Till vem kan uppgifter lämnas ut? | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Till vem kan uppgifter lämnas ut?

Uppgifter som lämnats till FPA:s arkiveringstjänst för patient- och klienthandlingar kan av välfärdsområdet eller Helsingfors stad lämnas ut till 

  • kunden själv
  • en annan person, med kundens samtycke
  • den som har lagstadgad rätt till information.

Den som framför en begäran om att få uppgifter måste påvisa att hen har rätt att få uppgifterna.

Kunden kan ge sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut till en annan person på blanketten Fullmakt att begära uppgifter ur FPA:s arkiveringstjänst för patient- och klienthandlingar (pdf).

Uppgifter som gäller en avliden kan lämnas ut till en person som behöver dem för att utreda eller tillgodose sina viktiga intressen eller rättigheter. Uppgifterna kan behövas till exempel för att utreda ett testamentes giltighet eller ärftliga sjukdomar. Uppgifter som gäller en avliden kan endast begäras skriftligen och användningsändamålet för uppgifterna ska motiveras i ansökan.

När en serviceproducent har överlämnat sina handlingar till FPA har serviceproducenten rätt att få kopior av dem till exempel med tanke på myndighetstillsyn eller rättegång.

Så här kan en kund begära uppgifter

Kunden kan via skyddad e-post göra en begäran om uppgifter gällande handlingar som överlämnats till FPA. Begäran om uppgifter kan göras med följande blanketter:

En begäran om uppgifter kan göras också utan blankett, men då ska kunden ange följande uppgifter i sitt e-postmeddelande:

  • uppgifter om den person som begäran gäller: efternamn och förnamn (även tidigare namn) samt personbeteckning
  • uppgifter och handlingar som begärs
  • den privata serviceproducentens eller vårdenhetens namn och årtal för de uppgifter som begäran gäller
  • namn, telefonnummer, adress, postnummer, adressort och e-postadress för den som begär informationen.

Skicka blanketten eller meddelandet med skyddad e-post till adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. FPA förmedlar begäran om uppgifter till välfärdsområdet eller Helsingfors stad, som kontaktar den som framställt begäran och överlåter uppgifterna till denna.

En kund har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om hen i FPA:s register. Läs mer om dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA (Om FPA).

Läs mer

Senast ändrad 24.4.2024