Palkkailmoitus

Päivärahahakemusta varten työnantajan pitää tehdä palkkailmoitus joko työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 (pdf). Ilmoitus toimii samalla työnantajan päivärahahakemuksena.

Työnantaja tai työnantajan valtuuttama toimija (esim. palkkahallintoyritys tai tilitoimisto) ilmoittaa työntekijän poissaolon ajalta ne palkat ja palkanlisät, jotka työntekijälle on maksettu ja joista työnantajalla on oikeus saada päivärahaa.

 

Etuus Mitä tietoja Kela tarvitsee?
osakuntoutusraha Palkkatiedon kuntoutusajalta eli niiltä tunneilta, jolloin työntekijä ei kuntoutuksen vuoksi ole voinut tehdä työtään.
osasairauspäiväraha Tiedon osa-aikatyösopimuksen sisällöstä tai kopion sopimuksesta.
osittainen vanhempainraha Tiedon osa-aikatyön määrästä.

Pitääkö työnantajan maksaa palkkaa poissaolon ajalta?

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairauden, perhevapaan tai kuntoutuksen ajalta vaihtelee eri aloilla ja eri työtehtävissä. Yleensä työnantajan velvollisuus maksaa poissaolon ajalta palkkaa perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen. Joskus siitä on voitu sopia myös työ-, virka- tai oppisopimussuhteen ehdoissa.

Tämä palkanmaksuvelvoite voi riippua myös siitä, tekeekö työntekijä koko- vai osa-aikaista työtä ja saako hän kuukausi- vai tuntipalkkaa. Myös se vaihtelee, maksetaanko työntekijän vapaapäiviltä palkkaa.

Yrittäjäpalkan ilmoittaminen

Jos yritystoiminnan omistusosuus tai työskentely tässä yrityksessä ei velvoita ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen ottamiseen ja jos työnantaja on vakuuttanut yrityksessä työskentelevän osaomistajan TyEL:n mukaisesti, sairausajan palkat ilmoitetaan normaalisti.

Kun yrityksessä työskentelevä osakas on YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollinen työskentelyn tai yritystoiminnan omistusosuuden perusteella ja yrittäjälle maksetaan ns. yrittäjän palkkaa, maksetut palkat pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Tällöin tulorekisterin ilmoituksella ei kuitenkaan voi hakea etuutta Kelasta.

Palkanmaksutiedot muuttuvat ilmoituksen antamisen jälkeen

Tee uusi ilmoitus poissaoloajan palkoista, jos aiemmin ilmoitetut palkkatiedot muuttuvat. Jos uusi palkkailmoitus aiheuttaa muutoksen päivärahan jakamiseen työntekijän ja työnantajan kesken, Kela antaa päivärahasta uuden päätöksen ilmoituksen mukaisesti joko työnantajalle tai tämän valtuuttamalle taholle.

Lue lisää