Till vem kan uppgifter lämnas ut? | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Till vem kan uppgifter lämnas ut?

Ett välfärdsområde eller Helsingfors stad kan lämna ut uppgifter

  • till kunden själv
  • till en annan person med kundens samtycke
  • utifrån en lagstadgad rätt att få uppgifter.

Den som framför en begäran om att få uppgifter måste påvisa att hen har rätt att få uppgifterna.

En kund kan på blanketten Fullmakt att begära uppgifter ur FPA:s arkiveringstjänst för patient- och klienthandlingar (pdf) ge sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut till en annan person.

Uppgifter som gäller en avliden kan lämnas ut till en person som behöver dem för att utreda eller tillgodose sina viktiga intressen eller rättigheter. Ett viktigt intresse kan till exempel vara att utreda ärftliga sjukdomar hos en avliden person eller att utreda giltigheten hos en rättshandling som personen tidigare har utfört. Uppgifter gällande en avliden lämnas ut endast utifrån en motiverad skriftlig ansökan. 

När en serviceproducent har överlämnat sina handlingar till FPA har serviceproducenten rätt att få kopior av dem, till exempel med tanke på myndighetstillsyn eller rättegång.

Så här kan en kund göra en begäran om uppgifter

En kund kan per skyddad e-post skicka en begäran om uppgifter om handlingar som överförts till FPA.  En begäran om uppgifter kan göras med följande blanketter:

En begäran om uppgifter kan göras också utan blankett, men då ska kunden ange följande uppgifter i sitt meddelande:

  • kundens efternamn och förnamn (också tidigare namn)
  • kundens personbeteckning
  • vilka uppgifter begäran gäller
  • serviceproducenten och året då vården gavs
  • telefonnumret till den som begär uppgifterna och personens adress
  • om posten (Posti) får skicka en ankomstavi per textmeddelande när handlingarna kan hämtas.

Den ifyllda blanketten eller meddelandet ska skickas per skyddad e-post till adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. FPA skickar begäran vidare till välfärdsområdet eller Helsingfors stad, så att uppgifterna kan lämnas ut. Välfärdsområdet eller Helsingfors stad kontaktar den som begär uppgifterna.

En kund har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har sparats i FPA:s register. Läs mer om dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA (Om FPA).

Läs mer

 

Senast ändrad 2.1.2024

Vad tycker du om sidan?