Rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

Den här sidan innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om patientens rätt till offentlig hälso- och sjukvård i internationella situationer.

Vårdens omfattning och pris beror på huruvida personen har hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård. Om personen har ett intyg över rätt till vård eller om det varit fråga om brådskande vård, kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning hos FPA.

Om personen har hemkommun i Finland har han eller hon rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om personen inte har hemkommun i Finland beror omfattningen av rätten till vård på det intyg över rätt till vård som personen visar upp. Personen kan ha rätt till

 • alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster mot samma klientavgift som kommuninvånare
 • medicinskt nödvändiga tjänster mot samma klientavgift som kommuninvånare
 • medicinskt nödvändiga tjänster på egen bekostnad
 • brådskande vård på egen bekostnad.

Rätt till vård i olika situationer

Om personen har hemkommun i Finland får han eller hon alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som kommuninvånare. Det har ingen betydelse från vilket land personen har kommit till Finland eller i vilket land han eller hon är medborgare. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beslutar om hemkommunen. Beslutet grundar sig på lagen om hemkommun.

Om personen har hemkommun i Finland men ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland svarar för sjukvårdskostnaderna, kan den offentliga hälso- och sjukvården söka statlig ersättning hos FPA för de kostnader som överstiger klientavgiften. I dessa situationer har FPA beviljat personen ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Om personen inte har hemkommun i Finland bestäms vårdens omfattning och pris utifrån det intyg över rätt till vård som personen visar upp.

Gör så här om personen saknar hemkommun i Finland:

 1. Be personen visa upp ett intyg över rätt till vård.
 2. Kontrollera att intyget är giltigt vid tidpunkten för vården.
 3. Ta en kopia av intyget för ansökan om statlig ersättning.

Kontakta FPA:s center för internationella ärenden om patienten inte själv kan skaffa ett intyg eller om rätten till vård är oklar. FPA behöver följande uppgifter för att kunna utreda rätten till vård och för att kunna begära ett intyg:

 • namn och födelsedatum
 • bosättningsland och adress
 • namnet på personens sjukförsäkringsinstitution eller sjukkassa.

Om personen inte har hemkommun i Finland eller något intyg över rätt till vård, har han eller hon i regel endast rätt till brådskande vård. Kostnaderna för vården ska tas ut av personen i sin helhet.

Om personen ändå vistas i Finland en längre tid har han eller hon rätt till medicinskt nödvändig vård. Det kan vara fråga om till exempel en så kallad papperslös person. Om personen är under 18 år har han eller hon rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Kostnaderna för vården ska tas ut av personen i sin helhet.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan hos FPA söka statlig ersättning för vårdkostnaderna om kostnaderna inte kan tas ut av patienten eller av någon annan, såsom ett försäkringsbolag. Den offentliga hälso- och sjukvården kan dock avstå från att ta ut kostnaderna om det är uppenbart att patienten är insolvent. Läs mer om statlig ersättning.

En person kan söka planerad vård i Finland med eller utan förhandstillstånd. Om en person från ett annat EU-land har sökt planerad vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med eller utan förhandstillstånd, har personen rätt till samma vård som kommuninvånare.

Om en person från ett EES-land, Storbritannien eller Nordirland har sökt planerad vård i Finland

 • Med förhandstillstånd: Personen har rätt till den vård som fastställs i förhandstillståndet på samma sätt som kommuninvånare.
 • Utan förhandstillstånd: Vårdgivaren är inte skyldig att ge personen vård.

Läs mer om att söka planerad vård.

Om personen har ett förhandstillstånd, dvs. blankett E 112 eller S 2, betalar han eller hon endast samma klientavgift som kommuninvånare betalar. Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för de faktiska vårdkostnaderna hos FPA. Läs mer om statlig ersättning.

Om personen inte har ett förhandstillstånd måste han eller hon själv betala alla kostnader för vården.

Rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

Om en person har rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster måste han eller hon få vård inom samma tid och på samma villkor som kommuninvånare. Även rätten till hjälpmedel fastställs på motsvarande sätt som för kommuninvånare.

Om personen har hemkommun i Finland men ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland svarar för sjukvårdskostnaderna, kan den offentliga hälso- och sjukvården söka statlig ersättning hos FPA för de kostnader som överstiger klientavgiften.

Rätt till medicinskt nödvändig vård

Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan skjutas upp tills personen återvänt till sitt hemland.

Personer från EU-/EES-länderna, Schweiz, Storbritannien, Nordirland eller Australien har rätt att få medicinskt nödvändig vård mot en klientavgift då de visar upp ett intyg över rätt till vård. Den offentliga hälso- och sjukvården kan söka statlig ersättning hos FPA för de kostnader som överstiger klientavgiften.

Också personer som kommer från något annat land än från ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien, Nordirland eller Australien kan ha rätt att få medicinskt nödvändig vård. Då är det fråga om personer som vistas i Finland en längre tid och som inte har hemkommun och inte heller något intyg över rätt till vård. Det kan vara fråga om till exempel en så kallad papperslös person.


En sådan person måste själv betala alla kostnader för vården om det inte är uppenbart att han eller hon är insolvent. Om personen inte betalar kostnaderna kan den offentliga hälso- och sjukvården få statlig ersättning från FPA.

En yrkesutbildad person inom den offentliga hälso- och sjukvården bedömer huruvida vården är nödvändig. Vid bedömningen ska man beakta hur länge personen ännu är i Finland. Den sjukvård som personen behöver ges alltid enligt finsk vårdpraxis.

Medicinskt nödvändig vård omfattar också

 • behandling och uppföljning av en långvarig sjukdom eller en tidigare konstaterad sjukdom
 • vård i samband med graviditet eller förlossning
 • mödra- och barnrådgivningstjänster
 • undersökning och behandling i samband med smittsam sjukdom
 • medicinskt nödvändiga hjälpmedel, till exempel kryckor.

I fall som kräver arrangemang på förhand är patienten skyldig att på förhand komma överens om vården med den vårdgivande enheten. Den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten svarar på personens förfrågan och meddelar om vården kan ges.

Rätt till brådskande vård

Var och en har rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oavsett från vilket land man kommit till Finland eller vilket medborgarskap man har.

Med brådskande vård avses sådan vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen eller kroppsskadan förvärras.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning när brådskande vård har tillhandahållits en person som inte har hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård och som inte har betalat vårdkostnaderna. Läs mer om ersättning för brådskande vård.

Läs mer

Senast ändrad 24.5.2023

Vad tycker du om sidan?