Beloppet av studielånskompensation | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studielånskompensationens belopp och utbetalning

Studielånskompensationen är 40 procent av den del av ditt studielån som överstiger 2 500 euro. Du ska alltså ha ett studielån på över 2 500 euro för att kunna få kompensation.

Studielånskompensationen har ett maximibelopp. Maximibeloppet beror på omfattningen av den examen som du har avlagt. Till exempel i fråga om en examen som avlagts i Finland är studielånskompensationen högst

 • 6 200 euro då examen omfattar 300 studiepoäng
 • 4 120 euro då examen omfattar 210 studiepoäng.

Också för studielånet gäller ett maximibelopp. Maximibeloppet är det belopp som man högst kan få studielånskompensation för. Du kan ändå lyfta mera lån per månad eller läsår än vad som beaktas i studielånskompensationen. Då får du kompensation till maximibeloppet, men inte för den överstigande delen.

Läs mer om maximibeloppet för studielånskompensationen.

Räknaren ger dig en uppskattning av kompensationsbeloppet

Använd vår räknare för att se hur mycket studielånskompensation du kan få.

Till räknaren

Vi beaktar endast studielån som är statsgaranterat enligt lagen om studiestöd.

Du får studielånskompensation för studielån som du lyft under högskolestudier som leder till examen och studierna måste ha börjat 1.8.2014 eller senare. Räntor som lagts till lånekapitalet räknas inte med i lånebeloppet. Eventuella studielån som du tidigare fått för studier på andra stadiet räknas inte heller med.

Vi beaktar ditt studielån till det belopp som det har den sista dagen av den termin du utexamineras. Om du betalar tillbaka på ditt studielån under studietiden kan det minska på studielånskompensationens belopp. Det lönar sig alltså i allmänhet inte för dig att betala tillbaka på studielånet under studietiden och inte heller under den termin då du utexamineras. Vårterminen slutar 31.7 och höstterminen 31.12. Se i tabellen med vilket lånebelopp du kan få studielånskompensationens maximibelopp.

Exempel på studielånskompensationens belopp när studielån betalats tillbaka under studietiden

En universitetsstuderande har inom tidsfristen avlagt en examen som omfattar 300 studiepoäng. Hen har under sina högskolestudier lyft 20 000 euro i studielån och betalat tillbaka 5 000 euro. Vid slutet av den termin då den studerande avlagt sin examen har hen ett studielån på 15 000 euro kvar.

Maximibeloppet av det studielån som beaktas i samband med studielånskompensationen för en högre högskoleexamen på 300 studiepoäng är 18 000 euro. Eftersom den studerandes lånebelopp är mindre än maximibeloppet av det lån som beaktas minskar den del av lånet som återbetalats under studierna beloppet av den studielånskompensation som beviljas den studerande. Den studielånskompensation som beviljas den studerande uppgår till 5 000 euro ((15 000 – 2 500) x 40 %).

Om den studerande under studierna hade betalat tillbaka högst 2 000 euro av studielånet, hade hen kunnat få studielånskompensationens maximibelopp för examen, dvs. 6 200 euro ((18 000 – 2 500) x 40%).

Maximibelopp

Studielånskompensationen har ett maximibelopp som baserar sig på omfattningen av den examen som du avlägger.

Lägre + högre högskoleexamen eller enbart högre högskoleexamen som du avlägger i Finland

Examens omfattning, sp
Lånets maximibelopp som beaktas, euroMaximibeloppet av studielånskompensation, euro
30018 0006 200
33020 0007 000
36021 6007 640
Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen som du avlägger i Finland
Examens omfattning, spLånets maximibelopp som beaktas, euroMaximibeloppet av studielånskompensation, euro
18010 8003 320
21012 8004 120
24014 4004 760
27016 4005 560

Maximibeloppet för studielånskompensationen beräknas så, att för ett läsår beaktas lån för nio månader och för en termin beaktas lån för fem månader. Det lånebelopp som maximalt beaktas vid kompensationen är

 • 400 euro/mån. för en examen som avläggs vid en finländsk högskola
 • 700 euro/mån. för en examen som avläggs vid en utländsk högskola.

Om du studerar vid ett universitet och avlägger examina både i Finland och utomlands kan du läsa under Högskoleexamina utomlands och i Finland hur beloppet av din studielånskompensation räknas ut.

Det har dock ingen betydelse hur stora studielånsrater du lyfter eller när du lyfter dem. Vi beaktar alla studielån som lyfts under högskolestudierna till sitt fulla belopp men i fråga om det sammanlagda beloppet högst upp till det maximala lånebeloppet.

Exempel på hur studielånskompensationen räknas

En studerande har inom tidsfristen avlagt en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Vid slutet av den termin då hen får ut sin examen har hen ett studielån på 16 020 euro. Från denna summa subtraheras de lån hen har lyft för studier på andra stadiet före högskolestudierna (4 400 euro) och de räntor som kapitaliserats, d.v.s. lagts till kapitalet under högskolestudierna (440 euro). Som studielån som lyfts under högskolestudierna återstår 11 180 euro.

Det lånebelopp som motsvarar den målsatta tiden för examen (3,5 läsår) är (3,0 läsår x 9 mån./läsår + 5 mån) x 400 €/mån. = 12 800 euro. Studielånskompensationens storlek beräknas likväl utgående från det personliga lånebeloppet eftersom det är mindre. Studielånskompensationen är (11 180 euro – 2 500 euro) x 40 % = 3 472 euro.

Högskoleexamen som avlagts utomlands

Om du avlagt din högskoleexamen utomlands är maximibeloppet av studielånskompensation högre än om du avlagt examen i Finland. Om du utomlands avlägger en högre högskoleexamen vars målsatta tid för avläggande av examen är till exempel fem läsår

 • är maximibeloppet för lånet 31 500 euro och
 • maximibeloppet för studielånskompensation är 11 600 euro.

Exempel med lägre högskoleexamen som avlagts utomlands

Om du avlägger en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng (3 läsår) vid en högskola utomlands, är studielånskompensationens maximibelopp 6 560 euro. Om du vill ha studielånskompensation på grundval av en lägre högskoleexamen måste du själv ansöka om kompensationen.

Högskoleexamina utomlands och i Finland

Beloppet av studielånskompensation räknas ut per examen om du studerar vid ett universitet och

 • du avlägger en lägre högskoleexamen utomlands och en högre högskoleexamen i Finland, eller 
 • du avlägger en lägre högskoleexamen i Finland och en högre högskoleexamen utomlands.

Lånets maximibelopp som beaktas beräknas i sådana fall separat för den lägre och den högre högskoleexamen. Det lånebelopp som maximalt beaktas vid kompensationen är högst 400 euro/månad för en examen som avlagts i en högskola i Finland och högst 700 euro/månad för en examen som avlagts vid en högskola utomlands.

Exempel med universitetsexamina som avlagts utomlands och i Finland

En studerande avlägger vid en högskola utomlands en lägre högskoleexamen vars målsatta tid för avläggande av examen är 3 läsår. Studielånet beaktas upp till 18 900 euro (3 x 9 månader x 700 euro/månad).

Efter det avlägger den studerande vid en högskola i Finland en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng och vars målsatta tid för avläggande av examen är 2 läsår. Av lånet kan beaktas högst 7 200 euro (2 x 9 månader x 400 euro/månad).

Av den studerandes studielån beaktas alltså sammanlagt högst 26 100 euro.

Om den studerande under studierna för dessa examina lyft minst 26 100 euro i studielån kan hen beviljas 9 440 euro i studielånskompensation ((26 100 – 2 500) x 40 %).

FPA räknar alltid ut det maximala lånebelopp som beaktas utifrån den examen som avlagts först. Om du till exempel har avlagt två lägre högskoleexamina, en utomlands och en i Finland, så kommer maximibeloppet för studielån och studielånskompensation att beräknas utifrån den examen som du avlade först. Det har ingen betydelse vilka studier du fick studiestöd för eller lyfte studielån för.

Utbytesstudier utomlands eller en annan studieperiod utomlands höjer inte maximibeloppet av studielån som beaktas. För en examen som du avlagt vid en högskola i Finland beaktas alltid enbart långbeloppet för Finland (400 euro/månad) även om du under din studietid varit utbytesstuderande utomlands och under den tiden lyft studielån för utlandsstudier.

Beloppet av studielånskompensation kan vara felaktigt

Om du får ett beslut från FPA om studielånskompensation och du anser att kompensationens belopp är felaktigt ska du skicka ett meddelande till FPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Gå till Meddelanden. Som ämnen för meddelandet ska du välja Ärenden som gäller studerande och Studielånskompensation.

Om du avlägger en lägre högskoleexamen utomlands och en högre högskoleexamen i Finland justerar vi automatiskt ditt beslut. Om kompensationens belopp ändras får du ett nytt beslut om studielånskompensation.

Med räknaren för studielånskompensation går det inte att uppskatta kompensationens belopp ifall du avlägger lägre och högre högskoleexamen varav den ena av de två är utomlands och den andra i Finland. Du kan ändå med hjälp av räknaren uppskatta under vilken tid du måste avlägga lägre och högre högskoleexamen för att kunna få studielånskompensation.

Utbetalning

FPA kan fatta beslutet om studielånskompensation först efter att ha fått uppgifter från banken om beloppet av ditt studielån.

 • Examen som har avlagts under vårterminen 1.1–31.7: beslutet fattas och kompensationen betalas ut vanligen i november.
 • Examen som har avlagts under höstterminen 1.8–31.12: beslutet fattas och kompensationen betalas ut vanligen i april.

I regel behöver du inte själv ansöka om studielånskompensation. Läs mer, i vilka situationer du ska ansöka om studielånskompensation.

FPA betalar studielånskompensationen oftast direkt till banken. FPA betalar alltså av på ditt studielån med studielånskompensationens belopp.

Kompensationen kan betalas ut på annat sätt i följande situationer:

 • Om FPA i egenskap av borgensman har betalat dina studielån till banken amorterar studielånskompensationen alltid först av på de studielån som är föremål för indrivning hos FPA.
 • Om du har studielån hos flera banker eller på flera skuldebrev amorterar studielånskompensationen på det största lånet.
 • Om du inte har studielån som är föremål för indrivning hos FPA och du också betalat tillbaka alla lån du hade hos banken, betalar FPA studielånskompensationen till dig.

Beskattning

Du betalar inte skatt på studielånskompensationen.

Vad tycker du om sidan?