Kontrollera ett utländskt recept | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utländskt recept

Du kan lämna ut ett läkemedel med direktersättning mot ett recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz om följande villkor uppfylls:

  • Läkemedlet uppfyller ersättningsvillkoren enligt sjukförsäkringslagen.
  • Läkemedlet har förskrivits av en hälso- och sjukvårdsutbildad person med rätt att skriva ut recept i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz.
  • Tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter förmedlar uppgift om att kunden har rätt till direktersättning.
  • I fråga om expedieringen av preparatet i fråga finns det ingen sådan separat anvisning om direktersättning som skulle hindra ersättning.
  • Utifrån anteckningarna i receptet står det klart att läkemedlet är ordinerat för behandling av sjukdom. Till exempel fertilitetsbehandling räknas inte alltid som behandling av en sjukdom. I oklara fall ska du anvisa kunden att söka ersättning hos FPA.

Du kan inte ge kunden ersättning om receptet redan expedierats men datumet då föregående sats expedierades eller den expedierade läkemedelsmängden inte framgår av receptet. I så fall kan du anvisa kunden att söka ersättning hos FPA.

Om receptet skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan du använda koden 999993 som identifikationskod för läkemedelsförskrivaren. Läkemedelsförskrivarens namn antecknas i det fält som är avsett för detta. Receptets art registreras på samma sätt som då inhemska recept expedieras.

Om direktersättning ges för inköpet eller om inköpet räknas in i kundens initialsjälvrisk tas en kopia av receptet som lämnas in till FPA eller arbetsplatskassan.

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?