Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice

FPA ersätter kostnader för brådskande socialservice till välfärdsområdet. Ett välfärdsområde kan få ersättning om den har tillhandahållit brådskande socialservice för en person som har fått ett negativt asylbeslut och som inte längre har rätt till mottagningstjänster.

Med brådskande socialservice avses

  • mat
  • läkemedel
  • nödinkvartering.

Statlig ersättning kan även betalas för kostnader som orsakats av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Hur man ansöker om ersättning

Ersättning ska sökas skriftligen på blanketten Ansökan – Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice (Y 32r). Välfärdsområdet måste ansöka om ersättning inom 12 månader räknat från utgången av den månad då kostnaderna uppkom.

Exempel: Ersättning måste sökas inom 12 månader

Om kostnaderna har uppkommit 3.1.2023 ska välfärdsområdet söka ersättning från FPA senast 31.1.2024.

Ett beslut om tillhandahållande av brådskande socialservice ska fogas till ansökan. Kom ihåg att i beslutet nämna 12 § i socialvårdslagen.

Om kostnaderna som anges i ansökan grundar sig på flera beslut kan välfärdsområdet som bilaga bifoga en fritt formulerad förteckning över besluten. Av förteckningen ska framgå datumen för besluten och vilken typ av socialservice som kunden har beviljats. Vid behov ber FPA välfärdsområdet att skicka in ett enskilt beslut.

Om brådskande socialservice har beviljats en familj, ska välfärdsområdet i ansökan fylla i den personens uppgifter till vilken beslutet har meddelats. Välfärdsområdet ska dessutom uppge antalet andra familjemedlemmar.

Om välfärdsområdet beviljar en kund en betalningsförbindelse för mat eller läkemedel, kan välfärdsområdet ansöka om ersättning för det belopp som matbutiken eller apoteket fakturerar välfärdsområdet för. Om välfärdsområdet har gett en kund pengar för köp av mat eller läkemedel, går det inte att ansöka om ersättning för det givna penningbeloppet.

Exempel: Betalningsförbindelse till en matbutik

Välfärdsområdet har 1.2 gett en kund en betalningsförbindelse på 100 euro för inköp i en matbutik. Betalningsförbindelsen är i kraft 1–15.2. Kunden använder 80 euro av betalningsförbindelsen 7.2.

Butiken fakturerar välfärdsområdet först 15.4 för det belopp på 80 euro som kunden använt. Välfärdsområdet kan ansöka om ersättning från FPA för det använda beloppet 80 euro. Det spelar ingen roll vid vilken tidpunkt butiken fakturerar välfärdsområdet.

Utbetalning av ersättning

Statliga ersättningar betalas senast inom ett år efter det att ansökan har inkommit till FPA. FPA betalar ut statlig ersättning fyra gånger om året: i mars, juni, september och december.

I undantagsfall kan FPA betala statlig ersättning även som en enskild betalning vid en annan tidpunkt än på den egentliga betalningsdagen. Så kan man till exempel förfara i en situation där välfärdsområdet har uppgett ett för litet belopp i sin ansökan och lämnar in en begäran om rättelse till FPA. FPA kan då betala tilläggsbeloppet som en enskild betalning.

FPA handlägger varje Y32-blankett som en separat ansökan. För varje ansökan görs en separat betalning även om välfärdsområdet har skickat flera blanketter till FPA på en gång. Välfärdsområdet kan om den så önskar uppge samma referens eller samma uppgift i meddelandefältet för sådana ansökningar som hör till samma helhet. Då går det lättare för välfärdsområdet att hänföra betalningarna till den. Den referens eller den uppgift i meddelandefältet som välfärdsområdet uppgett syns i ett positivt ersättningsbeslut.

Meddelande av beslut

FPA skickar en förteckning över de betalda ersättningarna per post. Beslutet skickas vardagen efter betalningsdagen. I förteckningen finns uppgifter om alla ersättningar som betalats på betalningsdagen i fråga.

Avslagsbeslut skickas genast i samband med handläggningen av ansökan.

Exempel: Tidpunkten när ett beslut skickas till välfärdsområdet

Välfärdsområdet har med samma ansökan ansökt om ersättning för kostnader för nödinkvartering och ett busskort. FPA avgör ansökan i slutet av mars. Ett avslagsbeslut gällande busskortet skickas genast i samband med handläggningen i mars. Ersättningen för kostnaden för nödinkvarteringen betalas i samband med följande betalningspost i juni, och då skickas också beslutet om att ersättning beviljats.

FPA:s center för internationella ärenden 

Vid frågor som gäller statlig ersättning eller ersättningsbeslut kan man kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Om välfärdsområdet är missnöjt med FPA:s beslut kan det söka ändring hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar om hur man överklagar finns som bilaga till beslutet.

Läs mer

Senast ändrad 5.9.2023

Vad tycker du om sidan?