Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands

FPA ersätter sjukvårdskostnader när den som fått vård utomlands är

 • en person som utifrån arbete eller bosättning är sjukförsäkrad i Finland
 • en icke försäkrad person som har hemkommun i Finland
 • en arbetstagare som är arbetspensionsförsäkrad i Finland och som kommit från ett land som tillämpar EU-lagstiftningen, men vars arbete inte uppfyller villkoren för sjukförsäkring
 • en icke försäkrad person som bor i ett land som tillämpar EU-lagstiftningen och vars sjukvårdskostnader Finland svarar för.

Försäkringsbolaget kan söka ersättning hos FPA för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands med redovisningsblanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r (pdf) eller med försäkringsbolagets egen blankett, som FPA godkänt.

Kostnader som uppkommit i EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och Nordirland ska redovisas separat från kostnader som uppkommit i andra länder.

Ersättningar kan sökas endast om kunden har gett en fullmakt för detta.

FPA betalar inte ersättning till försäkringsbolaget om kunden har betalat bara klientavgiften i landet i fråga för vård som kunden fått utomlands.

Ansökningstiden är 6 månader från att försäkringsbolaget har betalat kostnaderna till kunden.

Val av lagstiftning på redovisningsblanketten

Beloppet av den ersättning som FPA betalar är beroende av i vilket land sjukvårdskostnaderna har uppkommit. I sin ansökan om ersättning måste försäkringsbolaget välja enligt vilket lands lagstiftning ersättningen söks.

Valet gäller alla de personer som tas upp i redovisningen. I samma redovisning får man sammanställa endast sådana kostnader som ersätts enligt samma lag.

Medicinskt nödvändig vård som givits i ett EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om det är fråga om medicinskt nödvändig vård som har tillhandahållits i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland väljer försäkringsbolaget vid ansökan om ersättning något av följande två alternativ:

 • ersättning enligt finsk lagstiftning
 • ersättning enligt lagstiftningen i det land där vården gavs.

Medicinskt nödvändig vård som tillhandahållits i ett annat nordiskt land ersätts i enlighet med den nordiska konventionen om social trygghet alltid enligt lagstiftningen i det land där vården gavs.

Om en person har åkt utomlands får att få planerad vård utan förhandstillstånd (Privatpersoner) i ett EU- eller EES-land, Scweiz, Storbritannien eller Nordirland, ersätts kostnaderna på samma sätt som om hen i en motsvarande situation hade fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.  Att söka planerad vård innebär att en person reser från sitt bosättningsland till ett annat land i avsikt att anlita hälso- och sjukvårdstjänster där eller att kunden får hälso- och sjukvårdstjänster från ett annat land via en distansförbindelse.

Vård i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om en sjukvårdskostnad beror på akut insjuknande i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, ska man kryssa för punkten ”Ersättning enligt sjukförsäkringslagen” på redovisningsblanketten. Då betalar FPA ersättningen i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Om kunden har sökt planerad vård någon annanstans än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz betalar FPA ingen sjukvårdsersättning. Att söka planerad vård innebär att en person reser från sitt bosättningsland till ett annat land i avsikt att anlita hälso- och sjukvårdstjänster där eller att kunden får hälso- och sjukvårdstjänster från ett annat land via en distansförbindelse.

Vård som har getts någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ersätts inte om vården har getts 1.1.2023 eller senare.

Så här gör du upp redovisningen

 1. Kontrollera att blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands, SV 133r (pdf) innehåller följande uppgifter:
  • försäkringsbolagets namn, telefonnummer, adress och uppgifter om kontaktpersonen
  • FO-nummer och betalningsadress med referensuppgifter (IBAN-kontonummer, BIC-kod och referensnummer)
  • kundens namn och personbeteckning samt skadenummer
  • summan av kostnaderna, betalningsdag och betalningsmottagare.
 2. Bifoga
  • en kopia av kundens skadeanmälan
  • kundens fullmakt
  • utredning om undersökningar och vård.
 3. Om det har gått mer än 6 månader sedan kostnaderna betalades till kunden ska du bifoga en utredning om orsaken till att ansökan är försenad.
 4. Bifoga uppgifter om eventuella resekostnader. Ange hur resekostnaderna uppkommit, beloppet och tidpunkten. Bifoga också ett eventuellt intyg från hälso- och sjukvården gällande reseersättningen eller kundens egen redogörelse.
 5. Försäkringsbolaget eller kunden ska på FPA:s begäran lämna in en översättning till finska eller svenska av utredningarna om vård som givits utomlands. FPA ersätter inte översättningskostnaderna.

Svaren på följande frågor måste framgå av blanketten eller bilagorna:

 • Vad har hänt?
 • Varför har kunden behövt vård?
 • Hur lång utlandsvistelse är det fråga om?
 • Vilken vård har kunden fått?
Senast ändrad 5.6.2023

Vad tycker du om sidan?