Så här söker du ändring i debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du ändring i debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande 

Genom debiteringsbeslutet avgör FPA om du behöver betala hälsovårdsavgiften för terminen i fråga. FPA fattar avgörandet utgående från den examen som du avlägger och dina närvarouppgifter för terminen.

Om du är av en annan åsikt än FPA om din betalningsskyldighet, kan du begära omprövning av debiteringsbeslutet. Innan du begär omprövning måste du be om ett debiteringsbeslut från FPA. Läs anvisningarna för hur man begär ett debiteringsbeslut.

Begäran om omprövning av FPA:s debiteringsbeslut

Du kan söka ändring i debiteringsbeslutet genom att yrka på omprövning hos FPA. Begär omprövning inom 37 dagar från det datum då debiteringsbeslutet skickades till dig. Du ser datumet i beslutet.

Gör så här

 1. Sök ändring i MittFPA. Välj först Överklagande och sedan Överklaga beslut. Välj den förmån som överklagandet gäller: Annan förmån ‒ Hälsovårdsavgift för högskolestuderande. Fyll därefter i övriga uppgifter som behövs.

  Om du inte söker ändring på nätet kan du lämna in begäran om omprövning per post på adressen Folkpensionsanstalten, Indrivningscentret PB 31 00056 FPA eller lämna in begäran till något av FPA:s serviceställen.
 2. Meddela följande i din begäran om omprövning:
  • ditt namn och din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer
  • vilket beslut du överklagar
  • hur du vill att beslutet ändras
  • på vilka grunder du yrkar på ändringar.

En annan person kan skriva begäran om omprövning för din räkning om du ger personen en fullmakt. Fullmakten ska i så fall bifogas.

Du får ett beslut gällande din begäran om omprövning från FPA:s indrivningscenter.

Hur man överklagar ett beslut gällande begäran om omprövning

Om du är missnöjd med Indrivningscentrets beslut gällande din begäran om omprövning, har du rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen för det område där du bor. I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar. Besvär ska göras skriftligt inom 37 dagar från det datum då Indrivningscentrets beslut skickades till dig. Du ser datumet i beslutet.

Gör så här

 1. Skicka besvärsskriften med bilagor till förvaltningsdomstolen för det område inom vilket din hemkommun finns. Om du inte har någon hemkommun i Finland ska du skicka handlingarna till Helsingfors förvaltningsdomstol.
 2. När förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet får du ett beslut i ärendet. Om du är missnöjd med förvaltningsdomstolens beslut kan du ansöka om besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen.

Kontaktinformation till förvaltningsdomstolarna

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
helsinki.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42 069

Tavastehus förvaltningsdomstol
Raatihuoneenkatu 1
13100 Tavastehus
hameenlinna.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42 210

Östra Finlands förvaltningsdomstol
PB 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42 502

Norra Finlands förvaltningsdomstol
PB 189
90101 Uleåborg
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42 800

Åbo förvaltningsdomstol
PB 32
20101 Åbo
turku.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42 410

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 Vasa
vaasa.hao@oikeus.fi
tfn 029 56 42 780

Du kan också använda förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas e-tjänst. Gå till e-tjänsten (oikeus.fi).

Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

Du kan överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Du får anvisningar för hur man begär besvärstillstånd av den förvaltningsdomstol som meddelat beslutet eller av högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen

PB 180
00131 Helsingfors
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
tfn 029 56 40 200

Vad tycker du om sidan?