Från Finland till utlandet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Från Finland till utlandet

Du måste meddela FPA att du flyttar utomlands om du har FPA-förmåner. Också ett europeiskt sjukvårdskort som har beviljats i Finland betraktas som en förmån.

Om du flyttar utomlands tillfälligt, dvs. för kortare tid än 6 månader, har du i regel rätt till FPA-förmåner. Flyttningen anses vara stadigvarande om du flyttar utomlands för att stanna där eller om du vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Då upphör i allmänhet rätten till FPA-förmåner på flyttningsdagen.

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien. Förmåner kan utbetalas för en längre tid än 6 månader om du med stöd av EU-lagstiftning fortfarande kan anses bo i Finland. Observera dock att om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien kan du inte få förmåner från FPA ens under ett kortvarigt arbete som pågår kortare tid än 6 månader. Då svarar det land som du arbetar i för din sociala trygghet.

När en tillfällig vistelse utomlands blir stadigvarande upphör rätten till FPA-förmåner.

Regelbundet utomlands

Om du upprepade gånger vistas kortare perioder än 6 månader i ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien kan du fortfarande få FPA-förmåner ifall du ständigt tillbringar största delen av din tid i Finland.

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du regelbundet vistas i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien en del av din tid och inte arbetar där. För exempelvis en pensionstagares sociala trygghet ansvarar i så fall det bosättningsland till vilket pensionstagaren anses ha fastare anknytning. Faktorer som beaktas är till exempel

  • tidigare bosättning i Finland och utomlands
  • nuvarande boendearrangemang
  • upprepade vistelser i Finland och utomlands
  • familjeband i Finland och utomlands
  • vilket land som betalar pensionen
  • vilket land som beskattar pensionen.

När man fastställer en persons bosättningsland inom EU-området och situationen lämnar rum för tolkning, har också det andra medlemslandets synpunkt betydelse.

Vissa förmåner betalas inte alls till utlandet eller så är utbetalningen av dem begränsad. Mer information om förmånerna finns under Förmåner i internationella situationer.

Du kan sköta dina FPA-ärenden på nätet också när du är utomlands

I MittFPA kan du:

  • göra en anmälan om flyttning utomlands
  • kontrollera den information som FPA har om dina perioder i Finland och utomlands
  • meddela om dina förhållanden i utlandet har förändrats (du har exempelvis börjat arbeta)
  • meddela när du tänker återvända.

Läs mer

Senast ändrad 26.7.2023