Söka planerad vård utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Söka planerad vård utomlands

Du kan söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättning för vårdkostnaderna från FPA. Om du får vård utomlands för ett akut insjuknande eller en olycka, är det inte fråga om planerad vård.

Du kan söka planerad vård på eget initiativ utan förhandstillstånd eller begära ett förhandstillstånd att söka vård från FPA. Ersättningsbeloppet beror på det sätt enligt vilket du har sökt vård.

Du får ersättning för vårdkostnaderna om du är sjukförsäkrad i Finland eller du har en hemkommun i Finland. Du kan också ha rätt till ersättning ifall du inte är sjukförsäkrad i Finland men Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. 

Att söka planerad vård på eget initiativ utan förhandstillstånd

När du söker planerad vård på eget initiativ utan förhandstillstånd måste du själv ta reda på ett lämpligt vårdställe och utreda dina möjligheter att få vård där. 

Ersättning betalas högst till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat i Finland inom ditt eget välfärdsområde. FPA begär de uppgifter som behövs av hälso- och sjukvårdsenheten i ditt välfärdsområde.

En förutsättning för att ersättning ska beviljas är att vården bedöms vara medicinskt nödvändig och att den vård som ges ingår i tjänsteutbudet inom den finländska hälso- och sjukvården. Vården ska motsvara den vård som du skulle ha fått inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du behöver en remiss för vården om en remiss skulle behövas för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Du kan på förhand be FPA om information om ersättningens belopp 

Innan du söker planerad vård kan du be FPA utreda om du kan få ersättning för vården och vilket ersättningens belopp blir. Begär ett förhandsbesked från FPA i god tid innan du söker planerad vård. FPA behöver tid för att kunna avgöra ansökan eftersom FPA begär de nödvändiga uppgifterna av den offentliga hälso- och sjukvården. 

Så här begär du förhandsbesked om ersättning för planerad vård på eget initiativ.

När du söker planerad vård utomlands på eget initiativ betalar du först alla vårdkostnader själv. Sök ersättning i efterhand inom 6 månader från det att du betalat för vården. 

Så här söker du ersättning för kostnaderna för vård som getts utomlands.

Att söka planerad vård med förhandstillstånd

Om du tänker söka planerad vård med förhandstillstånd måste du själv ta reda på ett lämpligt vårdställe och utreda dina möjligheter att få vård med förhandstillstånd där. FPA utreder din rätt till förhandstillstånd utifrån din ansökan. 

Ansök om förhandstillstånd i god tid innan du söker planerad vård. FPA behöver tid för att kunna avgöra ansökan eftersom FPA behöver ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården. 

  • Den offentliga hälso- och sjukvården måste förorda beviljande av förhandstillstånd om alla villkoren nedan uppfylls:
  • Behandlingen är befogad i ditt fall.
  • Vården ingår i de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland.
  • Vården kan inte ordnas i Finland inom ramen för vårdgarantins tidsgränser. Läs mer om vårdgarantin (stm.fi).

Om den offentliga hälso- och sjukvården förordar beviljande av tillstånd, beviljar FPA dig ett förhandstillstånd (blankett S2) som du ska lämna in till vårdgivaren.

Om du har ett förhandstillstånd betalar du endast den klientavgift för vården som tas ut utomlands. Ansök om förhandstillstånd och ersättningar för den vård som du fått inom 6 månader från det att du betalat vården.

Så här ansöker du om förhandstillstånd att söka planerad vård utomlands.

Om du trots förhandstillstånd blir tvungen att själv betala alla vårdkostnader, kan du söka ersättning hos FPA. 

Så här söker du ersättning för kostnaderna för vård som getts utomlands.

Exempel

Ingrid, som bor i Vasa, vill resa till Sverige för att få vård. Hon ansöker om förhandstillstånd från FPA. FPA ber Vasa centralsjukhus om ett utlåtande om huruvida villkoren för att bevilja tillstånd uppfylls. Vasa centralsjukhus ger ett utlåtande där det förordar beviljande av tillstånd till Ingrid. Utifrån utlåtandet beviljar FPA Ingrid ett förhandstillstånd.

Ersättningar för resor och läkemedel

Om du har sökt planerad vård utomlands på eget initiativ ersätts resorna som om de hade gjorts till närmaste vårdställe i Finland, där du kunde ha fått den nödvändiga undersökningen eller behandlingen. För läkemedel som köpts utomlands får du samma ersättning som för läkemedel som köpts i Finland.

Om du har sökt planerad vård med förhandstillstånd får du ersättning för läkemedels- och resekostnaderna men också för kostnaderna för vistelsen i samband med vården. Om hälso- och sjukvården anser att en följeslagare är nödvändig, kan ersättning betalas också för följeslagarens kostnader. 

Så här ansöker du om läkemedelsersättning.

Så här ansöker du om reseersättning och övernattningspenning.

Exempel

Antti, som bor i Salo, har rest till Paris för specialiserad sjukvård. Han får ersättning för resekostnaderna enligt vad resan skulle ha kostat till Åbo universitetscentralsjukhus. Om Antti hade rest till Paris för tjänst som hör till primärvården, skulle resekostnaderna ersättas enligt kostnaderna för en resa till hälsovårdscentralen i Salo.

 

Läs mer

Senast ändrad 27.11.2023