Statlig ersättning för andra hälso- och sjukvårdskostnader i internationella situationer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Statlig ersättning för övriga kostnader

På den här sidan finns information om statlig ersättning i följande situationer:

Kontakta FPA:s center för internationella ärenden om du vill ta reda på om en kostnad är ersättningsgill.

Förflyttning mellan sjukhus i Finland

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för förflyttning mellan sjukhus om personen är inskriven som patient vid den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet från vilken han eller hon förflyttas.

Om personen inte är inskriven vid den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården från vilken personen flyttas till en annan vårdenhet i Finland, betalas ingen statlig ersättning. FPA kan betala ersättning för resekostnader antingen till patienten eller till transportserviceproducenten, om producenten har beviljat patienten direktersättning.

Läs mer om direktersättningsförfarandet i samband med prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport.

Förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land. I sådana situationer är det fråga om en patient som bor i ett annat nordiskt land och som fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och som flyttas till ett annat nordiskt land för fortsatt vård.

En förutsättning är att patienten är inskriven för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och att han eller hon flyttas till sitt bosättningsland för sjukhusvård.

Förflyttningar till sjukhus i andra länder ersätts inte.

Den offentliga hälso- och sjukvården bedömer behovet av förflyttning, sköter om förflyttningsarrangemangen och betalar kostnaderna för förflyttningen. Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om ersättning efter det att den har betalat kostnaderna för förflyttningen.

Om förflyttningen genomförs med ambulansflyg ska den offentliga hälso- och sjukvården tillämpa det särskilda förfarande som gäller ambulansflygning.

Särskilt förfarande som gäller ambulansflygning

Den offentliga hälso- och sjukvården ska lämna en skriftlig utredning om ändamålsenligheten med och kostnaderna för ambulansflygningen till FPA:s center för internationella ärenden innan flygningen ordnas. FPA ger ett svar till den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten inom två arbetsdagar från det att utredningen inkom. Kontaktinformationen för Centret för internationella ärenden hittar du här.

När den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten prövar ambulansflygningens ändamålsenlighet ska enheten beakta

  • patientens medicinska tillstånd
  • patientens vilja
  • kostnaderna för flyget i jämförelse med andra transportsätt.

Återresan ska ordnas med tyngdpunkt på de medicinska grunderna.

Om utredningen inte omfattar alla dessa faktorer begär FPA en tilläggsutredning av den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten.

Tillämpningspraxis gällande den nordiska konventionen om social trygghet utgår från att patienten i första hand ska vårdas i det land där han eller hon vistas. Patienten får inte transporteras till sitt hemland mot sin vilja. Patienten har ändå rätt att komma till sitt hemland om han eller hon så önskar och då kan transporten anses vara en del av vården.

FPA beviljar inte automatiskt statlig ersättning på basis av utredningen. FPA kontrollerar att övriga villkor uppfylls när den offentliga hälso- och sjukvården ansöker om statlig ersättning.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för ambulansflygning efter det att den har betalat kostnaderna för flygningen.

Köpta tjänster

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för vård som ordnats i form av köpta tjänster. Hälso- och sjukvårdstjänster kan köpas av till exempel ett annat välfärdsområde eller en privat serviceproducent.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning efter det att den har betalat vårdkostnaderna till vårdgivaren.

Statlig ersättning för köpta tjänster betalas till det välfärdsområde som har betalat kostnaderna.

Om den offentliga hälso- och sjukvården skaffar vård som det åligger den att ordna och gör det genom köpta tjänster från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, föreligger rätt till statlig ersättning för kostnaderna. Statlig ersättning kan i sådana situationer betalas också för kostnaderna för en resa utomlands om det är fråga om resekostnaderna för en patient som varit inskriven på en vårdinrättning. Om patienten inte varit inskriven, och i samband med köpta tjänster själv betalar resekostnaderna, kan han eller hon i efterhand ansöka om ersättning hos FPA enligt sjukförsäkringslagen.

Om vården skaffas genom köpta tjänster från något annat land än EU- eller EES-länderna, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, föreligger inte rätt till statlig ersättning.

Tolknings- och översättningskostnader

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för tolkningskostnader om det är motiverat att anlita en tolk i samband med vården av patienten.

Statlig ersättning beviljas inte för kostnader för översättning av handlingar som behövs i samband med vården.

Hjälpmedel och vårdutrustning

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för kostnaderna för hjälpmedel och förbrukningsartiklar i samband med vården av patienten som en del av vårdkostnaderna.

Distanstjänster

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för tjänster inom hälso- och sjukvården som ges på distans. En kopia av intyget över rätt till vård ska lämnas in till FPA som bilaga till ansökan om statlig ersättning på samma sätt som i andra situationer.

Om patienten har fått vård via distansförbindelse under en utlandsvistelse kan den offentliga hälso- och sjukvården få statlig ersättning endast om patienten har hemkommun i Finland eller något av följande intyg:

  • europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare, som beviljats av FPA
  • intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA
  • förhandstillstånd S2 eller E 112, som beviljats av ett annat land.

Prehospital akutsjukvård

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för prehospital akutsjukvård om välfärdsområdet ordnar den prehospitala akutsjukvården som egen verksamhet.

Om ett välfärdsområde anskaffar prehospital akutsjukvård från en privat serviceproducent eller från räddningsväsendet kan statlig ersättning i regel inte fås för kostnaderna. Serviceproducenten kan ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos FPA.

Senast ändrad 11.3.2024