Begrepp i SF-anvisningar för apotek | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Begrepp

Initialsjälvrisken är den andel kunden själv betalar för ersättningsgilla läkemedel i början av kalenderåret. När hela initialsjälvriskbeloppet har betalats kan kunden få ersättning för sina läkemedelsinköp (se Initialsjälvrisk).

Originalpreparat är ett läkemedelspreparat som förts ut på marknaden av den som tagit fram läkemedelssubstansen eller av en aktör som denne berättigat.

Med inledande av dosdispensering avses den tidpunkt då läkaren fattar beslut om att kundens medicinering ska omfattas av dosdispensering. Efter beslutet görs en bedömning av behovet av medicinering och medicineringens ändamålsenlighet.

Kund är den person som ett läkemedel ordinerats till.

Apoteksarvode är ett arvode som FPA betalar apoteket och som är 0,85 € / inköp som kunden gör av ersättningsgilla preparat. Vid dosdispensering är apoteksarvodet 0,15 € / dosdispenseringsperiod på 2 veckor.

Ett ex tempore-preparat är ett läkemedelspreparat som apoteket tillrett utifrån en anvisning på receptet.

Prissättning innebär att man beaktar de omständigheter som inverkar på fastställandet av läkemedlets pris, såsom utbyte av läkemedel, referenspris, kundens ersättningsrättigheter och prisskillnader mellan förpackningsstorlekarna.

Prisintervall: FPA skapar prisintervaller för utbytbara läkemedelspreparat fyra gånger per år. Om ett utbytbart ersättningsgillt läkemedelspreparat ingår i prisintervallet och inte har ett referenspris får kunden ersättning enligt preparatets fulla pris. Läs mer om hur prisintervall skapas.

Behandlingsdos är den dos som används vid ett doseringstillfälle. Till exempel betyder 1 tablett 3 gånger per dag tre behandlingsdoser.

Med behandlingsvecka avses det antal påbörjade behandlingsveckor som läkemedelsmängden räcker till när det är fråga om avvikande läkemedelsspecifik självrisk. Till behandlingsveckorna inräknas också regelbunden pausering i läkemedelsbehandlingen då läkemedlet inte används. Till exempel avser man med doseringsanvisningen 1 tablett i 21 dagar, varefter pausering i 1 vecka, fyra behandlingsveckor. Antalet behandlingsveckor beräknas genom att man räknar ut för hur många dagar läkemedelsmängden räcker och dividerar antalet dagar (till exempel 28 dagar) med sju.

Med ett dyrt läkemedel avses att det av ett preparat (samma handelsnamn, styrka, läkemedelsform och innehavare av försäljningstillstånd) finns en ersättningsgill förpackningsstorlek på marknaden vars minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt (utan expeditionsavgift) överstiger 1 000 € (se Läkemedelsmängd för en månad (så kallade dyra läkemedel)).

FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata är en e-tjänst som tar emot uppgifter om inköp som apoteken skickar till FPA samt redovisningsuppgifter som apoteken skickar en gång i månaden.

Skäligt partipris är det högsta partipris som berättigar till ersättning och som fastställts av läkemedelsprisnämnden.

Ersättningsnummer är en nummerkod som FPA beviljat kunden och som åsyftar en viss sjukdom eller ett visst läkemedel och utifrån vilken kunden kan få ersättning för ett läkemedel eller ett kliniskt näringspreparat. Ersättningsrätt eller ersättningsnummer söks i regel med läkarutlåtande hos FPA.

Skicka/kvittera/expediera: När apoteket lämnar ut läkemedel till kunden och registrerar inköpet som expedierat skickar det uppgifterna om inköpet till FPA, det vill säga till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsuppgifter.

Läkemedelsspecifik självrisk är en fast självriskandel som betalas för läkemedlets pris. I fråga om högre specialersättning är den läkemedelsspecifika självrisken 4,50 € och vid tilläggsersättning 2,50 € (se Läkemedelsspecifik självrisk).

Läkemedelstaxa: I förordningen om läkemedelstaxa fastställs minutförsäljningspriser och rabatter på läkemedelspreparat .

Med mätningsförlust avses ett svinn av läkemedlet i samband med doseringen. Vid administreringen av till exempel ögondroppar faller en droppe förbi ögat, och före administreringen av insulin sprutar man ut några enheter i ett papper för att kontrollera att pennan fungerar.

Delexpediering: Med delexpediering av ersättningsgilla läkemedel avses situationer där kunden vid det första besöket bara får en del av den prissatta läkemedelsmängden på grund av att apoteket inte har hela läkemedelsmängden i lager. Sådan delexpediering är tillåten bara i fråga om läkemedel där kunden betalar en läkemedelsspecifik självrisk (högre specialersättning och tilläggsersättning).

Ett inköp/inköpstillfälle består av de läkemedel som lämnas ut till kunden på en och samma gång. I det andra inköpet kan endast dosdispenserade läkemedel och läkemedel som berörs av avvikande läkemedelsspecifik självrisk ingå.

Inköpet är öppet när behandlingen av inköpet pågår på apoteket.

Inköpet är sparat när det är färdigt, men det inte har skickats till FPA.

Avvikande läkemedelsspecifik självrisk är en fast självriskandel som betalas för läkemedlets pris. I den högre specialersättningsklassen är självriskandelen 0,38 € för varje påbörjad behandlingsvecka och vid tilläggsersättning 0,21 € för varje påbörjad behandlingsvecka (se Avvikande läkemedelsspecifik självrisk).

En receptanteckning (anteckning på receptet) är en särskild utredning utifrån vilken apoteket kan ge ersättning för ett preparat. Läkemedelsförskrivaren kan göra en receptanteckning endast om de medicinska villkoren för ersättning uppfylls i patientens fall. Receptanteckningen kan gälla ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel, ett begränsat specialersättningsgillt läkemedel eller en ersättningsgill bassalva. En receptanteckning kallas också särskild utredning.

Receptcentret är en centraliserad databas för Kanta-tjänsterna där alla elektroniska recept lagras.

Ett parallelldistribuerat preparat är ett läkemedelspreparat som ett företag som parallellimporterar eller parallelldistribuerar preparat importerar och som har samma försäljningstillstånd som originaldistributörens preparat (centraliserat försäljningstillstånd av Europeiska unionen). Parallelldistribuerade preparat har samma handelsnamn som originalpreparatet och på förpackningen står ”parallelldistributör”.

Ett parallellimporterat preparat är ett originalpreparat som parallellimportören importerar från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan licens från tillverkaren av originalpreparatet. Parallellimportören är en innehavare av försäljningstillstånd för parallellimporterade läkemedel. Parallellimporterade preparat har i regel samma handelsnamn som originalpreparatet.

Ett synonympreparat är ett läkemedelspreparat som är synonymt med det preparat som först har tagits i bruk, det så kallade originalpreparatet. Synonym- och originalpreparatet innehåller samma verksamma ämne i samma mängd och samma doseringsform. När originalläkemedlets patent gått ut (= patentet är inte längre i kraft eller patentskyddstiden har löpt ut), får också andra än den som tagit fram originalläkemedlet börja sälja sina synonympreparat.

Direktersättning innebär att kunden får ersättning för kostnaderna för  läkemedel direkt på apoteket och inte behöver ansöka om ersättning hos FPA i efterhand.

Tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter är en e-tjänst som administreras av FPA. Via tjänsten får apoteken uppdaterade direktersättningsuppgifter för kunden samt information om hur mycket kunden vid tidpunkten betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk.

Direktersättningskod eller ersättningsbegränsningskod är en anteckning i Läkemedelsdatabasen (och apotekens prisförteckning för preparat) som begränsar direktersättningen för ersättningsgilla läkemedel. Med ersättningsbegränsningskoden kan man till exempel begränsa ersättningen så att ett läkemedel är ersättningsgillt bara vid en viss indikation. Apoteket ska beakta detta när det beviljar direktersättning.

Register över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är ett riksomfattande register som administreras av Valvira och varifrån uppgifter förmedlas till apoteken av FPA. Med hjälp av registret kan apoteket kontrollera om läkemedelsförskrivaren har rätt att förskriva läkemedel.

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat är en av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea utarbetad och administrerad förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som innehåller samma verksamma substans och samma mängd och som är biologiskt likvärdiga. Förteckningen uppdateras kvartalsvis och publiceras på Fimeas webbplats.

Referenspriset bildas när man till priset för det förmånligaste preparatet i referensprisgruppen lägger till 0,50 €. Läkemedelsprisnämnden fastställer referenspriserna för varje kvartal.

Referensprisgrupp: En grupp som består av sinsemellan utbytbara läkemedel och som omfattar minst två ersättningsgilla läkemedelspreparat som saluförs, varav minst det ena är ett synonympreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat. Läkemedelsprisnämnden fastställer referensprisgrupperna 4 gånger om året. Läkemedelsföretagens kvartalsanmälningar begrepp – Samarbetspartner - kela.fi

I en referensprisgrupp ingår preparat som innehåller samma läkemedelssubstans, som är likvärdiga till sin sammansättning och som säljs i förpackningar som till sin storlek motsvarar varandra.

I referensprissystemet betalar FPA för läkemedel som ingår i systemet ersättning för högst referenspriset. I vissa situationer, när ett läkemedel inte kan bytas ut till exempel på grund av problem med tillgången, läkarens förbud mot utbyte eller epilepsi kan ersättning dock betalas utifrån priset för preparatet.

Årssjälvrisk är en kalenderårsspecifik självriskandel som kunden ska betala. Efter att den årliga självriskandelen har överskridits har kunden rätt till tilläggsersättning (se Årssjälvrisk och tilläggsersättning).

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?