Under graviditeten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Under graviditeten

Den förälder som föder barnet kan bli graviditetsledig innan barnet föds. FPA betalar ut graviditetspenning under graviditetsledigheten.

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

 • graviditetspenning och särskild graviditetspenning
 • föräldrapenning och partiell föräldrapenning
 • faderskapspenning (beräknad tidpunkt för barnets födelse var före den 4 september 2022)

Om dina arbetsförhållanden är skadliga för din graviditet och du måste avstå från ditt arbete innan du kan börja graviditetsledigheten, kan du ansöka om särskild graviditetspenning.

Kan jag få graviditetspenning?

Du kan få graviditetspenning om

 • du är den förälder som föder barnet
 • du har varit gravid i minst 154 dagar. 

Om din arbetsgivare betalar ut lön under graviditetsledigheten, betalar FPA graviditetspenningen till din arbetsgivare. Dock ska du ändå skicka in en ansökan om graviditetspenning till FPA.

Om du flyttar till Finland eller kommer till Finland för att arbeta kan du under vissa förutsättningar få graviditetspenning.

Endast den förälder som föder barnet kan få graviditetspenning. I övrigt påverkar inte familjekonstellationen rätten till graviditetspenning.

Graviditetspenningen höjs inte och förlängs inte även om flera barn föds i familjen samtidigt eller om föräldern som föder barnet är ensamförsörjare.

AnkkuriFör vilken tid kan jag få graviditetspenning?

Du kan ta ut graviditetsledighet 14–30 vardagar före barnets beräknade födelse. 

FPA betalar ut graviditetspenning för 40 vardagar oavsett när barnet faktiskt föds. Dagarna med graviditetspenning ska tas ut i en följd och de kan inte flyttas fram för att tas ut senare.

Om barnet föds innan du har hunnit börja din graviditetsledighet börjar graviditetspenningen betalas ut genast den följande vardagen efter att barnet har fötts.

Om du arbetar ska du informera din arbetsgivare om din graviditetsledighet senast två månader innan ledigheten börjar. Kom överens med din arbetsgivare när du ska börja din graviditetsledighet. Ta också reda på om din arbetsgivare betalar ut lön under graviditetsledigheten.

Räkna ut när din graviditetsledighet börjar och slutar

Gå till räknaren

AnkkuriHur mycket kan jag få i graviditetspenning

Beloppet på graviditetspenningen grundar sig på din årsinkomst. Årsinkomsten omfattar till exempel löneinkomster, företagarens LFöPL- och FöPL-inkomster och vissa förmåner. 

Exempel på belopp på graviditetspenning

Om dina löneinkomster är 20 000 euro per år, är din graviditetspenning
54,63 euro per vardag
Löneinkomster på 30 000 euro per år
81,95 euro per vardag
Löneinkomster på 40 000 euro per år
109,26 euro per vardag
Löneinkomster på 50 000 euro per år
136,58 euro per vardag

Om du inte har löneinkomster eller dina inkomster är högst 10 664 euro per år, får du graviditetspenning till minimibelopp.

Minimibeloppet är
31,99 euro per vardag

Graviditetspenning betalas ut för vardagar. Vardagar är måndag till lördag, om dagen inte råkar infalla på en helgdag.

Du betalar skatt på graviditetspenningen.

Om den beräknade tidpunkten för ditt barns födelse infaller innan det föregående barnet fyllt 3 år, kan du få graviditetspenning enligt samma års- eller arbetsinkomster som för det föregående barnet.

När den årsinkomst som legat till grund för den föregående dagpenningen används som grund för den nya dagpenningen, justeras årsinkomsten med en lönekoefficient. Därför kan beloppen på dagpenningen variera något även om årsinkomsten för båda föräldradagpenningarna har varit densamma.

Du behöver inte meddela FPA att din dagpenning ska beräknas utifrån de föregående inkomsterna. Vi räknar automatiskt ut om det är mer lönsamt för dig att få föräldradagpenningarna utifrån din nya årsinkomst eller samma inkomst som för det föregående barnet.

Du kan med hjälp av räknaren uppskatta beloppet på din graviditetspenning utifrån din årsinkomst.

Uppskatta beloppet på din graviditetspenning med räknaren

Gå till räknaren

AnkkuriNär betalas graviditetspenningen ut?

FPA betalar ut graviditetspenningen i efterskott i utbetalningsperioder som omfattar 25 dagar. Du ser den exakta utbetalningsdagen i MittFPA när du har fått ett beslut om graviditetspenning.

Så här ansöker du om graviditetspenning

 1. Besök rådgivningen och be om ett graviditetsintyg som visar att du har varit gravid i minst 154 dagar. Om du redan har lämnat in ett graviditetsintyg till FPA, behöver du inte lämna in det igen.

 2. Du kan ansöka om graviditetspenning i MittFPA. Med samma ansökan kan du också ansöka om föräldrapenning som kan du kan få efter graviditetspenningen.

 3. Fotografera graviditetsintyget och skicka in det som bilaga i MittFPA.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

  Om din arbetsgivare betalar ut lön för din graviditetsledighet kommer du att få ett beslut på din ansökan först när din arbetsgivare har lämnat in sin egen ansökan till FPA.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut Ansökan föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om graviditetspenning

Logga in i MittFPA

AnkkuriKom ihåg följande när du ansöker om graviditetspenning

Du kan ansöka om graviditetspenning när du har varit gravid i minst 154 dagar och du har fått ett graviditetsintyg.

Ansök om graviditetspenning senast 2 månader efter det att du började graviditetsledigheten.

Hör efter med din arbetsgivare om du får lön under graviditetsledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om graviditetspenning.

Om din arbetsgivare betalar ut lön för graviditetsledigheten, ska arbetsgivaren ansöka om graviditetspenning med en egen ansökan. FPA kan inte besluta om graviditetspenning förrän både din och din arbetsgivares ansökan kommit in.

I regel kan arbetsgivaren lämna in sin ansökan först efter att arbetsgivaren har betalat ut lönen för graviditetsledigheten. Du kan börja din ledighet som du kommit överens om med din arbetsgivare. Du behöver alltså inte vänta på beslutet om graviditetspenningen innan du börjar din ledighet.

Du kan inte få graviditetspenning samtidigt som föräldrapenning betalas ut för ett annat barn. Du kan välja för vilket barn du ansöker om förmånen.

Vissa förmåner som beviljats för samma tid, såsom rehabiliteringspenning och pension, dras av från beloppet på graviditetspenningen.

Sjukledighet före graviditetsledighet

Om du blir tvungen att sjukskriva dig innan din graviditetsledighet börjar, ska du kontrollera med din arbetsgivare om du får lön för sjukledigheten.

Om du får lön betalar FPA ut sjukdagpenningen till din arbetsgivare. Om du inte får lön ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA

Andra situationer under tiden med graviditetspenning 

Om barnet föds mer än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten får du graviditetspenning från första vardagen efter förlossningen. I en sådan situation kan du få föräldrapenning som betalas ut efter graviditetspenningen under en längre tid.

Du kan få graviditetspenning om du har varit gravid i minst 154 dagar och graviditeten slutar i missfall eller avbryts.

Graviditetspenningen betalas ut för 40 vardagar då. Dessutom har du rätt till föräldrapenning som betalas ut direkt efter graviditetspenningen för 65 vardagar i följd.

Graviditets- eller föräldrapenningen betalas dock inte ut om du arbetar.

Graviditetspenning betalas inte ut för dagar då du arbetar. Även om graviditetspenning inte betalas ut löper ändå perioden med rätt till graviditetspenning och dagarna kan inte användas senare.

Som arbete betraktas allt förvärvsarbete. Exempel på förvärvsarbete är

 • distansarbete hemifrån
 • jour- och beredskapstid
 • arbete i eget eller en familjemedlems företag
 • jord- och skogsbruksarbete
 • självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, när det har samband med eget arbete eller när arvode betalas ut för det.

Däremot anses det inte som förvärvsarbete om du är förtroendevald inom kommunen enligt kommunallagen. Men om du på grund av din uppgift är medlem i ett kommunalt organ anses det dock vara förvärvsarbete. Läs mer om kommunlagen (finlex.fi).

Du anses heller inte arbeta om du är närståendevårdare eller arbetar som familjevårdare utifrån ett uppdragsavtal. Detta gäller dock inte professionell familjevård.

Om du arbetar under graviditetsledigheten ska du i MittFPA begära att dagarna med graviditetspenning dras in. På så sätt får du graviditetspenningen till rätt belopp och undviker återkrav. Löneuppgifter och arbete på söndagar eller söckenhelger behöver inte anmälas till FPA.

Du kan få graviditetspenning även om du studerar samtidigt. Studiepenningen hindrar inte att graviditetspenning betalas ut.

Du behöver inte meddela FPA att du studerar.

Du kan inte få graviditetspenning för den tid du har avlönad semester eller annan avlönad ledighet som hör till anställningsförhållandet. Det beror på att du inte har något inkomstbortfall på grund av frånvaro för vård av barn eftersom din arbetsgivare betalar ut lön för denna tid.

Om du inte får lön under ledigheten eller frånvaron från arbetet kan du få graviditetspenning för den tiden.

Om du tar ut semester under din graviditetsledighet fortsätter perioden med graviditetspenning att löpa och dagarna med graviditetspenning kan inte tas ut senare. Meddela förändringar i MittFPA. På så sätt betalas graviditetspenningen ut rätt och du undviker återkrav.

Om du blir sjuk under dagarna som du får graviditetspenning kan du inte överföra graviditetspenningen till den andra föräldern. Detta beror på att graviditetspenning endast betalas ut till den gravida föräldern.

Om du på grund av sjukdom inte kan ta hand om barnet kan den andra föräldern vårda barnet och få föräldrapenning. Kontakta i ett sådant fall FPA.

Du kan också få olika stöd under sjukdomstiden, som ersätter sjukdomsrelaterade kostnader och inkomstbortfall. Du kan inte få sjukdagpenning och graviditetspenning för samma tid. Du kan få rehabiliteringspenning, men beloppet för den dras av från din graviditetspenning.

Om du är anställd och blir sjuk medan du får graviditetspenning ska du vid behov diskutera med din arbetsgivare om din graviditets- eller föräldraledighet ska ändras till sjukledighet. Detta kan bland annat påverka eventuell lön som betalas ut för den tid du är frånvarande från arbetet.

AnkkuriMeddela förändringar som påverkar graviditetspenningen

Kom ihåg att meddela FPA om ändringar i din livssituation, så att vi kan betala ut graviditetspenningen till rätt belopp.

Rätten till graviditetspenning påverkas exempelvis av arbete under graviditetsledigheten. Meddela ändringar i MittFPA eller per telefon 020 692 226per telefon 020 692 226.

Om du inte meddelar ändringar kan en förmån betalas ut till dig utan grund. Förmånen måste då återkrävas senare.

AnkkuriEfter graviditetsledigheten

Efter graviditetsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning.

Även den andra föräldern som sköter barnet kan ta ut föräldraledighet. Du kan också arbeta deltid och få partiell föräldrapenning.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Senast ändrad 1.7.2024