Ansök om rätt till tolktjänst för utlandsresa | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om och beställer tolkning för utlandsresa

 

Så här ansöker du om och beställer tolkning för utlandsresa

 1. Om utlandsresan varar mer än två veckor ska du till ansökan bifoga seminarieprogram, studieplan eller någon annan handling av vilken det framgår varför tjänsten borde ordnas för en längre tid än två veckor.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och välj förmån.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 3. Du kan göra ansökningar med anknytning till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på finskt teckenspråk. Boka en tid via distansservicen eller genom att kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 4. Du kan också skicka ansökan och bilagorna per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Meddela alla nödvändiga uppgifter

Också i fråga om en utlandsresa måste du känna till ditt behov av tolkning på förhand för att tolkning ska kunna ordnas. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ordnar tolkning för dig utgående från de uppgifter som du gett.

Du kan meddela alla uppgifter som behövs för beställningen på samma ansökningsblankett:

 • resans längd, avresedatum och datum för återkomsten
 • tolkningens start- och sluttid
 • exakta uppgifter om resan, till exempel uppgifter om avrese- och returflygen
 • för vilka situationer du behöver tolkning (till exempel reseprogram)
 • antalet timmar under resan för vilka du behöver tolkning
 • den tolk du vill anlita.

FPA behöver uppgifterna för att kunna bevilja och ordna tolktjänsten. Om uppgifter saknas i ansökan kan det hända att det tar längre tid att handlägga ansökan.

I beslutet berättas hur tolktjänsten har ordnats

När ansökan har behandlats skickar FPA ett beslut om rätt till tolktjänst för utlandsresa till dig. I beslutet berättas även hur tolktjänsten har ordnats.

FPA meddelar dig vem som är din tolk under resan.

Om det kommer ändringar i resan ska du så snabbt som möjligt meddela dem till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Ändringarna kan inverka på bland annat tolkens tillgänglighet och resekostnaderna.

Berätta om ditt behov av tolkning så noggrant som möjligt

Berätta så noggrant som möjligt för hurdana situationer du behöver tolkning. Uppskatta också för hur lång tid tolkning behövs. Du kan precisera behovet av tolkning närmare resan när dina resplaner preciseras. Du ska ändå meddela ditt behov av tolkning minst 1 vecka innan resan börjar. Också tolken behöver information på förhand om beställningens innehåll och längd så att tolken kan förbereda sig för uppdraget.

Tolkning under en utlandsresa minskar antalet tolkningstimmar som du har beviljats.

Läs mer