Beloppet av sjukvårdersättningar till försäkringsbolagen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ersättningsbelopp

Beloppet av den ersättning som FPA betalar är beroende av om kostnaderna har uppkommit

  • i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland
  • i något annat land.

Om kostnaderna har uppkommit i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland betalar FPA ersättningar enligt finsk lagstiftning eller enligt lagstiftningen i det land där vården tillhandahållits.

Om kostnaderna har uppkommit i något annat land betalar FPA ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Ersättning enligt finsk lagstiftning

Ersättning enligt finsk lagstiftning innebär att försäkringsbolaget kan få ersättningar som högst motsvarar det vården hade kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

FPA skickar en begäran om uppgifter till den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som kundens hemkommun hör till för att få reda på vad den vård som kunden fått skulle kosta inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om den kostnad som tagits ut utomlands motsvarar kostnaden inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig FPA-ersättningen på den kostnad som tagits ut utomlands. Från kostnaden avdras den klientavgift som den offentliga hälso- och sjukvården anger och som i motsvarande situation skulle tas ut av kunden i Finland.

Om den kostnad som tagits ut utomlands är betydligt högre än kostnaden inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig FPA-ersättningen på det pris som enligt uppgift från den offentliga hälso- och sjukvården skulle faktureras en utomstående kommun. Från kostnaden avdras den klientavgift som den offentliga hälso- och sjukvården anger och som i motsvarande situation skulle tas ut av kunden i Finland.

Om den kostnad som tagits ut utomlands är betydligt lägre än kostnaden inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig FPA-ersättningen på den kostnad som tagits ut utomlands. Från kostnaden avdras den klientavgift som den offentliga hälso- och sjukvården anger och som i motsvarande situation skulle tas ut av kunden i Finland.

Ersättning enligt lagstiftningen i det land där vården gavs

Med ersättning enligt lagstiftningen i det land där vården gavs avses att FPA hör sig för om ersättningsbeloppet från det land där vården gavs och betalar ersättningen i enlighet med det svar som FPA har fått. FPA kan inte ge information om andra länders ersättningslagstiftning eller ersättningarnas storlek. Ersättningen enligt lagstiftningen i det land som tillhandahållit vården kan vara högre eller lägre än ersättningen enligt lagstiftningen i Finland.

Kostnaderna för medicinskt nödvändig vård som uppkommit i ett annat nordiskt land ersätts alltid i enlighet med lagstiftningen i det vårdgivande landet.

Ersättning för rese- och läkemedelskostnader

När en kund har varit tvungen att resa inom ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för att få medicinskt nödvändig vård ersätter FPA resekostnaderna enligt det färdsätt som kan anses nödvändigt. Det här görs på följande sätt:

  • Av en resa som gjorts utomlands ersätter FPA kostnaden för resan till den närmaste vårdinrättning i utlandet, där kunden hade fått den nödvändiga undersökningen eller vården.
  • Av returresan från utlandet till Finland ersätter FPA den andel som motsvarar kostnaden från flygplatsen, hamnen eller något annat ställe vid den finska gränsen till den närmaste finländska vårdinrättning, där kunden hade fått den nödvändiga undersökningen eller vården.

När kunden har insjuknat akut någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ersätts kostnaderna för returresan bara till den del resan företagits i Finland. Kostnaderna ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen enligt det färdsätt som anses nödvändigt från en flygplats eller en hamn i Finland eller från något annat ställe vid den finska gränsen till närmaste undersöknings- eller vårdenhet i Finland där personen hade fått den nödvändiga undersökningen eller vården.

Kostnaderna för läkemedel som köpts med recept på apotek i utlandet ersätts enligt sjukförsäkringslagen.

Kostnaderna för läkemedel som getts på sjukhus i utlandet ersätts inte separat utan de ingår i det pris som den offentliga hälso- och sjukvården anger.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen

Ersättningen enligt sjukförsäkringslagen för kostnaderna för vård och undersökning utomlands och för läkararvoden utomlands är lika stor som ersättningen för motsvarande vård vid en privat enhet inom hälso- och sjukvården i Finland.  Ersättningarna framgår av förteckningen över taxor.

Läkemedelsersättningarna regleras i sjukförsäkringslagen.

Vård som har getts någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ersätts inte om vården har getts 1.1.2023 eller senare.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?