Sökande av ändring i sjukförsäkringsärenden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sökande av ändring i sjukförsäkringsärenden

Den som är missnöjd med FPA:s eller arbetsplatskassans avgörande om ersättning kan söka ändring hos besvärsnämnden för social trygghet. Om en kund själv söker ersättning för sjukvårdskostnader skickar FPA eller arbetsplatskassan alltid ett beslut om avgörandet till kunden. Besvär ska lämnas in till FPA eller arbetsplatskassan inom 30 dagar från det att kunden har fått del av beslutet.

Vid direktersättningsförfarande får kunden ett skriftligt beslut om ansökan avslås helt eller delvis. Beslutet skickas också till serviceproducenten för kännedom. Ett beslut om att ansökan godkänns delges kunden endast på hans eller hennes begäran. Begäran om ett beslut ska framföras inom sex månader från det att kunden erhöll tjänsten. Den som är missnöjd med ett beslut kan överklaga det hos Besvärsnämnden för social trygghet inom 30 dagar från att han eller hon fått del av beslutet.

Den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut kan söka ändring hos försäkringsdomstolen.
 

Vad tycker du om sidan?