Information om brexit | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Storbritannien lämnade Europeiska unionen 1.2.2020. Det här utträdet kallas brexit. Med Storbritannien avses här Förenade kungariket, det vill säga Storbritannien och Nordirland.

Utträdesavtalet

EU och Storbritannien har ingått ett utträdesavtal som har tillämpats från 1.2.2020. I utträdesavtalet ingick en övergångsperiod till slutet av 2020.

Utträdesavtalet tryggar din rätt till social trygghet enligt EU-lagstiftningen, om du har flyttat från Finland till Storbritannien för att bosätta dig, arbeta eller studera där före 2021. Avtalet tryggar din rätt till social trygghet också om du har flyttat från Storbritannien till Finland för att bosätta dig, arbeta eller studera här före 2021.

Partnerskapsavtalet

Efter utträdesavtalet har EU och Storbritannien förhandlat om ett nytt avtal som kallas partnerskapsavtal.

Partnerskapsavtalet tryggar rätten till social trygghet för personer som rör sig mellan Finland och Storbritannien år 2021 och senare. FPA kommer att komplettera den här sidan med information om hur det nya avtalet inverkar på den sociala tryggheten.

Till Finland eller till Storbritannien för bosättning, arbete eller studier före 1.1.2021

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt brexit inverkar på din sociala trygghet om du har flyttat från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien före år 2021. 

Om du har flyttat till Finland eller till Storbritannien före 2021 gäller för dig och dina familjemedlemmar i regel samma EU-bestämmelser om social trygghet som före brexit. Utträdesavtalet tryggar din rätt till social trygghet på livstid, eller så länge som det utifrån dina förhållanden är möjligt att tillämpa utträdesavtalet.

För att brittiska medborgare som bor och arbetar i Finland och deras familjemedlemmar ska ha rätt till förmåner från FPA förutsätts i regel att de vistas lagligen i Finland. Följ Migrationsverket (migri.fi) anvisningar om hur man ansöker om uppehållsrätt och de tidsfrister som gäller för ansökan.

FPA får uppgift om din uppehållsrätt från Migrationsverket (migri.fi). Uppgift om medborgarskap och ändringar i medborgarskapet får FPA från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du var bosatt i Storbritannien i slutet av 2020 och du haft folkpension från FPA, fortsätter utbetalningen av pensionen också efter övergångsperioden.

Om du studerar i Storbritannien och har studiestöd fortsätter utbetalningen av studiestödet också efter övergångsperioden. Det har ingen betydelse hurdan uppehållsrätt du har i Storbritannien.

Om du arbetar som utsänd arbetstagare i Storbritannien förblir det A1-intyg om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland som utfärdats av Pensionsskyddscentralen i kraft även efter övergångsperioden. Ett A1-intyg som beviljats före 2021 förblir i kraft fram till slutdatumet för intyget, om ditt arbete i Storbritannien fortsätter utan avbrott.

Närmare information finns på Pensionsskyddscentralens webbsida Brexit och utlandsarbete (etk.fi). 

Om du har ett A1-intyg som Pensionsskyddscentralen utfärdat har du rätt till FPA-förmåner även efter övergångsperioden. Den här rätten har du kvar fram till slutdatumet för intyget.

Om du har flyttat från Finland till Storbritannien för att bosätta dig där före 2021 och Finland svarar för dina sjukvårdskostnader utifrån pension eller arbete, kvarstår din och dina familjemedlemmars rätt till vård och sjukvårdsersättningar också år 2021 och senare.

Om du vistas tillfälligt i Storbritannien kan du visa din rätt till medicinskt nödvändig sjukvård med det europeiska sjukvårdskortet eller med ett provisoriskt intyg som ersätter kortet.

Om du har flyttat från Storbritannien till Finland före år 2021 kvarstår din rätt till sjukvård och sjukvårdsersättningar även år 2021 och senare. Om du är sjukförsäkrad i Finland har du fortsättningsvis rätt att använda FPA-kortet. 

Om du vistas tillfälligt i Finland, till exempel som resenär eller studerande, kan du visa din rätt till vård och sjukvårdsersättningar med

Med kortet eller intyget får du medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården till samma pris som lokalbefolkningen. Om du anlitar den privata hälso- och sjukvården får du ersättning för vård, för läkemedel som en läkare ordinerat och för resor som du gjort på grund av behandling av sjukdom.

Om du eller din partner haft familjeförmåner, såsom barnbidrag, barnavårdsstöd eller föräldradagpenning i slutet av 2020, fortsätter utbetalningen av förmånerna också efter övergångsperioden.

Till Finland eller till Storbritannien för bosättning, arbete eller studier 1.1.2021 eller senare

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt brexit inverkar på din sociala trygghet om du flyttar från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien år 2021 eller senare. Rätten till social trygghet regleras i partnerskapsavtalet mellan EU och Storbritannien.

För att brittiska medborgare som bor och arbetar i Finland och deras familjemedlemmar ska ha rätt till förmåner från FPA förutsätts i regel att de vistas lagligen i Finland. Ansök om uppehållsrätt hos Migrationsverket (migri.fi).

Om du flyttar till Storbritannien år 2021 eller senare och du får ålderspension eller familjepension från FPA, fortsätter utbetalningen av pensionen också efter flytten.

Utbetalningen av sjukpension beror på om det är utträdesavtalet eller partnerskapsavtalet som tillämpas i ditt fall. Om du har sjukpension och planerar att flytta till Storbritannien ska du kontakta FPA före flytten för att utreda din rätt till pension.

Om ditt arbete som utsänd arbetstagare i Storbritannien börjar år 2021 eller senare kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten under högst 2 år.

Du måste ansöka om ett intyg för utsända arbetstagare hos Pensionsskyddscentralen. FPA får uppgift om intyget från Pensionsskyddscentralen.

Närmare information finns på Pensionsskyddscentralens webbsida Brexit och utlandsarbete (etk.fi).

Om du och ditt barn flyttar från Storbritannien till Finland år 2021 eller senare kan du få barnbidrag eller stöd för hemvård av barn. Om ditt barn blir kvar i Storbritannien och du ansöker om förmånen från och med 2021 eller senare, kan du i regel inte få barnbidrag eller stöd för hemvård av barn.

Kontakta FPA för att ta reda på om du har rätt till familjeförmåner.

Du kan få föräldradagpenningar på samma villkor som före brexit. I fortsättningen betalas föräldradagpenningen alltså ut till slutet av perioden om du flyttar från Finland till Storbritannien. Föräldradagpenningar betalas också till personer som flyttar från Storbritannien till Finland på samma villkor som för personer som flyttar till Finland från ett EU-land.

Om du flyttar från Finland till Storbritannien år 2021 eller senare bestäms din rätt till sjukvård på samma sätt som före brexit.

Om du vistas tillfälligt i Storbritannien kan du visa din rätt till medicinskt nödvändig sjukvård med ett europeiskt sjukvårdskort eller med ett provisoriskt intyg som ersätter kortet som beviljats av Finland.

Länk: https://www.kela.fi/web/sv/inkomstregistret/fran-finland-till-utlandet-sjukvard-utomlands

Om du har flyttat från Storbritannien till Finland år 2021 eller senare bestäms din rätt till sjukvård på samma sätt som före brexit.

Om du vistas tillfälligt i Finland kan du visa din rätt till vård och sjukvårdsersättningar med

Med kortet eller intyget får du under en tillfällig vistelse i Finland medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården till samma pris som lokalbefolkningen. Om du anlitar den privata hälso- och sjukvården får du ersättning för vård, för läkemedel som en läkare ordinerat och för resor som du gjort på grund av behandling av sjukdom.

Om du reser tillfälligt från Finland till Storbritannien och inte arbetar där, kan du få arbetslöshetsförmån från Finland.

Om du har deltidsarbete eller ströjobb i Storbritannien men bor i Finland, kan du inte få arbetslöshetsförmån från Finland. Om jämkad arbetslöshetsförmån betalas för perioden av deltidsarbete eller ströjobb, betalas förmånen från sysselsättningslandet.

När du ansöker om arbetslöshetsförmån från Finland kan sysselsättningsperioderna i Storbritannien räknas med i arbetsvillkoret.

I regel betalas inte längre arbetslöshetsdagpenning från Finland för jobbsökning i Storbritannien efter 1.1.2021. Närmare information om jobbsökning får du från arbets- och näringsbyrån.

Om du har deltidsarbete eller ströjobb i Finland men bor i Storbritannien, kan du inte få arbetslöshetsförmån från Storbritannien. Om jämkad arbetslöshetsförmån betalas för perioden av deltidsarbete eller ströjobb, betalas förmånen från sysselsättningslandet.

När du ansöker om arbetslöshetsförmån från Storbritannien kan sysselsättningsperioderna i Finland beaktas i samband med arbetslöshetsförmånen från Storbritannien.

Senast ändrad 8.11.2023

Vad tycker du om sidan?