Eri toimijoiden roolit lääkkeiden toimittamisessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kelan ja muiden toimijoiden roolit lääkkeen toimittamisessa

Lääkkeen määrääminen ja toimittaminen muodostavat lääkkeen käyttäjän, lääkkeen määrääjän, apteekin ja terveydenhuollon kannalta turvallisen ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kela täydentää kokonaisuutta maksamalla sairausvakuutuslain mukaiset tarpeelliset lääkekorvaukset.  

Kuka voi määrätä lääkettä?

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä lääkärit, hammaslääkärit ja rajattuun lääkkeen määräämiseen oikeutetut sairaanhoitajat voivat antaa lääkemääräyksiä. Myös lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelija voi antaa lääkemääräyksiä, mutta vain tehtävässään hoitamilleen potilaille.

Lääkkeen määrääjä saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Lääkemääräyksen antaminen tai uusiminen edellyttää, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana. Lääkkeen määrääjän on kirjattava kaikki antamansa ja uusimansa lääkemääräykset potilasasiakirjoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1088/2010) ohjaa lääkkeen määräämistä.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat tarkastella tilastotietoja määräämistään lääkkeistä Kelan ylläpitämässä Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelussa. Tutustu Lääkemääräyspalaute-palveluun (Kumppanit-osio).

Lääkemääräys annetaan yleensä sähköisesti. Kirjallisesti tai puhelimitse lääkkeitä voidaan määrätä vain poikkeustapauksissa. Sähköinen lääkemääräys tallennetaan keskitettyyn valtakunnalliseen Kelan ylläpitämään tietokantaan (Reseptikeskus). Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Mikä tahansa apteekki voi toimittaa sähköisen lääkemääräyksen.

Asiakas voi tarkastella sähköisiä lääkemääräyksiään ja apteekin lääkemääräyksiin tekemiä toimitusmerkintöjä OmaKanta-palvelusta. Tutustu OmaKantaan (kanta.fi).

Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia (valvira.fi). Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä. Julkisesta tietopalvelusta (JulkiTerhikistä) voi katsoa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden (valvira.fi). Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat lääkkeen määrääjän ammattitoimintaa.

Fimea

Lääkkeitä saa myydä väestölle ainoastaan apteekista, sivuapteekista, apteekin palvelupisteestä ja apteekin verkkopalvelusta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on apteekkien lupa- ja valvontaviranomainen (fimea.fi). Se muun muassa myöntää toimiluvat apteekeille ja laillistetuille proviisoreille ja valvoo apteekkien toimintaa. Fimea myös ohjaa apteekkeja lääkkeiden toimittamisessa.

Apteekissa on lääkkeitä toimitettaessa varmistuttava lääkemääräyksen ja muiden lääkemääräyksen toimittamiseen liittyvien asiakirjojen oikeellisuudesta.

Kela

Sairausvakuutuslaki (15 luku 9§) edellyttää Kelan ja apteekkien välillä tilitysmenettelyä. Tämä tarkoittaa, että Kela ja apteekit ovat sopineet asiakkaille kuuluvien lääkekorvausten maksamisesta suoraan apteekkien välityksellä. Näin asiakkaat voivat hankkia tarpeelliset lääkkeensä mahdollisimman joustavasti. Lääkkeen ostotilanteessa apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen sähköisestä kyselypalvelusta. Apteekki tarvitsee asiakkaan luvan suorakorvaustietojen kyselyyn. Samalla varmistetaan, että lääkkeen korvaamisen muut ehdot täyttyvät. Kun lääkeosto toimitetaan asiakkaalle korvattuna, oston tiedot välittyvät saman tien apteekista Kelaan.

Asiakas voi seurata Omakelassa korvattavista lääkkeistä maksamiaan omavastuiden summia.

Apteekin välittämät lääkeostot tarkistetaan Kelassa päivittäin. Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat ovat saaneet heille kuuluvat lääkekorvaukset sairausvakuutuslain mukaisesti. Samalla tarkistetaan, että apteekki on noudattanut suorakorvaussopimusta. Näin varmistetaan se, että asiakkaat ja apteekit ovat yhdenvertaisessa asemassa koko maassa. Tarkistuksen perusteella apteekille, asiakkaalle tai molemmille voidaan tarvittaessa lähettää lisäselvityspyyntö.

Kela maksaa apteekille sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset kerran kuukaudessa apteekin toimittamien tietojen perusteella. Sairausvakuutuslain mukaisen lääkekorvauksen maksaminen apteekille edellyttää, että lääkkeitä toimitettaessa on noudatettu suorakorvaussopimusta ja sen nojalla annettuja ohjeita sekä muita lääkkeiden toimittamiseen liittyviä viranomaismääräyksiä.

Sivu päivitetty 12.12.2023