Dosdispensering av läkemedel på apoteken | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Dosdispensering

Syftet med dosdispensering på apoteket är att gallra bort onödiga läkemedel och dubbel medicinering för att förbättra patientens livskvalitet. Dessutom har man som mål att optimera läkemedelsterapin genom att hjälpa kunden att ta dosen i rätt tid och genom att underlätta uppföljningen av terapin. Med hjälp av dosdispensering kan man minska den mängd oanvända läkemedel som samlas hemma.

Genomförande av dosdispenseringen

Dosdispensering kan genomföras

 • maskinellt eller
 • manuellt.

Läs mer: Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter (Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat) (valtioneuvosto.fi).

Vid dosdispensering expedierar apoteket kundens läkemedel för två (2) veckor iordningställda i engångsdoser. Man kan avvika från läkemedelsmängden för två veckor bara av välgrundade skäl. Vid dosdispensering blir inte stora mängder läkemedel oanvända om kundens medicinering avslutas eller ändras.

I fråga om ersättning för dosdispenserade läkemedel och arvoden för dosdispensering följs samma tillvägagångssätt om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk, om läkemedelstaxa och om direktersättningsförfarande som vid andra läkemedelsexpedieringar.

Avvikande från läkemedelssatsen för två veckor

Man kan avvika från läkemedelssatsen för två veckor sporadiskt och bara av välgrundade skäl. Grundade anledningar kan vara semester, helger, att kunden ska resa bort, att ny medicinering inleds på försök och andra orsaker som kan jämföras med dessa. Den grundade anledningen meddelas FPA i tilläggsuppgifterna om inköpet.

Enbart det att kunden själv framför en begäran är i regel inte en tillräcklig anledning.

Avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Om dosdispenserade läkemedel för 14 dagar lämnas ut till kunden tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för 2 veckor, det vill säga för varje påbörjad behandlingsvecka.

Om dosdispenserade läkemedel lämnas ut till kunden undantagsvis för 8 dagar tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden för 2 veckor, det vill säga för varje påbörjad behandlingsvecka.

Principer för dosdispenseringen

Man eftersträvar en minskning av kostnaderna för de ersättningsgilla läkemedel som omfattas av dosdispensering och följer därför följande tillvägagångssätt. När du ingår avtal om dosdispensering ska du se till att kunden är medveten om följande förfaringssätt:

Dosdispenseringen inleds på ett kontrollerat sätt för att

 • medicineringssäkerheten inte ska äventyras
 • onödiga läkemedelskostnader undviks
 • minimera läkemedelssvinnet.

Läkemedlen prissätts

 • enligt enhetspriserna och den läkemedelsmängd som expedierats till kunden
 • enligt den prisförteckning som gäller det datum då läkemedlen expedieras (som expedieringsdatum betraktas den dag då apoteket lämnar ut läkemedlen)
 • med hjälp av en avvikande läkemedelsspecifik självrisk när det är fråga om specialersättningsgilla läkemedel eller läkemedel som berättigar till tilläggsersättning
 • enligt de direktersättningsuppgifter som gällde för kunden på expedieringsdagen
 • genom att i fråga om utbytbara läkemedel använda det billigaste preparatet eller ett preparat vars pris avviker litet från det billigaste preparatets pris
 • på så sätt att ersättning beviljas endast för kostnaderna för de läkemedel som expedierats till kunden.

Allmänna principer:

 • Kundens medicinering anpassas efter det läkemedelssortiment som omfattas av dosdispensering.
 • Läkemedlen lämnas ut i satser som motsvarar två veckors behandling, om det inte finns en grundad anledning att förfara på annat sätt.
 • Kundens medicinering kontrolleras i syfte att eliminera onödig medicinering, dubbel medicinering och medicinering med oönskade interaktioner.
 • Övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad och läkaren har gjort en anteckning om detta på receptet.

Expeditionsavgift och apoteksarvode vid dosdispensering

Expeditionsavgift

Expeditionsavgiften per vecka för ett dosdispenserat läkemedel (0,18 € utan mervärdesskatt) motsvarar en tolftedel av expeditionsavgiften för en 3 månaders läkemedelssats (2,17 € utan mervärdesskatt). Bestämmelser om expeditionsavgiften för ett dosdispenserat läkemedel finns i statsrådets förordning om läkemedelstaxa.

Apoteksarvode

När dosdispenserade läkemedel lämnas ut i satser som motsvarar två veckors behandling är apoteksarvodet 0,15 € per köptransaktion.

Apoteksarvodet ändras inte även om de dosdispenserade läkemedlen undantagsvis skulle lämnas ut i satser som motsvarar en kortare eller längre behandlingstid än två veckor.

Ersättning för dosdispenseringsarvode

FPA kan betala kunden ersättning för det arvode för dosdispensering som apoteket tar ut.

Kunden har rätt till ersättning för arvodet för dosdispensering om följande villkor uppfylls:

Kunden

 • har fyllt 75 år och
 • använder, när dosdispenseringen inleds, minst sex (6) ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering.

Läkaren

 • har kontrollerat kundens medicinering i syfte att eliminera onödig och överlappande medicinering och medicinering med oönskade interaktioner (Utifrån denna bedömning eller en senare bedömning kan färre än sex sådana ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering fortfarande ingå i medicineringen. Detta fråntar dock inte kunden rätten till ersättning för dosdispenseringsarvodet) och
 • bedömer om klientens läkemedelsbehandling är tillräckligt stabil och om en övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad. Grunden för övergång till dosdispensering påvisas genom en anteckning som läkaren gör på receptet.

Ersättningens belopp

Ersättningen för dosdispenseringsarvodet är 40 %. Om det arvode som uppbärs för dosdispenseringen av läkemedel som motsvarar 1 veckas behandling är större än 3,15 € betalas ersättningen utifrån ett arvode på 3,15 €.

Du kan dra av ersättningen för dosdispenseringsarvodet om du har försäkrat dig om att villkoren för ersättning är uppfyllda.

Den andel som kunden ska betala själv av arvodet för dosdispenseringen räknas inte som en del av initialsjälvrisken eller årssjälvrisken och andelen ger inte rätt till tilläggsersättning.

Läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen

När ett välfärdsområde upphandlar dosdispenseringen av läkemedel som köpta tjänster, ska välfärdsområdet svara för kostnaderna för dosdispenseringsarvodet i sin helhet. Ersättning för dosdispenseringsarvodet betalas inte till personer som omfattas av läkemedelsdispensering som ordnas av ett välfärdsområde, om läkemedelsdispenseringen ingår i den klientavgift som kunden betalar till välfärdsområdet. Ersättning för dosdispenseringsarvodet kan inte heller betalas till välfärdsområdet.

Om apoteket känner till att kunden omfattas av läkemedelsdispensering som ordnas av ett välfärdsområde får du inte bevilja direktersättning för dosdispenseringsarvodet.

Senast ändrad 10.5.2021