Sairastaminen

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Eläkettä saavan hoitotuki/16 vuotta täyttäneen vammaistuki EV 256 Lomakkeella haetaan eläkettä saavan hoitotukea tai 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Samalla lomakkeella voi hakea myös määräajaksi myönnetyn hoitotuen ja vammaistuen jatkoa. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Sairauspäivärahat SV 8 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella sairauspäivärahoja ja ilmoittaa tapaturmasta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 127 Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Lataa PDF
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja hakee päivärahaa. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Ilmoitus - Osasairauspäiväraha SV 28 Lomakkeellla voi ilmoittaa työnantajan ja työntekijän tekemästä osa-aikaisen työn sopimisesta osasairauspäivärahaa varten. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Suomessa syntyneet lääkekustannukset SV 178 Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä lääkekustannuksista, jos korvausta ei ole saatu apteekissa, uusi korvausoikeus on myönnetty tai vuosiomavastuu (lääkekatto) on ylittynyt. Jos kustannukset ovat syntyneet ulkomailla, käytä lomaketta SV 128 Lataa PDF
Hakemus - Kela-kortti SV 157 Lomakkeella haetaan uutta Kela-korttia Suomeen muutettaessa tai kadonneen tai tuhoutuneen tilalle. Lataa PDF
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 Lomakkeella haetaan korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Lataa PDF
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa PDF
Hakemus - Kuntoutustuki/Työkyvyttömyyseläke ETK/Kela 7002 Lomakkeella haetaan työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta sekä osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta. Lataa PDF

Hae verkossa
Ilmoitus - Tilinumero - Työnantaja Y 122 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa maksuosoitteen Kelaan sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen maksua varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Eurooppalainen sairaanhoitokortti SV 193 Lomakkeella haetaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Erityishoitoraha SV 89 Lomakkeella haetaan päivärahaa, kun vanhempi on joutunut jäämään pois työstään hoitaakseen sairasta/vaikeasti sairasta lastaan ja ei saa tältä ajalta palkkaa. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa PDF
Työnantajan hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98 TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus. Lomaketta käytetään tilikausien 2020 ja 2021 kustannuksista. Lataa PDF

Hae verkossa
Hakemus - Oikeus sairaanhoitoon Suomeen muutettaessa SV 141 Lomakkeella voit pyytää Kela selvittämään oikeutesi saada sairaanhoitoa, kun muutat Suomeen. Käytä lomaketta myös, jos työskentelet Suomessa, mutta asut toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Lataa PDF
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa PDF
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa PDF
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa PDF
Selvitys liikamaksusta Y 14 Lomakkeella voit antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä ja taloudellisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Hakemus - Oikeus sairaanhoitoon Suomesta muutettaessa SV 140 Lomakkeella voit pyytää Kelaa selvittämään oikeutesi saada sairaanhoitoa, kun muutat ulkomaille. Käytä lomaketta myös, jos asut Suomessa mutta työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Lataa PDF
Hakemus - Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella SV 129 Lomakkeella haetaan lupa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Käsittelyä varten tarvitaan tietoja ko. sairauden, sairaanhoidon tai toimenpiteen lääketieteellisistä perusteista. Lataa PDF
Yrittäjän hakemus – Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 110 TTH Yrittäjän hakemuslomake työterveyshuollon kustannuksista. Hakemuslomakkeeseen liitetään selvityslomakkeita SV 111 TTH ja/tai SV 113 TTH. Lataa PDF
Selvitys - Palveluntuottajan antamat tiedot yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuollosta SV 111 TTH Työterveyshuollon palvelujen tuottajan selvitys yrittäjälle annetusta työterveyshuollosta. Liitetään hakemuslomakkeeseen SV 114 TTH. Maatalousyrittäjän työpaikkaselvitys (tilakäynti) ilmoitetaan lomakkeella SV 113 TTH. Lataa PDF
Yrittäjän hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiuden ja matkojen kustannukset SV 116 TTH Yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän korvaushakemus työterveyshuoltoon liittyvistä ensiapuvalmius- ja matkakustannuksista. Lataa PDF
Matkalasku matkasta Kelan määräämiin tutkimuksiin Y 221 Kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain mukaan tutkimuksiin määrätyn matkakustannusten korvaaminen. Lataa PDF
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa PDF
Selvitys - Palveluntuottajan antamat tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä SV 113 TTH Työterveyshuollon palveluntuottajan laatima selvitys maatalousyrittäjälle tekemästään työpaikkaselvityksestä. Selvityslomake liitetään lomakkeeseen SV 114 TTH Terveyskeskuksen tilitys. Lataa PDF
Ilmoitus - Ulkomailla asuvan perheenjäsenen hoito-oikeuden selvittäminen SV 142 Lomakkeella ilmoitetaan toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvien perheenjäsenten tiedot sairaanhoidon kustannusvastuun selvittämistä varten. Lataa PDF
Palveluntuottajan tilitys - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 132 Palveluntuottajan tilitys - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset Lataa PDF
Työnantajan hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98a TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus. Lomaketta käytetään tilikauden 2022 kustannuksista alkaen. Lataa PDF

Hae verkossa
Hakemus - Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (kausityöntekijä) SV 139 Kausityöntekijä hakee lomakkeella asiakirjaa Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jos hän on tullut työskentelemään Suomeen EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan (Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin) ulkopuolelta. Lataa PDF
Tilitys - Yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 114 TTH Työterveyshuollon palveluntuottaja hakee lomakkeella korvausta yrittäjille järjestämistään työterveyshuoltopalveluista. Lomakkeeseen liitetään joko SV 111 TTH tai SV 113 TTH selvityslomakkeita. Lataa PDF