Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården

Syftet med statlig ersättning är att av statens medel betala ersättning för vårdkostnader till den offentliga hälso- och sjukvården. Statlig ersättning kan även betalas för kostnader för brådskande socialservice.

FPA betalar ut den statliga ersättningen till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården, dvs. till välfärdsområdet. Ersättningen betalas alltid till den som är huvudman för den offentliga hälso- och sjukvården, inte till den enhet som tillhandahållit vården.

Utbetalning av statlig ersättning från och med 1.1.2023

FPA betalar inte längre statlig ersättning till kommunerna eller samkommunerna fr.o.m. 1.1.2023, eftersom ansvaret för att ordna social- och hälsovården har överförts till välfärdsområdena. Kommunerna kan få statlig ersättning från FPA endast om ersättning har sökts under 2022.

 

FPA betalar statlig ersättning i följande fall:

  • Personen har inte hemkommun i Finland och har påvisat sin rätt till vård med ett intyg över rätt till vård.
  • Personen har inte hemkommun och inte heller ett intyg över rätt till vård. Personen har fått brådskande vård men den offentliga hälso- och sjukvården har inte kunnat ta ut kostnaderna av honom eller henne.
  • Personen har varken hemkommun eller ett intyg över rätt till vård, och han eller hon vistas i Finland en längre tid. Personen har fått medicinskt nödvändig vård men den offentliga hälso- och sjukvården har inte kunnat ta ut kostnaderna av honom eller henne.
  • Personen har hemkommun i Finland men ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland svarar för personens sjukvårdskostnader. FPA beviljar personen ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland och skickar det för kännedom till den offentliga hälso- och sjukvården. På intyget finns information om den offentliga hälso- och sjukvårdens rätt till statlig ersättning.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan avstå från att ta ut kostnaderna om det är uppenbart att patienten är insolvent. Läs mer om att avstå från att ta ut kostnaderna.

Om det är ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz som ansvarar för personens sjukvårdskostnader, fakturerar FPA landet i fråga för den statliga ersättning som FPA betalat.

Kostnader som ersätts

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för både primärvård och specialiserad sjukvård. Ersättning fås för kostnader för såväl öppen vård som sjukhusvård.

Statlig ersättning kan beviljas också för tjänster som enligt lagstiftningen om klientavgifter är gratis för den som använder tjänsterna. Sådana tjänster kan vara exempelvis besök av personer under 18 år på hälsovårdscentralläkares mottagning.

Läs mer om ersättning av kostnader:

Ersättningens belopp

Den offentliga hälso- och sjukvården får statlig ersättning för kostnaderna för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Med kostnader avses det belopp som hemkommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen skulle betala för en patient som bor i en annan kommun om kommunen skulle vara tvungen att betala för vården.

Från den ersättning som FPA betalar avdras de klientavgifter som tagits ut av personen med stöd av klientavgiftslagen. FPA ersätter inte den klientavgift som patienten ska betala själv, även om den offentliga hälso- och sjukvården inte har kunnat ta ut den av patienten.

Handläggningen av statlig ersättning har koncentrerats till FPA:s center för internationella ärenden.

Läs mer om ansökan om statlig ersättning.

Läs mer

Senast ändrad 27.4.2023