GAS-menetelmä Kelan kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin

GAS-menetelmä on kehitetty USA:ssa 1960-luvulla kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuvälineeksi. Myöhemmin menetelmää on käytetty erilaisten interventioiden ja ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnissa. GAS on väline, jonka avulla määritetään kuntoutujan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella yksilö- tai ryhmätasolla tilastollisia menetelmiä hyväksi käyttäen.

Lähtökohtana asiakkaan oma tavoite

GAS-menetelmä on lähtökohdaltaan aina asiakaslähtöinen. Tavoitteen tunnistaminen perustuu haastatteluun ja kuntoutujan tilanteen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Tavoitteille asetetaan realistinen aikataulu ja määritellään selkeä muutoksen indikaattori viisiportaisella asteikolla.

Kuntoutujalle tärkeiden tavoitteiden tunnistamiseksi voidaan käyttää strukturoituja haastatteluja, jotka eivät etukäteen rajaa kysyttäviä ongelmia, mutta joiden avulla voidaan selvittää kuntoutuksen kannalta merkitykselliset asiat.

Kuntoutuja on oman elämänsä asiantuntija, mutta kuntoutuksen tavoitteen tarkka tunnistaminen ja määrittäminen edellyttävät kuntoutuksen toteuttajilta hyvää ammattitaitoa kyseisen kuntoutusmuodon toteuttamisesta ja vaikuttavuudesta.

Suositellaan GAS-menetelmäkoulutusta

Kela suosittaa GAS-menetelmäkoulutusta niille työntekijöille, jotka osallistuvat GAS -tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin. Koulutuksen voi suorittaa ammattikorkeakoulun (3 op), palveluntuottajan järjestämänä toimipaikka- tai muuna vastaavana koulutuksena. Koulutuksen käytyään työntekijä ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on, osaa laatia kuntoutuksen tavoitteita, tarkistaa niitä ja arvioida niiden toteutumista GAS-menetelmää hyväksi käyttäen. (ks. GAS-käsikirja ja GAS-osaamisen portaat taso 5). Lisäksi työntekijä tunnistaa, mitkä tavoitteet ovat realistisia ja merkityksellisiä kyseiselle kuntoutujalle tietyssä kuntoutusmuodossa, ja että ne on mahdollista saavuttaa ja aikatauluttaa.

Kela on tuottanut kuntoutuksen palveluntuottajien käyttöön koulutusmateriaalia