Meddelande av beslut och utbetalning av statlig ersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Meddelande av beslut och utbetalning av statlig ersättning

FPA betalar den statliga ersättningen till den som är huvudman för hälso- och sjukvården. När det är fråga om en offentlig hälso- och sjukvårdstjänst betalar FPA alltid den statliga ersättningen till den som är huvudman för den offentliga hälso- och sjukvården, dvs. till välfärdsområdet, inte till den enhet som gett vården. 

FPA skickar en förteckning över de betalda statliga ersättningarna per post. Beslutet skickas vardagen efter betalningsdagen. I sammanställningen finns uppgifter om alla ersättningar som betalats på betalningsdagen i fråga.

Avslagsbeslut skickas alltid genast i samband med handläggningen av ansökan.

Betalningstidpunkter

FPA betalar ut statlig ersättning fyra gånger om året: i mars, juni, september och december.

Undantag som gäller utbetalning

I undantagsfall kan FPA betala statlig ersättning även som en enskild betalning vid en annan tidpunkt än på de egentliga betalningsdagarna. Om man till exempel har uppgett ett för litet belopp i ansökan kan man lämna in en begäran om rättelse till FPA. FPA kan då betala tilläggsbeloppet som en enskild betalning.

Sökande av ändring

Kontakta FPA:s center för internationella ärenden om du har frågor gällande ett beslut om statlig ersättning.

Beslutet kan överklagas hos Besvärsnämnden för social trygghet. Anvisningar om hur man överklagar finns som bilaga till beslutet.

Senast ändrad 22.4.2021