Avvikande läkemedelsspecifik självrisk | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken är

 • 0,38 € för varje påbörjad behandlingsvecka i den högre specialersättningsklassen.
  • Den läkemedelsspecifika självrisken för en läkemedelsmängd för 3 månader är 4,50 €.
  • Den kalkylerade läkemedelsspecifika självrisken för en läkemedelsmängd för 1 vecka är 1/12 x 4,50 €, det vill säga 0,38 €.
 • 0,21 € för varje påbörjad behandlingsvecka vid tilläggsersättning.
  • Den läkemedelsspecifika självrisken för en läkemedelsmängd för 3 månader är 2,50 €.
  • Den kalkylerade läkemedelsspecifika självrisken för en läkemedelsmängd för 1 vecka är 1/12 x 2,50 €, det vill säga 0,21 €.

Beräkning av den avvikande läkemedelsspecifika självrisken

Läkemedel som omfattas av avvikande läkemedelsspecifik självrisk prissätts på apoteken separat från andra läkemedel som skilda inköp.

Den avvikande läkemedelsspecifika självrisken betalas alltid i samband med att läkemedelssatsen lämnas ut och för varje påbörjad behandlingsvecka (se Den läkemedelsspecifika självrisken gäller per expedierad sats). Antalet behandlingsveckor beräknas utifrån doseringsanvisningen.

Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk i fråga om

 • klozapin
 • peritonealdialysvätska
 • medicinskt syre
 • läkemedelspreparat som måste expedieras i flera satser på grund av läkemedelpreparatets hållbarhet eller annan farmaceutisk egenskap
 • dyra läkemedel där den läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång har begränsats på grund av preparatets pris
 • dosdispenserat läkemedel
 • läkemedelspreparat som läkemedelsförskrivaren av terapeutiska skäl har föreskrivit att ska expedieras i flera satser, exempelvis genom att receptet iteras eller genom att en begränsning antecknats i doseringsanvisningen.

Preparat som doseras sällan

Doseringsanvisningen 1 injektion med 5 veckors mellanrum innebär fem behandlingsveckor.

Klozapin

Försäljningstillstånden för klozapinpreparat omfattar villkoret att högst en sådan mängd preparat som behövs mellan två blodkontroller får ordineras på en och samma gång. Blodkontroll ska göras minst en gång i månaden.

Om ett klozapinpreparat lämnas ut till kunden med specialersättning eller tilläggsersättning i en mängd som beräknats för 29 dagar utifrån doseringsanvisningarna, tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för varje påbörjad behandlingsvecka, det vill säga 5 veckor (29 dagar : 7 dagar/vecka = 4,14 veckor, det vill säga 5 påbörjade behandlingsveckor).

Preparatens hållbarhet

Läkemedelspreparat som på grund av sin hållbarhet eller andra farmaceutiska egenskaper måste expedieras i flera satser omfattas av en avvikande läkemedelsspecifik självrisk. I detta sammanhang avser hållbarhet preparatets hållbarhet efter beredning, inte hållbarhetstiden för ett oöppnat preparat.

Om kunden köper preparatet Duodopa med specialersättning eller tilläggsersättning i en mängd som beräknats för 21 dagar utifrån doseringsanvisningarna, tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för varje påbörjad behandlingsvecka, det vill säga 3 veckor.

Dyra läkemedel

Det är möjligt att köpa och få ersättning för ett dyrt läkemedel för endast en månad åt gången. Om ett dyrt läkemedel expedieras till kunden med specialersättning eller tilläggsersättning ska en avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas ut för varje påbörjad behandlingsvecka.

I fråga om en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på 30 dygn tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut för varje påbörjad behandlingsvecka, det vill säga för 5 veckor.

I receptets doseringsanvisning finns uppgift om begränsning av den mängd läkemedel som kan expedieras eller det är ett itererat recept

a) Specialersättningsgillt läkemedel: kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Receptet på ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) är itererat så att kunden per gång kan köpa en läkemedelsmängd som beräknad enligt doseringsanvisningen motsvarar läkemedelsmängden för 33 dagar.  Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för den läkemedelsmängd som motsvarar 33 dagars behandling för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. för 5 veckor.

b) Läkemedel som berättigar till tilläggsersättning: kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Kunden har ett recept på ett grundersättningsgillt läkemedel, i vars dosanvisning det står att läkemedlet kan expedieras för 10 dagar per gång. Kundens årssjälvrisk (takbeloppet) för läkemedel har överskridits och kunden har rätt till tilläggsersättning. Kunden betalar en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för en läkemedelsmängd som motsvarar 10 dagars behandling för varje påbörjad behandlingsvecka, dvs. för 2 veckor.

c) Grundersättningsgillt läkemedel: det är inte fråga om en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Kunden har ett recept på ett grundersättningsgillt läkemedel, i vars dosanvisning det står att läkemedlet kan expedieras för en vecka per gång. Kundens årssjälvrisk (takbeloppet) för läkemedel har ännu inte överskridits och kunden har således inte rätt till tilläggsersättning. Expedieringsveckorna antecknas inte.

Senast ändrad 25.4.2023

Vad tycker du om sidan?