Statlig ersättning för kostnader för brådskande vård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kostnader för brådskande vård

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om de grunder på vilka den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för brådskande vård.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning när brådskande vård har tillhandahållits en person som inte har hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård. En förutsättning är att den offentliga hälso- och sjukvården först har försökt ta ut de faktiska vårdkostnaderna av patienten eller någon annan, exempelvis via en försäkring. Vårdkostnaderna behöver dock inte tas ut av patienten själv om det är uppenbart att han eller hon är insolvent.

Med faktiska vårdkostnader avses det pris som välfärdsområdet skulle fakturera för den vård som getts en invånare i ett annat välfärdsområde.

Skyldighet att försöka ta ut kostnaderna hos patienten

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning om den inte har lyckats ta ut de faktiska kostnaderna för den brådskande vården av patienten.

Statlig ersättning kan inte beviljas endast på grund av att patienten låtit bli att betala räkningen. Den offentliga hälso- och sjukvården ska först försöka ta ut de faktiska vårdkostnaderna av patienten själv eller någon annan, exempelvis genom en betalningspåminnelse. Vid behov ska den offentliga hälso- och sjukvården på begäran kunna bevisa för FPA att kommunen, samkommunen eller sjukvårdsdistriktet har vidtagit indrivningsåtgärder. Vid behov ska den offentliga hälso- och sjukvården på begäran kunna bevisa för FPA att välfärdsområdet har vidtagit indrivningsåtgärder. FPA ersätter inte eventuella indrivningskostnader.

Undantag är situationer där man inte lyckats ta reda på patientens kontaktinformation. Vid behov ska man för FPA kunna påvisa på vilket sätt man har försökt utreda kontaktinformationen.

Avstående från indrivning av kostnader

Om patienten borde betala vårdkostnaderna i sin helhet men det är uppenbart att han eller hon är insolvent, kan välfärdsområdet avstå från att ta ut kostnaderna. Då kan välfärdsområdet få statlig ersättning.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?