Arvodestaxa för munhygienister | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Arvodestaxa för munhygienister

FPA kan betala sjukvårdsersättning för behandling som getts av en munhygienist om behandlingen har ordinerats av en privat tandläkare. Tandläkarens ordination ska grunda sig på tandläkarens egen undersökning och behandlingsplan. Tandläkaren ger sin ordination på blanketten för undersöknings- och behandlingsordination för behandling som ges av munhygienist (SV 3SHM eller SV 3SMr).

Ersättning betalas enligt arvodestaxan för munhygienister. Om åtgärden eller undersökningen utförs av en tandläkare betalas ersättning enligt arvodestaxan för tandläkare.

FPA betalar ersättning endast för arbete som munhygienisten utfört självständigt. Ersättning betalas till exempel inte för att tandhygienisten assisterar tandläkaren vid åtgärderna.

Arvodestaxa för munhygienister, åtgärdskoder, tillämpningsanvisningar och ersättningstaxor

I filen nedan finns den arvodestaxa för munhygienister och de åtgärdskoder, tillämpningsanvisningar och ersättningstaxor som fastställts för 2024 och 2023.

Antal besök som ersätts

Om munhygienisten utför flera behandlingar utifrån samma ordination ersätter FPA högst 15 undersöknings- och behandlingstillfällen per ordination. Undersökningarna och behandlingarna ska genomföras inom två år från ordinationsdatum. Ordinationen ska sparas i tre år.

När tandläkaren ordinerar undersöknings- och behandlingstillfällen ska tandläkaren beakta patientens vårdbehov. Med undersöknings- och behandlingstillfälle avses alla åtgärder som samma vårdgivare utför under ett kalenderdygn.

Kundens möjlighet att välja vårdenhet

När tandläkaren ordinerar kunden behandling som ges av en munhygienist ska ordinationen vara daterad på behörigt sätt och ha undertecknats av den tandläkare som utfört undersökningen innan behandlingen inleds.

Om kunden önskar ska hen få undersöknings- och behandlingsordinationen skriftligt när det gäller sådana undersökningar och behandlingar som man kan söka ersättning för enligt sjukförsäkringslagen. Kunden ska ha möjlighet att välja vårdenhet.

Hur man ansöker om ersättning

När man söker ersättning ska originalexemplaret av tandläkarens undersöknings- och behandlingsordination fogas till munhygienistens utredning över behandlingen (blankett SV 3SHS eller SV 3SHSr).

Om ersättning söks för endast en del av de ordinerade besöken ska undersöknings- och behandlingsordinationen i original fogas till den första utredning som lämnas in till FPA.

Senast ändrad 22.12.2023