Tandläkararvoden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tandläkararvoden

De här sidorna är avsedda för yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården och här redogörs för ersättning för åtgärder och munundersökningar som utförs av tandläkare. Om åtgärden utförs av en munhygienist betalas ersättningen enligt arvodestaxan för munhygienister.

Arvodestaxan för tandläkare, åtgärdskoder, tillämpningsanvisningar och ersättningstaxor

Den arvodestaxa för tandläkare och de åtgärdskoder, tillämpningsanvisningar och ersättningstaxor som fastställts för 2024 och 2023 finns i pdf-filen.

Specialisttandläkarförhöjning

De belopp som anges i ersättningstaxan höjs med 30 procent om undersökningen utförs eller behandlingen ges av en tandläkare med specialisträttigheter, undersökningen eller behandlingen hör till tandläkarens specialitet och tandläkaren har det kliniska vårdansvaret för patienten.

Följande specialiteter ger rätt till förhöjning:

 • käkkirurgi
 • ortodonti
 • klinisk tandvård med inriktning på
  • oral protetik och bettfysiologi
  • kariologi och endodonti
  • pedodonti
  • parodontologi.

Förhöjning är möjlig också om tandläkaren har en tidigare examensbenämning inom specialiteten i fråga.

Inom odontologisk diagnostik kan huvudområdena oral radiologi och oral patologi i undantagsfall berättiga till förhöjning av taxan för undersökning av munnen.

Ur FPA:s synvinkel är utgångspunkten den att en specialisttandläkare vet när en åtgärd hör till hens specialitet.

Frontveteraner och minröjare

Endast frontveteraner och minröjare får sjukvårdsersättning från FPA för tandprotetiska åtgärder och tandtekniska kostnader.

FPA kan flera gånger per kalenderår ersätta frontveteraner och minröjare för kostnader för undersökning av munnen, som utförts av en tandläkare.

Ersättning för protetiska åtgärder, undersökning av munnen och åtgärder som främjar munhälsan betalas enligt de åtgärdstaxor som fastställts för protetiska åtgärder för frontveteraner. Övrig tandvård ersätts enligt arvodestaxan för tandläkare och arvodestaxan för munhygienister.