Vuosilomakustannuskorvaus | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Työnantaja, joka on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta erityisraskaus-, raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaan perusteella kertyneestä vuosilomasta, voi saada Kelasta vuosilomakustannuskorvausta.

Työntekijälle voi kertyä vuosilomaa raskaus- ja vanhempainvapaapäiviltä yhteensä enintään 160 arkipäivältä. Jos työntekijä jää erityisraskausvapaalle, hänelle kertyy tämän lisäksi vuosilomaa koko erityisraskausvapaan ajalta.

Kun lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022, on vuosilomaa kerryttäviä päiviä (työssäolon veroisia äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaapäiviä) 156 arkipäivää. Erityisäitiysvapaa kerryttää vuosilomaa koko ajalta.

Vuosilomakustannuskorvausta ei makseta lomarahasta eikä lomaltapaluurahasta.

Määrä

Vuosilomakustannuskorvausta maksetaan enintään 2,5 päivältä sellaiselta kalenterikuukaudelta, joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa erityisraskaus-, raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaan perusteella. Tällaisen kuukauden aikana vanhempainpäivärahaa on täytynyt maksaa vähintään 14 päivältä.

Korvausta ei makseta, jos kyseisen kalenterikuukauden vuosiloma on kertynyt pääasiassa muulta ajalta kuin erityisraskaus-, raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaalta. Tämä koskee myös niitä kalenterikuukausia, joissa vanhempainpäivärahaa on maksettu 14 arkipäivältä.

Tällainen tilanne on esimerkiksi vanhan lain mukaisissa tapauksissa silloin, kun työntekijä on kesken vanhempainvapaan palannut työhön ja vanhempainpäiväraha on työssäoloajalta maksettu vähimmäismääräisenä. Vaikka vanhempainpäivärahapäiviä on vähintään 14 kalenterikuukaudessa, työnantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos vuosiloma on pääasiallisesti kertynyt työssäolon ajalta.

Näin Kela laskee vuosilomakustannuskorvauksen määrän päivää kohden:

Työntekijän päivärahan perusteena oleva vuositulo jaetaan 300:lla. Tätä päiväkohtaista korvausta Kela korottaa 1,21:lla. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään sen verran kuin työnantaja on ollut velvollinen maksamaan vuosilomapalkkana korotettuna kertoimella 1,21.

Esimerkki

Milja pitää raskaus- ja vanhempainvapaata seuraavasti:

Raskausvapaa 19.8.2023-4.10.2023 40 arkipäivää
Vanhempainvapaa 5.10.2023-26.1.2024 92 arkipäivää
Töissä 27.1.-31.5.2024
Vanhempainvapaa 1.6.2024-20.8.2024 68 arkipäivää

Työnantaja hakee vuosilomakustannuskorvausta
1.8.2023 – 31.1.2024 sekä
1.6.2024-30.6.2024 (160. vanhempainvapaapäivä on 4.7.2024).

Työnantaja ei kuitenkaan voi saada elokuulta 2023 vuosilomakustannuskorvausta, koska vanhempainpäivärahapäiviä on ollut alle 14 tuona kuukautena.

Työnantaja esittää loppuajalta lomapalkan 1575 euroa.

Laskukaava on: 42 000/300 x1,21 x 2,5 x 7 = 2964,5 euroa.

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään työnantajan maksaman lomapalkan määrä korotettuna kertoimella 1,21.

Esimerkissä lomapalkka 1575 euroa on kertoimella (1,21) korotettuna 1905,75 euroa. Se on siis pienempi, kuin mitä kaavan mukaan laskettu korvaus on (2964,50 e). Kela korvaa työnantajalle työnantajan lomapalkan määrän korotettuna 1,21 eli 1905,75 euroa.

Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen

Kun lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, vuosilomakustannuskorvausta täytyy hakea 2 vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta halutaan saada.

Kun lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022, vuosilomakustannuskorvausta pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainvapaan päättymisestä,

Korvauksen voi hakea etukäteen, jos vuosilomapalkan ja -korvauksen määrä on arvioitavissa. Kela käsittelee kuitenkin hakemuksen vasta, kun vanhempainpäivärahaa on maksettu 160 arkipäivää tai yksittäinen vanhempainpäivärahajakso on maksettu.

Toimi näin

  1. Ilmoita se vanhempainvapaiden aika, jolta haet korvausta. Hae korvausta niiltä kokonaisilta kalenterikuukausilta, joilta Kela on maksanut vanhempainpäivärahaa vähintään 14 arkipäivältä ja joilta työntekijälle on kertynyt vuosilomaa vanhempainvapaiden perusteella.

    Voit selvittää arkipäivien laskurilla, milloin raskaus- ja vanhempainvapaa on kestänyt 160 arkipäivää. Ilmoita raskausvapaan ensimmäinen päivä ja yhtäjaksoisesti pidettyjen raskaus- ja vanhempainvapaapäivien määrä. Jos työntekijä on pitänyt vanhempainvapaan osissa, laske jokainen jakso erikseen.

    Työnantajan pitää arvioida ilmoittamaltaan ajalta kertyneen lomapalkan tai lomakorvauksen määrä, jos sitä ei ole vielä maksettu. 
  2. Lähetä hakemus Kelaan.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä hakemuksen lomakkeella Työnantajan hakemus, vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaukset SV 18 (pdf). Postita hakemus osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA.

Vuosilomakustannuskorvausta ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös

Vuosilomakustannuskorvausta hakenut työnantaja saa Kelasta päätöksen. Päätöksestä käy ilmi, onko korvausta myönnetty, korvauksen määrä ja maksuajankohta.

Kela lähettää päätöksen postitse, mutta samat tiedot ja asiakaskirjeet ovat nähtävissä myös Työnantajien asiointipalvelussa.

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin. Päätös koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus- ja takaisinperintäpäätöksiä. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 2.7.2024