Föräldrapenning och partiell föräldrapenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Att vara föräldraledig

Du kan börja föräldraledigheten efter barnets födelse. FPA betalar ut föräldrapenning under föräldraledigheten.

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på förmåner som

 • graviditetspenning och särskild graviditetspenning
 • föräldrapenning och partiell föräldrapenning
 • faderskapspenning (beräknad tidpunkt för barnets födelse var före den 4 september 2022)

AnkkuriAnkkuriKan jag få föräldrapenning?

Föräldrapenning kan betalas till en förälder som är barnets vårdnadshavare eller till en person som föräldrapenningsdagar har överlåtits till.

Du kan få föräldrapenning om 

 • du vårdar ett barn som är under 2 år eller 
  ett adoptivbarn som tagits i vård för mindre än 2 år sedan och
 • du är borta från ditt arbete eller
  du är arbetslös, studerande eller har pension.

Familjeformen påverkar inte rätten till föräldrapenning. En förälder kan vara barnets biologiska förälder eller adoptivförälder.

Om du flyttar till Finland eller kommer till Finland för att arbeta kan du under vissa förutsättningar få föräldrapenning.

Om du har erkänt föräldraskapet före barnets födelse på rådgivningen eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen kan du få föräldrapenning i högst 4 månader från barnets födelse, även om föräldraskapet ännu inte har fastställts hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

AnkkuriAnkkuriFör vilken tid kan jag få föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas ut för ett barn under sammanlagt 320 vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Om barnet har två föräldrar får vardera förälder föräldrapenning i 160 vardagar. Av din egen föräldrapenningkvot på 160 dagar kan du överlåta högst 63 vardagar till en annan person som vårdar barnet. 

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

Du kan få graviditets- eller föräldrapenning samtidigt med en annan person som deltar i vården av barnet i högst 18 vardagar.

Du kan också arbeta deltid och få partiell föräldrapenning

Du kan få föräldrapenning flexibelt under valfria perioder tills barnet fyller 2 år eller när det har gått 2 år sedan adoptivbarnet togs i vård. Du kan också få föräldrapenning under kortare perioder eller till och med för enstaka dagar.

Om du är i ett anställningsförhållande ska du komma överens om föräldraledigheten med din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan ha rätt att begränsa perioderna med föräldraledighet. Du kan ta ut föräldraledighet så snart du har kommit överens om den med din arbetsgivare, även om FPA ännu inte har avgjort din ansökan.

En person kan få föräldrapenning för högst 18 vardagar samtidigt med en annan person som vårdar barnet om

 • båda har rätt till föräldrapenning
 • den ena får graviditetspenning och den andra föräldrapenning
 • den ena får föräldrapenning och den andra partiell föräldrapenning.

Dagar som kan tas ut samtidigt kan tas ut i perioder eller som enskilda dagar om man så önskar.

Om båda föräldrarna får partiell föräldrapenning förbrukas inte de dagar som kan tas ut samtidigt. 

Om du vårdar barnet en del av dagen och samtidigt arbetar deltid, kan du ansöka om partiell föräldrapenning. Din dagliga arbetstid kan vara högst 5 timmar per dag.

Om det tar längre tid att utföra arbetet har du inte rätt till föräldrapenning. Den maximala dagliga arbetstiden på 5 timmar gäller dig om du

 • är anställd
 • är företagare
 • utför flera deltidsarbeten som anställd eller som företagare.

Om du är anställd och vill få partiell föräldrapenning måste du ha avtalat med din arbetsgivare om deltidsarbete.

När du är partiellt föräldraledig en dag förbrukar du en halv föräldrapenningsdag. Om du till exempel tar ut partiell föräldrapenning i 10 vardagar förbrukar du 5 föräldrapenningsdagar.

Föräldrar kan också få partiell föräldrapenning för samma tid. Om båda föräldrarna är partiellt föräldralediga, förbrukas inte de dagar som kan tas ut samtidigt. Däremot förbrukas dagar som kan tas ut samtidigt om den ena föräldern tar ut en hel föräldrapenningsdag och den andra föräldern tar samtidigt ut en partiell föräldrapenningdag. 

Beloppet på den partiella föräldrapenningen är hälften av den fulla föräldrapenningen.

Om du föder eller adopterar flera barn samtidigt får du föräldrapenning för ytterligare 84 vardagar för varje ytterligare barn. För tvillingar utbetalas exempelvis föräldrapenning för 404 vardagar (320+84) och för trillingar för 488 vardagar (320+84+84).

Föräldrapenningdagarna fördelas jämnt mellan båda föräldrarna också i flerlingsfamiljer. Får man tvillingar får båda föräldrarna föräldrapenning för 202 vardagar och får man trillingar får båda föräldrarna föräldrapenning för 244 vardagar.

Dagar som kan tas ut samtidigt

I flerlingsfamiljer där föräldrarna vårdar barnen tillsammans kan föräldrarna få föräldrapenning samtidigt under en längre tid än i familjer med ett barn. Utöver de 18 vardagarna med graviditets- eller föräldrapenning som föräldrar får ta ut samtidigt kan de ta ut ytterligare 90 vardagar samtidigt för varje flerlingsbarn. Exempelvis kan föräldrar till tvillingar ta ut dagpenning samtidigt för högst 108 vardagar (18+90) och föräldrar till trillingar för högst 198 vardagar (18+90+90).

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

Du kan överlåta alla de föräldrapenningsdagar som du har rätt till på grund av att flera barn föds eller adopteras samtidigt. I praktiken kan alltså en förälder till tvillingar överlåta, exempelvis till den andra föräldern eller till sin partner, högst 105 vardagar (63+42) medan en förälder till trillingar kan överlåta 147 vardagar (63+42+42).

Du kan själv använda alla 320 föräldrapenningsdagar och även eventuella tilläggsdagar som du fått om barnet fötts för tidigt eller om flera barn fötts. Av dessa 320 dagar kan du överlåta högst 126 föräldrapenningsdagar till en annan person. 

Ett barn har endast en förälder som har rätt till föräldrapenning om

 • föräldraskapet inte har fastställts för den andra föräldern
 • den andra föräldern inte är barnets vårdnadshavare
 • den andra förälder inte är sjukförsäkrad i Finland
 • den andra föräldern inte kan vårda barnet på grund av sjukdom eller skada.

Exempel på hur föräldradagpenningsdagarna kan delas

Ella och Anders delar lika på sina föräldrapenningsdagar. Ella tar först ut föräldraledighet i 130 vardagar och återgår sedan till arbetet medan Anders stannar hemma för att vårda familjens barn. När Anders föräldraledighet är slut har Ella kommit överens med sin arbetsgivare om att hon tar ut de återstående 30 dagarna av föräldraledigheten som enskilda dagar varje vecka innan barnet fyller två år. Hon arbetar alltså fyra dagar i veckan och är föräldraledig en dag i veckan för att vårda barnet. Resterande fyra dagar i veckan deltar barnet i den kommunala småbarnspedagogiken.

Exempel på partiell föräldrapenning

Venla får ett barn med sin partner Susanna och de vill turas om att vårda barnet. De har kommit överens om deltidsarbete med sina arbetsgivare och tar också ut partiell föräldraledighet. Venla har fött barnet och Susanna har erkänt föräldraskapet.

Efter graviditetsledigheten är Venla föräldraledig på måndagar. Hon kan ansöka om föräldrapenning för varje måndag. Hon arbetar högst 5 timmar på förmiddagarna från tisdag till torsdag och vårdar barnet på eftermiddagarna under sin partiella föräldraledighet. För de här dagarna kan hon ansöka om partiell föräldrapenning. På fredagar arbetar Venla heltid och då kan hon inte få föräldrapenning. Susanna arbetar högst 5 timmar på eftermiddagarna från tisdag till torsdag och vårdar barnet på förmiddagarna under sin partiella föräldraledighet. För de här dagarna kan hon ansöka om partiell föräldrapenning. På fredagar är Susanna föräldraledig och kan då ansöka om föräldrapenning. På måndagar arbetar hon heltid då kan hon inte få föräldrapenning. 

Exempel på en situation där man inte kan få partiell föräldrapenning

Pia arbetar alltid heltid på måndagar, torsdagar och fredagar. Övriga dagar är hon hemma och vårdar barnet. Pia får lön för de dagar hon arbetar. De dagar som Pia inte arbetar kan hon ansöka om föräldrapenning till fullt belopp. Pia kan inte få partiell föräldrapenning, eftersom den beviljas endast om arbetstiden är högst 5 timmar per dag, oberoende av hur många dagar i veckan man arbetar.

Räkna ut för vilken tid du kan få föräldrapenning

Gå till räknaren

AnkkuriAnkkuriHur mycket föräldrapenning kan jag få?

Beloppet på föräldrapenningen grundar sig på din årsinkomst. Dagpenningar som utbetalas på grund av samma barn grundar sig på samma årsinkomst. Om du alltså först har fått graviditetspenning, beräknas också beloppet på föräldrapenningen utifrån samma årsinkomst som graviditetspenningen. Om du ansöker om föräldrapenning under olika perioder är beloppet på dagpenningen detsamma även om dina inkomster har ändrats.

Exempel på belopp på föräldrapenning

Löneinkomster 20 000 euro/år
föräldrapenning 42,49 euro/vardag
Löneinkomster 30 000 euro/år
63,74 euro/vardag
Löneinkomster 40 000 euro/år
84,98 euro/vardag
Löneinkomster 50 000 euro/år
104,44 euro/vardag

Om du inte har löneinkomster eller dina inkomster är högst 13 712 euro per år, får du föräldrapenning till minimibelopp.

Minimidagpenningen är
31,99 euro/vardag

Om den beräknade tidpunkten för ditt barns födelse infaller innan ditt föregående barn fyllt 3 år, kan du få graviditets- och föräldradagpenning enligt samma års- eller arbetsinkomster som för det föregående barnet.

Den här regeln kan alltid tillämpas om den beräknade födelsetidpunkten för barnet infaller innan det föregående barnet fyller 3 år.

Exempel på dagpenning när ett nytt barn föds innan det föregående barnet fyllt 3 år

Gretas familj får sitt första barn 2021. Nästa barn föds 2023 och det tredje 2025. Familjens dagpenningar kan för alla barn beräknas efter samma inkomst som för det första barnet.

Adoptivföräldrar kan också få föräldrapenning utifrån samma inkomst som för det föregående biologiska eller adopterade barnet, om det föds ett nytt barn eller om de tar emot ett nytt adoptivbarn innan det gått 3 år sedan det föregående barnet föddes eller sedan de fick barnet i sin vård.

När den årsinkomst som legat till grund för den föregående dagpenningen används som grund för den nya dagpenningen, justeras årsinkomsten med en lönekoefficient. Därför kan beloppen på dagpenningen variera något även om årsinkomsten för båda föräldradagpenningarna har varit densamma.

Du behöver inte meddela FPA att din föräldradagpenning ska beräknas utifrån de föregående inkomsterna. Vi räknar automatiskt ut om det är mer lönsamt för dig att få föräldradagpenningarna utifrån din nya årsinkomst eller samma inkomst som för det föregående barnet.

Om din årsinkomst överstiger 10 664 euro kan du få föräldrapenning till förhöjt belopp. Om du har fått graviditetspenning före föräldrapenningen, är föräldrapenningens förhöjda belopp det samma som graviditetspenningens belopp. 

Du får förhöjd föräldrapenning för de första 16 vardagarna. Den förhöjda dagpenningen är högst 90 % av din årsinkomst. 

FPA betalar också ut förhöjningen till personer som tar ut överlåtna föräldrapenningsdagar.

Föräldradagpenning på basis av årsinkomst
Årsinkomst euro/årFormel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 13 71231,99 
13 713 – 43 7400,7 x årsinkomsten : 300
43 741 – 67 296102,06 + 0,40 x (årsinkomsten - 43 740) : 300
över 67 296133,47 + 0,25 x (årsinkomsten - 67 296) : 300
Årsinkomstbaserad graviditetspenning och föräldrapenning för de första 16 vardagarna år 2024
Årsinkomst euro/årFormel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 10 664minimidagpenning
10 665 – 67 2960,9 x årsinkomsten : 300
över 67 296201,89 + 0,325 x (årsinkomsten - 67 296) : 300

 

Uppskatta beloppet av dagpenningen utifrån din årsinkomst

Gå till räknaren

Räkna hur familjens totalinkomster påverkas av hur familjeledigheterna delas

Gå till räknaren

AnkkuriAnkkuriSå här ansöker du om föräldrapenning

 1. Ansök om föräldrapenning i MittFPA. Varje person som ansöker om föräldrapenning måste lämna in en egen ansökan.

  Med ansökan kan du
  • ansöka om föräldrapenning och partiell föräldrapenning
  • ansöka om föräldrapenningdagar som överlåtits till dig 
  • överlåta föräldrapenningdagar till en annan vårdare.
 2. Om du adopterar ett barn ska du lämna in intyg SV 94r (pdf). Du kan ta ett foto av intyget och skicka in det i MittFPA.
 3. Meddela om din arbetsgivare betalar ut lön under din föräldraledighet. Vi betalar ut föräldrapenning för den tiden till din arbetsgivare. Arbetsgivaren måste lämna in en egen ansökan till FPA. Din ansökan kan handläggas först när din arbetsgivare har lämnat in sin ansökan.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser om bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut ansökningsblanketten för Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om föräldrapenning

Gå till MittFPA

AnkkuriKom ihåg följande när du ansöker om föräldrapenning 

Den förälder som föder barnet kan ansöka om föräldrapenning redan innan barnet har fötts, det vill säga samtidigt som hen ansöker om graviditetspenning. Föräldrapenningen kan också ansökas separat.

Den andra föräldern, förälderns partner eller en annan vårdnadshavare för barnet kan ansöka om föräldrapenning först efter att barnet har fötts.

Om du ansöker om föräldrapenning för sådana dagar som barnets andra förälder har överlåtit till dig kan du lämna in ansökan genast när den andra föräldern har överlåtit dagarna. Du kan inte se de överlåtna dagarna i MittFPA förrän du har ansökt om föräldrapenning för dem.

Om du tar ut föräldradagpenning i flera perioder kan du ansöka om flera perioder på en gång eller en period i taget.

Ansök om föräldrapenning senast inom 2 månader från det att du börjat föräldraledigheten.

Hör efter med din arbetsgivare om du får lön under föräldraledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om föräldrapenning. 

Om din arbetsgivare betalar ut lön för föräldraledigheten, ska arbetsgivaren ansöka om föräldrapenning med en egen ansökan. FPA kan inte besluta om föräldradagpenningar förrän både din och din arbetsgivares ansökan kommit in.

I regel kan arbetsgivaren lämna in sin ansökan först efter att arbetsgivaren har betalat ut lönen för föräldraledigheten. Du kan börja din ledighet som du kommit överens om med din arbetsgivare. Du behöver alltså inte vänta på beslutet om föräldrapenningen innan du börjar din föräldraledighet.

Du kan inte få föräldrapenning för den tid du har avlönad semester eller annan avlönad ledighet som hör till anställningsförhållandet. Om du tar ut semester under föräldraledigheten ska du avbryta föräldraledigheten och påbörja en ny period med föräldrapenning efter semestern. Den ena föräldern kan ha avlönad semester samtidigt som den andra föräldern är föräldraledig.

AnkkuriAnkkuriNär betalas föräldrapenningen ut?

Föräldrapenningen betalas ut i efterskott med utbetalningar som omfattar 25 vardagar. Du ser den exakta utbetalningsdagen i MittFPA när du har fått ett beslut om föräldrapenning.

AnkkuriMeddela förändringar som påverkar föräldrapenningen

Kom ihåg att meddela FPA om förändringar i din livssituation, så att vi kan betala ut föräldrapenningen till rätt belopp. Till exempel arbete under ledigheten kan inverka på möjligheten att få föräldrapenning. Meddela ändringar i MittFPA eller per telefon 020 692 226per telefon 020 692 226.

Om du inte meddelar ändringar kan en förmån betalas ut till dig utan grund. Förmånen måste då återkrävas senare.

AnkkuriAnkkuriAnkkuriOlika situationer under föräldraledigheten

Om ditt barn föds mer än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten kan du få föräldrapenning för en längre tid. Antalet tilläggsdagar beräknas enligt hur många vardagar tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten barnet föddes. Vardera föräldern kan använda hälften av dessa tilläggsdagar eller överlåta en del eller alla tilläggsdagar till en annan person

Om barnet exempelvis föds 42 vardagar före den beräknade tidpunkten får föräldrarna föräldrapenning för sammanlagt ytterligare 12 vardagar. Dagarna delas jämnt mellan föräldrarna, så båda får 6 tilläggsdagar med föräldrapenning.

Om det bara finns en förälder som har rätt till föräldrapenning kan föräldern själv använda alla tilläggsdagar.

Om du måste delta i barnets sjukhusvård, kan du ansöka om specialvårdspenning. Man kan inte få föräldrapenning och specialvårdspenning för samma tid, men du kan annullera dagar med föräldrapenning och använda dem senare. Om du flyttar fram din föräldraledighet, ska du också komma överens om detta med din arbetsgivare.

Arbete under föräldraledigheten

Föräldrapenning betalas inte ut för dagar som du arbetar. Du kan ändå arbeta på söndagar eller söckenhelger, eftersom föräldrapenning endast betalas ut för vardagar (måndag–lördag). Du kan också ansöka om partiell föräldrapenning om du arbetar högst 5 timmar per dag och har avtalat om deltidsarbete med din arbetsgivare.

Som arbete betraktas allt förvärvsarbete. Exempel på förvärvsarbete är

 • distansarbete hemifrån
 • jour- och beredskapstid
 • arbete i eget eller en familjemedlems företag
 • jord- och skogsbruksarbete
 • självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, när det har samband med det egna arbetet eller när arvode betalas ut för det.

Däremot anses det inte som förvärvsarbete om du är förtroendevald inom kommunen enligt kommunallagen. Men om du på grund av din uppgift är medlem i ett kommunalt organ anses det dock vara förvärvsarbete. Läs mer om kommunlagen (finlex.fi).

Du anses heller inte arbeta om du är närståendevårdare eller arbetar som familjevårdare enligt familjevårdslagen (finlex.fi). Detta gäller dock inte professionell familjevård eller om du verkar som stödfamilj.

Om du börjar arbeta under föräldraledigheten, ska du i MittFPA begära att föräldrapenningen dras in. Under arbetsdagar förbrukas inga föräldrapenningdagar, eftersom föräldrapenning inte betalas ut då. De dagar du begärt att få indragna kommer därför att finnas kvar för dig att använda senare.

Studier under föräldraledighet

Du kan få föräldrapenning samtidigt som du studerar, så länge du kan vårda barnet trots dina studier. Du kan få studiestöd och föräldrapenning samtidigt. Studiestödet påverkar inte beloppet på den utbetalda föräldrapenningen.

Om du studerar på heltid, det vill säga att du inte samtidigt vårdar barnet, ska du i MittFPA meddela att du studerar. Om du trots dina studier kan vårda barnet behöver du inte meddela FPA att du studerar.

Familjen kan få ett nytt barn när det fortfarande finns föräldrapenningdagar kvar för ett äldre barn. En förälder kan inte få föräldradagpenning samtidigt för två olika barn. Du kan välja för vilket barn du vill ansöka om förmånen.

Den ena föräldern kan ta ut föräldrapenning för det äldre barnet samtidigt som den andra föräldern kan ta ut föräldrapenning för det yngre barnet.

Föräldrar som lämnar sitt barn för adoption ska kontakta socialväsendet i den egna kommunen eller Rädda Barnen rf. Om den förälder som fött barnet inte arbetar kan hen få graviditets- och föräldrapenning sammanhängande i minst 105 vardagar. Familjen ska informera FPA om adoptionen, så att inte förmånen betalas ut på felaktiga grunder.

Om barnet omhändertas eller brådskande placeras i institutions- eller familjevård, kan föräldern få föräldrapenning endast om hen vårdar barnet. En sådan situation kan till exempel uppstå när barnet är hemma på permission.

Den förälder som har fött barnet kan få graviditets- och föräldrapenning sammanhängande för minst 105 vardagar, förutsatt att föräldern inte arbetar.

Socialväsendet underrättar FPA om omhändertagandet eller den brådskande placeringen och huruvida föräldern deltar i vården av barnet.

Om barnet har en sjukdom eller funktionsnedsättning och du måste delta i vården av barnet på sjukhus eller hemma, kan du ansöka om specialvårdspenning. Man kan inte få föräldrapenning och specialvårdspenning för samma tid, men du kan annullera dagar med föräldrapenning och använda dem senare. Om du flyttar fram din föräldraledighet, ska du också komma överens om detta med din arbetsgivare.

Om barnets ena förälder blir allvarligt sjuk eller skadad och inte kan ta hand om barnet innan barnet fyller 2 år, kan den andra föräldern ansöka om att få ta ut de oanvända föräldrapenningsdagarna. För att FPA ska kunna behandla ansökan behövs ett läkarutlåtande där det framgår hur sjukdomen eller skadan påverkar förälderns förmåga att vårda barnet.

Dagpenningar

Barnet dör

Om barnet är dödfött eller dör i samband med förlossningen eller strax därefter kan den förälder som fött barnet få graviditets- och föräldrapenning under en sammanhängande period av 105 vardagar. Ett villkor är att graviditeten har varat minst 154 dagar (22 graviditetsveckor). 

Den andra föräldern kan ha rätt till föräldrapenning från och med barnets dödsdag, och hen kan få föräldradagpenning för sammanlagt 25 dagar (dödsdagen + 24 vardagar).

Om barnet dör senare, men innan det fyllt 2 år, kan båda föräldrarna få föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut för 24 vardagar från och med dagen efter barnets död, om föräldern har tillräckligt med föräldrapenningdagar kvar.

Föräldrarna kan ta ut alla 24 föräldrapenningdagarna samtidigt, även om de redan tagit ut alla de dagar som får tas ut samtidigt.

För att kunna få föräldrapenning måste föräldern vara borta från arbetet.

En förälder dör

Om barnets förälder dör innan barnet fyller 2 år kan den andra föräldern eller en annan person som vårdar barnet få föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut för så många dagar som den avlidna föräldern hade kvar.

Den som tar hand om barnet behöver inte vara barnets juridiska vårdnadshavare.

Barnets andra förälder eller någon annan person som tar hand om barnet kan ansöka om barnbidrag. Barnbidraget kan höjas med ett ensamförsörjartillägg om den sökande inte är sambo eller gift.

Om en eller båda av barnets föräldrar dör kommer barnet att få barnpension. Efterlevandepension betalas ut till den efterlevande partnern. Den efterlevande och barnet kan också få familje- eller underhållspension från olycksfalls-, trafik-, militärolycksfall, militärskade- och patientskadeförsäkringen.

Om barnets ena förälder har dömts till ett fängelsestraff har den andra föräldern rätt att använda de föräldrapenningdagar som den förälder som avtjänar fängelsestraffet inte har använt. Villkoret är att fängelsestraffet inte upphör förrän barnet fyller 2 år.

AnkkuriAnkkuriAnkkuriEfter föräldraledigheten

Efter föräldrapenningen kan du få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd) om ditt barn under 3 år inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. En familj kan exempelvis få hemvårdsstöd då när barnets ena förälder har använt alla sina föräldrapenningsdagar utan avbrott innan barnet börjar i dagvård och den andra föräldern har för avsikt att använda sina föräldrapenningsdagar först senare. Läs mer om hemvårdsstöd.

Du kan få privatvårdsstöd om ditt barn deltar i privat småbarnspedagogik eller vårdas av en person som du har anställt.

Om du arbetar högst 30 timmar i veckan och vårdar ditt barn under 3 år resten av tiden, kan du ansöka om flexibel vårdpenning.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Studerar du samtidigt som du vårdar ditt barn?

  Att du får studiestöd är inte ett hinder för att få föräldrapenning samtidigt. Studiestödet påverkar inte beloppet av föräldrapenningen som betalas ut.

 • Behöver ditt barn mer omvårdnad än normalt?

  Ett barn kan få handikappbidrag om barnet på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom behöver regelbunden vård och rehabilitering.

 • Har ditt barn en sjukdom eller skada som gör att du inte kan arbeta?

  Om du är tvungen att vara borta från ditt arbete på grund av att barnet har en allvarlig sjukdom eller skada, kan du ansöka om specialvårdspenning för att ersätta inkomstbortfallet.

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

Senast ändrad 5.7.2024