen och förmånshandläggningen.

Om du har frågor om någon datasekretessbeskrivning kan du kontakta FPA:s kundservice, något av FPA:s serviceställen eller den person som anges i datasekretessbeskrivningen. Du kan skicka förfrågningar till FPA:s dataskyddsansvariga per e-post på adressen tietosuoja(a)kela.fi.

Registret används för att spara och lagra person- och serviceuppgifter som gäller FPA:s kunder med tidsbokning. Behandlingen grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter.

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s tidsbokningssystem

1 Registeransvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
Postadress: PB 450
00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12
00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11 (växel)
http://www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sanna Manninen
Tfn. 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Tidsbokningssystemet

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Registret används för att boka tider för FPA:s kunder och administrera tidsbokningarna samt för att spara och lagra person- och serviceuppgifter som gäller kunderna. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter i anslutning till verkställigheten av förmåner.

5 Registrets datainnehåll

Datatyper i registret:

 • orsak till tidsbokningen
 • precisering/preciseringar angående orsaken till tidsbokningen (livssituation, förmån)
 • serviceform (t.ex. telefonservice)
 • kontaktspråk
 • behov av språktolk (ja/nej)
 • tolkningsspråk
 • region eller kommun
 • serviceställe eller servicepunkt
 • tidpunkt för betjäningen (datum, klockslag)
 • kundens namn
 • kundens personbeteckning
 • kundens telefonnummer
 • kundens e-postadress
 • typ av meddelande om tidsbokning (t.ex. bekräftelse av tidsbokning)
 • leveranssätt för meddelandena om tidsbokning (t.ex. sms)
 • uppgift om intressebevakning (ja/nej, uppgift ur FPA:s register)
 • uppgift om spärrmarkering (ja/nej, uppgift ur FPA:s register)
 • ytterligare uppgifter (fritt formulerad beskrivning)
 • uppgift om tidsbokningens status (t.ex. förverkligad, avbokad)
 • den som gjort eller ändrat tidsbokningen
 • ändringshistorik (vilka ändringar som gjorts, när och av vem)

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås av kunderna personligen, ur FPA:s förmånsregister (personuppgifter, kontaktuppgifter) samt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (person-beteckning, namn). Kunderna för själva in sina uppgifter i systemet eller så förs de in av en tjänsteman vid FPA eller av en samarbetspartner till FPA (t.ex. en social myndighet) via tidsbokningstjänstens användargränssnitt på fpa.fi. Användningen av tidsboknings-systemet förutsätter stark elektronisk identifiering (suomi.fi) av kunden eller samarbetspartnern. I situationer där man sköter ärenden för en annan person krävs en elektronisk fullmakt (suomi.fi) eller att vårdnadshavaren har en lagstadgad rätt att sköta ärenden för barnet.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut.

8 Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Personuppgifterna sparas i tidsbokningssystemets databas i 6 månader från datumet för den bokade tiden. Därefter raderas uppgifterna. Lagringen av uppgifterna grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter i anslutning till verkställigheten av förmåner. Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter och verkställigheten av förmåner.

10 Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasä-kerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina ar-betsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få åtkomst till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne.

En registrerad som vill kontrollera uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Förmånsuppgifter används vid verkställandet av den lagstadgade socialförsäkringen i fråga om olika förmåner i kundservicen och vid handläggningen av förmånsansökningar.

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s förmånsregister

1 Registeransvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
Postadress: PB 450
00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12
00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11 (växel)
http://www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Tfn 020 692 352

3 Registrets namn

Förmånsregistret

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Förmånsuppgifter används vid verkställandet av den lagstadgade socialförsäkringen i fråga om olika förmåner i kundservicen och vid handläggningen av förmånsansökningar.

Uppgifterna används också i utförandet av FPA:s statistiska planerings- och forskningsuppgifter samt i utförandet av uppgifter i samband med informationsutbyte.

Behandlingen bygger på FPA:s lagstadgade skyldigheter. En förteckning över författningarna finns på sida 10.

5 Registrets datainnehåll

Förmånsregistret innehåller allmänna uppgifter om förmånstagaren, förmånsuppgifter, uppgifter gällande kundservicen och förmånshandläggningen samt statistiska uppgifter.

Registrets datatyper beskrivs på sidorna 5–9.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås av kunderna själva, från olika myndigheter och andra aktörer, såsom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen, Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, försäkringsanstalterna, arbetsplatskassorna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och arbetskraftsmyndigheterna.

Uppgifter fås också från apoteken och avtalsparter i fråga om direktersättning (producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och serviceproducenter som tillhandahåller transporttjänster enligt sjukförsäkringslagen). Uppgifter fås dessutom från Utbildningsstyrelsens databaser Opintopolku.fi och KOSKI och uppgifter om högskolestuderande från databasen VIRTA, som administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

I sådana fall som anges i lag lämnar FPA via teknisk anslutning ut uppgifter om kunderna t.ex. till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, olycksfallsförsäkringsinrättningarna, myndigheterna inom social- och hälsovården och apoteken.

8 Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

I enskilda fall överförs uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt överenskommelserna om social trygghet. Uppgifterna överförs manuellt på blanketter.

9 Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för förmånsuppgifterna baserar sig på de olika förmånslagarna och bokföringslagen. Den allmänna lagringstiden är 10 år från det att förmånen upphör, vilket baserar sig på lagringstiden på 6 år enligt bokföringslagen samt den handläggningstid som eventuellt ändringssökande och återkrav kräver.

En del uppgifter, till exempel gällande läkemedel som de ersättningar som apoteken beviljat grundar sig på, raderas efter tre år räknat från utgången av det räkenskapsår då ersättningarna betalats. Se närmare om lagringstider för personuppgifter.

10 Principer för skydd av registret

Vid FPA beaktas datasäkerheten och skyddet av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer lagen.

Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en tystnadsförbindelse. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder registret, i enlighet med sina användarrättigheter.

11 Rätt att få åtkomst till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne, dvs. rätt att kontrollera uppgifter som rör personen själv.

Begäran om att få kontrollera uppgifterna kan framställas per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller vid ett personligt besök på FPA-byrån. Kontaktinformation finns i punkt 1.

12 Rätt till rättelse

Enligt artikel 16 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

I begäran om rättelse ska man specificera den felaktiga uppgiften, varför den är felaktig och hur den borde rättas.

Begäran kan framställas per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller vid ett personligt besök på FPA-byrån. Kontaktinformation finns i punkt 1.

13 Rätt till radering av uppgifter

Enligt artikel 17 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få sina personuppgifter raderade.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Bilaga: DATATYPER I REGISTRET

01 ALLMÄNNA UPPGIFTER

De allmänna uppgifterna används vid behandlingen av olika förmåner. Sådana uppgifter är

 • personuppgifter
 • uppgifter om adress och boende
 • övriga kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
 • uppgifter om betalningsadress och betalningsmottagarförhållande
 • uppgifter om personförhållanden
 • uppgifter om uppehållstillstånd
 • beskattningsuppgifter
 • uppgifter om arbetsinkomst och förmögenhet
 • uppgifter om förskottsinnehållning
 • referensuppgifter om förmånerna

02 FÖRMÅNSUPPGIFTER

Förmånerna och uppgifterna om dem är uppställda enligt kundernas olika livsskeden.

1. GRAVIDITET, FÖRLOSSNING, BARNAVÅRD

 • föräldradagpenningar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • moderskapsunderstöd: data om beredning, avgörande, utbetalning, leverans och handläggning
 • barnbidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut och utbetalning
 • barnbidrag: data om överbetalning och återkrav
 • barnbidrag: kontrolldata
 • barnavårdsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • underhållsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • underhållsbidragsfordringar: betalning av fordringar
 • data om barnförhöjning  (arbetslöshetsförmåner, arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd, folkpension)
 • ersättning som betalas för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap: data om ansökan, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

2. BARNS/ANHÖRIGS SJUKDOM, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, nedsatta funktionsförmåga

 • handikappbidrag för personer under 16 år: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • specialvårdspenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • data om maketillägg (folkpension)

3. EGEN SJUKDOM, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ARBETSOFÖRMÅGA

 • sjukvårdsersättningar: data om ansökningar, avgörande, utbetalning och handläggning
 • internationella sjukvårdsförmåner: data om avgörande, utbetalning och handläggning
 • rätt till läkemedelsersättningar: data om ansökningar, beredning, avgörande och handläggning
 • läkemedelsersättningar: kontroll- och uppföljningsdata
 • sjukdagpenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • rehabilitering: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning samt genomförande
 • rehabilitering: kontrolldata
 • rehabiliteringspenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • sjukpension och pensionsdelar samt särskilt stöd till invandrare: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • individuell förtidspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • handikappbidrag för personer över 16 år: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • data om vårdbidrag för pensionstagare (sjukpension, individuell förtidspension, ålderspension, förtida ålderspension)
 • data om inköp av läkemedel som beviljats mot betalningsförbindelse i anslutning till grundläggande utkomststöd

4. STUDIER

 • studiestöd: data om ansökningar, handläggning, beredning, avgörande, utbetalning och beslut
 • studiestöd: återkravs- och kontrolldata
 • stöd för skolresor: data om ansökningar, handläggning, beredning, avgörande, utbetalning och beslut
 • stöd för skolresor: återkravs- och kontrolldata
 • studielåns- och räntebidragsdata
 • studiestöd: data från läroinrättningarna om vilka som har godkänts som studerande
 • studiestöd: data om borgensfordringar
 • arbetskraftspolitiskt vuxenutbildningsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • vuxenutbildningsstöd: data om borgen för lån
 • data om yrkesinriktad rehabilitering (rehabiliteringsdata i punkt 3)
 • data om boende (i punkt 8)
 • studiepensionsdata (familjepensionsdata i punkt 9)

5. ARBETSLÖSHET

 • grunddagpenning för arbetslösa: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • grunddagpenning för arbetslösa: kontrolldata
 • arbetsmarknadsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • arbetsmarknadsstöd: kontrolldata
 • alterneringsersättning: utbetalningsdata
 • alterneringsersättning: kontrolldata
 • arbetslöshetspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • pensionsstöd till långtidsarbetslösa: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • integrationsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • integrationsstöd: kontrolldata
 • alterneringsersättning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • resebidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • resebidrag: kontrolldata
 • rörlighetsunderstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • rörlighetsunderstöd: kontrolldata
 • pensionsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

6. VETERANER, VÄRNPLIKTIGA

 • data om fronttillägg och fronttillägg för minröjare (folkpension)
 • fronttillägg till utlandet: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • militärunderstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

7. ÅLDERDOM

 • pension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • särskilt stöd till invandrare: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning
 • garantipension: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

8. BOENDE OCH FÖRSÖRJNING

 • allmänt bostadsbidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning
 • allmänt bostadsbidrag: tabell-, kommun- och skyddsdata
 • data om studiestödets bostadstillägg
 • data om bostadsunderstöd i anslutning till militärunderstöd
 • bostadsbidrag till pensionstagare: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning
 • grundläggande utkomststöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning
 • data om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd

9. FAMILJEMEDLEMS DÖD

 •  familjepension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

10. ÖVRIGA KUNDUPPGIFTER

 • beskattningsuppgifter
 • uppgifter om arbetsinkomst och förmögenhet
 • pensionsregisterdata
 • data om pensionsförsäkringshistoria
 • data om arbetspension, olycksfall, militärskador och trafikskador, frivilliga pensioner och inkomstrelaterade förmåner
 • återkravsdata (sjukdagpenning, sjukvårdsersättningar, föräldradagpenning, barnavårdsstöd, hemvårdsstöd för barn, grunddagpenning för arbetslösa, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, arbetsmarknadsstöd, rehabiliteringsförmåner, pensionsförmåner, särskilt stöd till invandrare, studiestöd, räntebidrag, skolresestöd, militärunderstöd och allmänt bostadsbidrag)
 • underhållsbidragsfordringar och indrivningen av dem samt data gällande betalningsbefrielse: ansökningar, beredning, avgörande och handläggning
 • uppgifter om beställning av europeiskt sjukvårdskort
 • beställningar av FPA-kort/sf-kort utan foto
 • identitetskortsregister
 • årsmeddelanden
 • begäran om tilläggsutredning
 • företagares företagshälsovård: data om ansökningar, avgörande, utbetalning och handläggning
 • data om försäkringstillhörighet och vistelse utomlands
 • uppgifter om uppehållstillstånd
 • tilläggsuppgiftsdata
 • personaktsdata
 • elektronisk dokumenthantering: dokumentdata
 • tekniska registeruppgifter: korrigeringsdata
 •  grundläggande utkomststöd
 • integrationsstöd
 • resebidrag
 • alterneringsersättning
 • rörlighetsunderstöd

11. STATISTIK

 •  pensionsförsäkring och särskilt stöd till invandrare
 •  sjukförsäkringsförmåner
 •  arbetslöshetsförmåner
 •  studieförmåner
 •  familjeförmåner
 •  rehabiliteringsförmåner
 •  annan social trygghet
 •  försäkringsuppgifter
 •  grundläggande utkomststöd

Dessa statistikfilers datainnehåll motsvarar datainnehållet i uppräkningen under respektive förmånsslag.

12. MANUELLT MATERIAL

 • Personakter (i alfabetisk ordning per byrå)
 • Förmånsansökningar inklusive bilagor
 • En del mindre dokumentserier som ansluter sig till skötseln av förmånsärenden

FÖRFATTNINGAR SOM FÖRMÅNSREGISTRET GRUNDAR SIG PÅ

 • Lagen om Folkpensionsanstalten 2 §
 • Folkpensionslagen 3 §
 • Lagen om garantipension 6 §
 • Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 3 §
 • Lagen om särskilt stöd till invandrare 3 §
 • Lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa 21 §
 • Lagen om frontmannapension 14 §                  
 • Lagen om betalning av fronttillägg utomlands 8 §
 • Lagen om handikappförmåner 3 §
 • Sjukförsäkringslagen 1 kap. 3 §, 15 kap. 1 §
 • Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1 kap. 4 §
 • Lagen om offentlig arbetskraftsservice 12 kap. 3 §
 • Lagen om alterneringsledighet 16 §, 21 §
 • Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagning av asylsökande 7 §, 17 §
 • Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 4 §, 5 §
 • Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 8 §
 • Barnbidragslagen 3 §
 • Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 1 §
 • Lagen om bostadsbidrag 11 §
 • Lagen om moderskapsunderstöd 4 §
 • Militärunderstödslagen 5 §
 • Lagen om studiestöd 8 §
 • Lagen om underhållsstöd 3 §
 • Lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 7 §, 14 §
 • Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 2 §
 • Lagen om vuxenutbildningsstöd 4 §
 • Förordningen om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71, 2 §
 • Överenskommelser om social trygghet
 • Lagen om utkomststöd 4 §
 • Lagen om pensionsstöd 24 §
 • Lagen om försök med basinkomst 2 §

Uppföljning av skötseln av ärenden som gäller bidragsfusk samt generering av regional och riksomfattande statistik för Kelasto.

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s register över bidragsfusk

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11,  www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter     

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Tiina Niskanen
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Registret över bidragsfusk (EVAREK)

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas som en del av den uppföljning som görs i samband med skötseln av ärenden som gäller bidragsfusk. Uppgifterna behandlas också vid generering av regional och riksomfattande statistik för Kelasto.

Slutbehandlade fall tas bort ur registret, och uppgifterna används endast för statistiska ändamål. Vid statistikföringen ges uppgifterna en sådan form att enskilda personer inte kan identifieras.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter.

5 Registrets datainnehåll

Följande identifikationsuppgifter finns i registret:

 • namn
 • personbeteckning
 • försäkringsdistrikt
 • förmån som fusket hänför sig till
 • uppgift om hur bidragsfusket genomfördes och hur det uppdagades
 • belopp som betalats utan grund
 • FPA:s avgörande med anledning av misstanke om bidragsfusk
 • beslut av polis, åklagare eller domstol.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås av kunderna själva, ur FPA:s förmånssystem och med stöd av lagstiftningen även av andra myndigheter, såsom skatteförvaltningen, polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i registret utlämnas inte.

8 Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Personuppgifterna sparas i fjorton (14) månader efter att fallet har antecknats som slutbehandlat.

10 Principer för skydd av registret

FPA är omsorgsfull i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.  
En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften bör rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.  

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Med hjälp av registret kontrollerar man i FPA:s kunduppgifter om kunden uppfyller de kriterier på grundval av vilka kunden kan beviljas beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort. Via registret antecknas beställningstillståndet också i det datasystem som ägs av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning.

Dataskyddsbeskrivning för registret gällande handläggning av beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11, www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Viivi Pelkonen
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Register för handläggning av beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Med hjälp av registret kontrollerar man i FPA:s kunduppgifter om kunden uppfyller de kriterier på grundval av vilka kunden kan beviljas beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort. Via registret antecknas beställningstillståndet också i det datasystem som ägs av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke av den registrerade.

5 Registrets datainnehåll

Följande identifikationsuppgifter finns i registret:

 • namn
 • personbeteckning
 • e-postadress
 • telefonnummer

I registret finns dessutom övriga uppgifter som behövs för beställningstillståndet, såsom

 • uppgift om att kunden vill beställa kortet
 • beteckningen A
 • fullmakt

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås antingen av kunden själv eller av en person som kunden befullmäktigat via FPA:s servicekanaler.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas utifrån kundens samtycke ut till byrån för funktionshinderkortet och till det webbaserade datasystem som ägs av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning. Uppgifter lämnas ut för beställning av funktionshinderkortet.

8 Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Blanketten för beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort jämte bilagor sparas i tio (10) år, vilket också är funktionshinderkortets giltighetstid.

10 Principer för skydd av registret

FPA är omsorgsfull i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter undertecknar en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.
I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften bör rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.  

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som finns i registret används via systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI). Uppgifterna används för identifiering av sådana personer som kommer att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Identifiering av personer i EESSI-kommunikationen

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 FPA eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11,  www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Mia Sundblad
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Identifiering av personer i EESSI-kommunikationen

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som finns i registret används via systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI). Uppgifterna används för identifiering av sådana personer som kommer att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Hanteringen grundar sig på FPA:s lagstadgade skyldigheter.

5 Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter som identifierar personer och identifikationsuppgifter om förmånsärenden.

Uppgifter som identifierar personer:

 • namn och adressuppgifter
 • nationalitet
 • personbeteckning
 • utländsk beteckning
 • uppgift om spärrmarkering.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna erhålls av den registrerade, av den EESSI-institution som skickat meddelandet och av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas ut till MDB och till den EESSI-institution i Finland som tar emot meddelandet.

8 Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Personuppgifterna förvaras i 10 år. Lagringstiden har fastställts i enlighet med principerna i artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning.

10 Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har en registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.  

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Syftet med behandlingen är att verkställa den lagstadgade socialförsäkringen, vilket inkluderar skötsel av olika förmånsslag och kundservice. Uppgifterna används i första hand för att bestyrka servicehändelsen. Uppgifterna kan också användas vid utbildning av FPA:s kundservicepersonal för att utveckla servicekvaliteten.

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s system för inspelning av kundsamtal, samtal till bakgrundssupporten, chattdiskussioner med bakgrundssupporten och samtal via videokanalen för nödsamtal

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)

PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS

Tfn 020 634 11, www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Esa Hämäläinen

Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s system för inspelning av kundsamtal, samtal till bakgrundssupporten, chattdiskussioner med bakgrundssupporten och videosamtal till nödcentralen.

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att verkställa den lagstadgade socialförsäkringen, vilket inkluderar skötsel av olika förmånsslag och kundservice. Uppgifterna används i första hand för att bestyrka servicehändelsen. Uppgifterna kan också användas vid utbildning av FPA:s kundrådgivare och vid utveckling av verksamheten, då man förbättrar kvaliteten på servicen.

5 Registrets datainnehåll

FPA spelar in alla samtal som kommer till de nationella servicenumren och till myndighetslinjen samt samtal som ringts via de här numren. FPA kan också spela in sådana samtal som har ringts för bokning av telefontid i tidsbokningssystemet.

FPA spelar in en del av de samtal som kommer till de lokala servicenumren och en del av de samtal som rings via de här numren. FPA spelar också in chattdiskussionerna på webbplatsen fpa.fi.

FPA spelar in samtal som kommer till bakgrundssupporten och chattdiskussionerna med bakgrundssupporten.

FPA spelar in nödsamtal som ringts till Centret för tolktjänst för personer med funk-tionsnedsättning via videokanalen för nödsamtal.  

Samtalen och chattdiskussionerna spelas in automatiskt. Nödsamtal som ringts via vi-deokanalen för nödsamtal spelas in manuellt med en separat applikation. Datainnehållet utgörs av de uppgifter som kunden själv uppger eller som en kundservicespecialist i samband med samtal till bakgrundssupporten uppger. Sådana är till exempel följande uppgifter om personen:

 • identifikationsuppgifter
  • namn
  • personbeteckning
  • adress
  • telefonnummer
  • uppgifter om boende
 • uppgifter om familjeförhållandena
 • försäkringsuppgifter
 • beskattningsuppgifter
 • uppgifter om arbetsinkomst och förmögenhet
 • uppgifter om förskottsinnehållning
 • referensuppgifter om förmånerna.

FPA sparar kontaktuppgifter om samtalen. Dessa innehåller kundens telefonnummer och namnet på den anställda vid FPA som behandlat ärendet.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna fås av kunden själv eller per telefon av kundrådgivaren, via videokanalen för nödsamtal eller via en chattdiskussion.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut.

8 Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Inspelade samtal, videosamtal och chattdiskussioner sparas i ett (1) år.

10 Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få åtkomst till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt till radering av uppgifter

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. 

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Med hjälp av uppgifterna i registret över serviceproducenter utreder man om den som gjort undersökningen eller gett behandlingen och serviceproducenten har den behörighet som krävs och laglig rätt att verkställa lagstadgade socialförsäkringsförmåner.

Dataskyddsbeskrivning för registret över serviceproducenter

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
020 634 11,   
http://www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

 • Merja Larikka (serviceproducenter inom hälso- och sjukvården, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt producenter av transporttjänster)
 • Tomi Mielonen (producenter av rehabiliteringstjänster)
 • Auri Syrén (serviceproducenter inom småbarnspedagogik)
 • Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Register över serviceproducenter

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter.

 • Sjukförsäkringslagen 3 och 4 kap. samt 15 kap. 9 §
 • Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 6, 9, 10, 12, 14, 15, 41, 46 och 53 § 
 • Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 15, 16, 20 och 24c §

En del av uppgifterna i registret över producenter av rehabiliteringstjänster visas utan krav på identifiering i tjänsten för sökning av serviceproducent på fpa.fi.

Med hjälp av uppgifterna i registret över serviceproducenter utreder man om den som gjort undersökningen eller gett behandlingen och serviceproducenten har den behörighet som krävs och laglig rätt att verkställa lagstadgade socialförsäkringsförmåner

 • serviceproducenten eller apoteket har avtal om sökande av ersättning
 • serviceproducenten inom småbarnspedagogik är ett privat daghem, en privat gruppfamiljedagvårdare, en privat familjedagvårdare eller en dagvårdare i anställningsförhållande och om uppgifterna fortfarande gäller.

5 Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande datatyper:

1. Uppgifter om läkare

 • namn, registreringsnummer och identifikationskod
 • kontaktinformation
 • uppgifter om yrke, verksamhetstillstånd och anknytande uppgifter

2. Uppgifter om tandläkare

 • namn, registreringsnummer och identifikationskod
 • kontaktinformation
 • uppgifter om yrke, verksamhetstillstånd och anknytande uppgifter

3. Uppgifter om fysioterapeuter, sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, munhygienister och laboratorieskötare

 • namn, registreringsnummer och identifikationskod
 • kontaktinformation
 • uppgifter om yrke och anknytande uppgifter
 • ytterligare uppgifter om rehabiliteringen

4. Uppgifter om specialtandtekniker

 • namn, registreringsnummer och identifikationskod
 • kontaktinformation
 • uppgifter om yrke och anknytande uppgifter

5. Uppgifter om psykologer

 • namn, registreringsnummer och identifikationskod
 • kontaktinformation
 • uppgifter om yrke och anknytande uppgifter
 • ytterligare uppgifter om rehabiliteringen

6. Uppgifter om producenter av rehabiliteringstjänster

 • namn, registreringsnummer och identifikationskod
 • kontaktinformation
 • uppgifter om yrke och anknytande uppgifter
 • ytterligare uppgifter om rehabiliteringen

7. Uppgifter om producenter av transporttjänster

 • namn och FO-nummer
 • kontaktinformation
 • ytterligare uppgifter

8. Uppgifter om serviceproducenter inom småbarnspedagogik

 • namn och identifikationskod
 • verksamhets- och bolagsform
 • kontaktinformation
 • uppgifter om betalningsadress och referensnummer
 • uppgifter om betalningsyrkanden

9. Avtals- och bekräftelseuppgifter

 • avtalstyp och avtalsperiod samt branscher eller åtgärder
 • läkare och tandläkare som omfattas av avtalet
 • prisuppgifter för producenterna av rehabiliteringstjänster
 • ytterligare uppgifter gällande avtalen

10. Manuellt material

 • fullmakts-, direktersättnings- och transporttjänstavtal (förvaras vid FPA:s försäkringsdistrikt)
 • meddelanden från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) gällande läkarrättigheter (hos juridiska enheten)
 • rehabiliteringstjänstavtal (vid försäkringsdistrikten och hos juridiska enheten)
 • ansökningar om behörighet och meddelanden om godkännande vid FPA gällande producenter av rehabiliterande psykoterapi och prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering (hos juridiska enheten)

6 Regelmässiga uppgiftskällor

FPA får uppgifter av serviceproducenterna själva, av de sökande och av olika myndigheter. Till dessa myndigheter hör till exempel Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken, Institutet för hälsa och välfärd, universitetens medicinska fakulteter, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt kommunerna.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Till apoteken utlämnas de uppgifter om läkare och tandläkare som behövs för direktersättningsförfarande.

8 Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Personuppgifter med bilagor lagras den tid som det är nödvändigt att spara personuppgifterna för skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter och verkställandet av förmåner.

10 Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få åtkomst till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna från FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig 
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. 

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Registret är avsett att användas i samband med FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande för taxiresor som den som är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen får ersättning för, och i samband med samordningen och förmedlingen av resorna.

Dataskyddsbeskrivning för personregister som gäller direktersättningsförfarandet för taxiresor som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11
www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Anne Hauta
Taina Simonen
Merja Larikka
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Dataskyddsbeskrivning för personregister som gäller direktersättningsförfarandet för taxiresor som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Registret används när FPA betalar ersättning för taxiresor genom det elektroniska direktersättningsförfarandet, som också omfattar en tjänst för samordning och förmedling av resor. Direktersättningsförfarandet samt samordningen och förmedlingen av resor grundar sig på sjukförsäkringslagen (1224/2004). Reseersättning kan enligt lagen betalas till serviceproducenten om resan är ersättningsgill enligt sjukförsäkringslagen. Serviceproducenten ska ha ett avtal med FPA och ersättningen betalas till serviceproducenten i enlighet med avtalet.

FPA är personuppgiftsansvarig. Serviceproducenten och de underleverantörer som serviceproducenten eventuellt anlitar (såsom förmedlingscentral, företag som sköter betalningsrörelsen, trafikidkare) behandlar personuppgifterna på uppdrag av FPA och för FPA:s räkning. Serviceproducenten och eventuella underleverantörer använder personuppgifterna enbart inom ramen för direktersättningsförfarandet och för produktion av samordnings- och förmedlingstjänsten. Hos FPA behandlas de elektroniskt inlämnade uppgifterna gällande resor som ersätts enligt direktersättningsförfarandet endast av personer vilkas arbetsuppgifter förutsätter detta.

5 Registrets datainnehåll

Registret innehåller

 • uppgifter om kundens för- och efternamn, personbeteckning och adress
 • andra uppgifter som är nödvändiga vid ordnande och förmedling av resor, såsom uppgift om huruvida kunden har ett intyg över långvarig rätt att anlita taxi och uppgift om huruvida kunden har rätt att anlita bekant taxi
 • sådana uppgifter om resan, resesättet och producenten av transporttjänster som är nödvändiga i fråga om resor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen.

Serviceproducenten behandlar alla de ovan nämnda uppgifterna för FPA:s

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås av kunderna personligen.

Uppgifter fås även av trafikidkarna  och av serviceproducenter som ingått avtal med FPA om samordning, förmedling och elektronisk direktersättning av resor. FPA har rätt att få uppgifter av serviceproducenterna utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter. Den här rätten grundar sig på 19 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen.

Kundernas adressuppgifter fås av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. FPA har rätt att få uppgifter av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter. Den här rätten grundar sig på 19 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Enligt 19 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen har FPA rätt att i anslutning till en resa enligt 4 kap. i sjukförsäkringslagen till serviceproducenten lämna ut sådana uppgifter om kundens för- och efternamn samt andra uppgifter om kunden som är nödvändiga vid förmedling av resor. Sådana andra nödvändiga uppgifter är t.ex. uppgift om huruvida kunden har ett långvarigt intyg att anlita taxi. Enligt lagen har FPA rätt att lämna ut uppgifterna utan hinder av sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter.

FPA kan lämna ut uppgifter inom ramen för vad lagstiftningen tillåter och förutsätter. En del av de uppgifter som används inom de här tjänsterna finns fysiskt utanför FPA:s servrar på andra serviceproducenters servrar. Det här beror på lösningar i anslutning till den tekniska produktionen av tjänsterna. De uppgifter som finns på externa servrar behandlas bland annat med hjälp av en teknisk anslutning.

8 Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstid för personuppgifter

FPA förvarar uppgifter som är nödvändiga för ordnande och förmedling av resor i sex år efter att uppgifterna upphört att vara giltiga. En uppgift upphör att vara giltig t.ex. när kundens rätt att anlita taxi upphört. Producenterna av taxiresor förvarar redovisningsuppgifterna i sex månader från resdagen. Taxiföretagare förvarar uppgifterna om resor som förmedlats till FPA i två år efter att transportuppdraget utförts. Serviceproducenterna förvarar uppgifter som behövs för förmedling och samordning av beställningar så länge uppgifterna är giltiga eller till avtalsperiodens slut. Beställningssamtalen spelas in och serviceproducenterna förvarar inspelningarna i 12 månader, varefter de ska förstöras inom 3 månader.

10 Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Serviceproducenterna och underleverantörer som serviceproducenterna eventuellt anlitar förbinder sig att iaktta bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess. Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har en registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. 

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna i registret behandlas i samband med utförandet av FPA:s lagstadgade uppgifter när FPA ordnar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som tolkning på plats och som distanstolkning.

Dataskyddsbeskrivning som gäller anordnande av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 FPA eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
020 634 11, www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Suvi Liuski
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Register för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i registret behandlas i samband med utförandet av FPA:s lagstadgade uppgifter när FPA ordnar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som tolkning på plats och som distanstolkning.

Om en kund beviljats en apparat för distanstolkning från FPA behövs uppgifter som gäller distanstolkningen för uppföljning av och statistikföring över användningen av distanstolkning samt för leverans av apparatur för distanstolkning och dataförbindelse som FPA beviljat och för uppföljning av användningen. Registeruppgifter behövs också i felsituationer och vid fakturering för apparatur.

Behandlingen av kunduppgifter baserar sig på lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010) och på kundens samtycke som getts i ansökningsskedet. Kunden har rätt att återta sitt samtycke.

Om kunden vill återta sitt samtycke ska kunden meddela det till FPA. Meddelandet kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Alternativt kan meddelandet skickas som ett meddelande i e-tjänsten (www.fpa.fi/mittfpa) eller så kan kunden återta samtycket per telefon eller vid ett besök på något av FPA:s serviceställen.

Behandlingen av uppgifter som gäller producenten av tolktjänst och tolken baserar sig på ett upphandlingsavtal mellan FPA och serviceproducenten.

5 Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter om personer som har rätt till tolktjänst som ordnas av FPA och uppgifter om serviceproducenter med vilka FPA har ingått avtal om tillhandahållande av tolktjänst. Registret innehåller också uppgifter om de tolkar som arbetar för serviceproducenterna.
Datatyper i registret:

1. Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning: kunder

 • namn
 • personbeteckning
 • kön
 • kundnummer
 • kontaktinformation och kontaktsätt
 • kommunikationsmetoder
 • sjukdom eller funktionsnedsättning som behovet av tolkning grundar sig på (hörselskada, syn- och hörselskada, talskada)
 • tolkar som finns med på tolklistan och de uppgifter som tolkarna angetts för, om kunden har en tolklista
 • uppgifter om tolkningsuppdraget och ordnandet av tjänsten
 • leveransuppgifter gällande apparat för distanstolkning och dataförbindelse samt uppgifter om uppföljningen av användningen av distanstolkning, om kunden har beviljats en apparat för distanstolkning från FPA

2. Producenter av tolktjänst

 • FO-nummer
 • namn
 • kontaktinformation
 • serviceproducentens nummer
 • område inom vilket tjänsten tillhandahålls
 • webbadress
 • tolkar som tillhandahåller tolktjänst för FPA
 • kontaktpersoner i enlighet med avtalet och deras kontaktinformation

3. Tolkar

 • namn
 • personbeteckning
 • serviceproducent för vilken tolken arbetar
 • tolknummer
 • kontaktinformation
 • uppgifter som gäller förmedlingsverksamheten

6 Regelmässiga uppgiftskällor

FPA får uppgifter om kunderna som sparas i registret från tolkningsbeställningar och ansökningar om tolktjänst som kunderna gjort samt från kunduppgiftsblanketter, brev, användning av distanstolkning (om kunden har en apparat för distanstolkning som FPA beviljat) och rapporter från serviceproducenterna.

FPA konkurrensutsätter producenterna av tolktjänst för en avtalsperiod åt gången och registrerar uppgifter om de serviceproducenter som omfattas av ett ramavtal och om de tolkar som arbetar för de här serviceproducenterna när avtal ingås. Vid behov kan FPA under avtalsperioden också skaffa tjänster genom tilläggsupphandling och direktupphandling. De uppgifter som sparas i registret utifrån tilläggs- eller direktupphandling registreras när avtal ingås.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

FPA kan lämna ut kunduppgifter inom ramen för vad den gällande lagstiftningen tillåter och förutsätter. I enlighet med 24 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer kan sådana uppgifter lämnas ut till serviceproducenten som denne behöver för att kundens tolkningsbeställning ska kunna genomföras. Serviceproducenterna binds av tystnadsplikt. Serviceproducenterna behandlar personuppgifter för FPA:s räkning.

FPA kan också lämna ut uppgifter till en utomstående serviceproducent som ingått avtal med FPA när serviceproducenten behöver leverera en apparat för distanstolkning eller en dataförbindelse från FPA till kunden eller reda ut problemsituationer med apparaten för distanstolkning. I sådana situationer grundar sig utlämnandet på ett separat samtycke som kunden gett skriftligen i ansökningsskedet och som kunden har rätt att återta.

Om kunden vill återta sitt samtycke ska kunden meddela det till FPA.

Meddelandet kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Det kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Meddelandet kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

8 Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

Med kundens samtycke kan FPA dock lämna ut uppgifter om kunden utanför EU eller EES i situationer där kunden behöver tolktjänst utomlands (utanför EU eller EES) och tjänsten undantagsvis skaffas av en serviceproducent i destinationslandet. Då lämnar FPA till det företag som tillhandahåller tolktjänsten de uppgifter som företaget behöver för att kunna ordna tolktjänsten.

9 Förvaringstiderna för personuppgifter

Den allmänna förvaringstiden för uppgifter som gäller kunderna är 10 år från det att förmånen upphör. Den här tiden baserar sig på förvaringstiden på 6 år enligt bokföringslagen samt den handläggningstid som eventuellt ändringssökande och återkrav kräver. FPA lagrar uppgifter som gäller serviceproducenterna och tolkarna för avtalsperioden och därefter i 10 år.

10 Principer för skydd av registret

FPA är omsorgsfull i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA och alla serviceproducenter som ingått avtal med FPA och som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få åtkomst till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna från FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges
•    vilken uppgift som är felaktig
•    på vilken grund uppgiften är felaktig
•    hur uppgiften bör rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.  

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Personuppgifter behandlas som en del av genomförandet av tolkning till och från ett främmande språk (i FPA:s servicekanaler, t.ex. kundservicen). Personuppgifter behandlas vid beställning av tolk för rehabilitering och undersökningar för bedömning av funktionsförmågan.

Dataskyddsbeskrivning för tolkning till och från ett främmande språk

1    Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00056 FPA eller Nordenskiöldsgatan 12
00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11
www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter

2    Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Luhta Jouni, Pouttu Merja, Sola Tuomas
Tfn 020 634 11 (växel)

3    Registrets namn

Tolkning till och från ett främmande språk.

4    Syftet med och grunden för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas som en del av genomförandet av tolkning till och från ett främmande språk (i FPA:s servicekanaler, t.ex. kundservicen). Personuppgifter behandlas vid beställning av tolk för rehabilitering och undersökningar för bedömning av funktionsförmågan. Personuppgifter behandlas vid genomföringen av rehabilitering och undersökningar för bedömning av funktionsförmågan.

Tolkning till och från ett främmande språk grundar sig på följande bestämmelser:

 • 19 § i grundlagen
 • 26 § i förvaltningslagen
 • 61 § i folkpensionslagen
 • 15 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen
 • 3 § i lagen om FPA-rehabilitering

5    Registrets datainnehåll

Följande uppgifter sparas i registret över tolkning till och från ett främmande språk:

 • kundens namn
 • tolkens namn
 • identifikation för arbetet i Oiwa
 • tolkningsspråk
 • tidpunkt för tolkningsuppdraget
 • tjänst för vilken tolkning används (kundservice, rehabilitering eller undersökning för bedömning av funktionsförmågan)
 • tolkningssätt (tolkning på plats eller distanstolkning)

6    Regelmässiga uppgiftskällor

För registret fås uppgifter om kunden ur FPA:s Oiwa-system och uppgifter om tolken från producenten av tolktjänst.

7    Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte regelmässigt ut ur registret. Uppgifter kan dock lämnas ut till ut-omstående serviceproducenter som FPA anlitar, så att de kan tillhandahålla nödvändig tolkning. Då lämnas de uppgifter om kunden ut som producenten behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten.

8    Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9    Lagringstider för personuppgifter

Den allmänna lagringstiden för uppgifter som gäller kunderna är 10 år från det att förmånen upphör. Den här tiden baserar sig på förvaringstiden på 6 år enligt bokföringslagen samt den handläggningstid som eventuellt ändringssökande och återkrav kräver. FPA lagrar uppgifter som gäller tolkarna för avtalsperioden och därefter i 10 år. Uppgifterna är sekretessbelagda.

10    Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasä-kerheten beaktas.
Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11    Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12    Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13    Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14    Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett kla-gomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Registret används för att man i FPA:s kösystem ska kunna använda personbeteckningen för de kunder som bokat tid hos FPA och som anmält sig i köautomaten på servicestället.

Kösystem

1 Personuppgiftsansvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
​​​​PB 450, 00056 FPA eller Nordenskiöldsgatan 12
00250 HELSINGFORS
Tfn 020 634 11

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Marianne Eliander
Tfn 020 634 11 (växel)

3 Registrets namn

Kösystemet

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Registret används för att man i FPA:s kösystem ska kunna använda personbeteckningen för de kunder som bokat tid hos FPA och som anmält sig i köautomaten på servicestället. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på skötseln av FPA:s lagstadgade uppgifter.

5 Registrets datainnehåll

Uppgifter i registret:

 • serviceställe
 • ankomsttid
 • kundens personbeteckning.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som ingår i registret fås av kunderna själva. Kunderna anmäler sig i serviceställets köautomat med ett identitetskort, körkort eller FPA-kort som är försett med streckkod. Köautomaten läser av personbeteckningen ur streckkoden.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut.

8 Överförande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9 Lagringstider för personuppgifter

Personuppgiften lagras i databasen för kösystemet under den dag då kunden uträttar sitt ärende. Personuppgiften raderas när ett nytt dygn börjar.

10 Principer för skydd av registret

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas.

Alla anställda hos FPA som behandlar personuppgifter avger en tystnadsförbindelse. Uppgifterna i registret används bara av de personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter och som har behörighet att behandla uppgifterna.

11 Rätt att få tillgång till uppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Det här innebär att en person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som rör personen själv.

En registrerad som vill kontrollera de uppgifter som rör honom eller henne själv ska begära uppgifterna av FPA.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

12 Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

En registrerad som vill få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne själv rättade ska begära att FPA rättar uppgifterna.

I begäran ska uppges

 • vilken uppgift som är felaktig
 • på vilken grund uppgiften är felaktig
 • hur uppgiften borde rättas.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

13 Rätt att få uppgifter raderade

Enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få personuppgifter som rör honom eller henne raderade ur registret.

Den här rätten gäller inte personuppgifter som FPA behöver för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

En registrerad som vill få uppgifter som rör honom eller henne själv raderade ur registret ska begära att FPA raderar uppgifterna.

Begäran kan skickas till FPA:s registratorskontor. Kontaktinformationen för registratorskontoret finns på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/organisation-kontaktuppgifter.

Begäran kan också skickas som ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.

Begäran kan också göras per telefon eller genom ett besök på något av FPA:s serviceställen.

14 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter hos FPA strider mot dataskyddsförordningen.

Senast ändrad 5.2.2024

Vad tycker du om sidan?