Muu kuin Kelan järjestämä tulkkaus

 

Kelan järjestämä tulkkauspalvelu pohjautuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Siihen ei ole oikeutta, jos henkilö saa jo hänelle riittävää tulkkausta jonkin muun lain nojalla.

Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi:

 • perusopetuslaki
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki)
 • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta (asiakaslaki)
 • hallintolaki
 • yhdenvertaisuuslaki.

Tulkkaus perusopetuksessa

Perusopetuslain mukaan perusopetukseen osallistuvalla vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutonta tulkkausta.

Kunta vastaa oppilaan tarvitseman tulkkauksen järjestämisestä

 • perusopetuksessa
 • leirikoulussa
 • esiopetuksessa (ns. esikoulu)
 • lisäopetuksessa (entinen 10. luokka).

Kela järjestää tulkkauspalvelun

 • jos oppivelvollisuusiän ohittanut henkilö suorittaa peruskouluopintoja
 • aamupäiväpäivä- ja iltapäiväkerhoon.

Tulkkaus päiväkodissa

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan muun muassa lapsen tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet, mahdollinen tulkkauksen tarve ja niiden toteuttaminen.

Jos lapsi tarvitsee tulkkia päiväkodin päivittäisessä toiminnassa, järjestäminen on kunnan vastuulla.

Kela voi järjestää tulkin päiväkotiin, jos lapsi poikkeuksellisesti tarvitsee tulkin yksittäiseen tilanteeseen, jossa hän ei pärjää normaalein järjestelyin.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu, kuten kehityskeskustelu
 • päiväkodin kevät- ja joulujuhlat
 • päiväkodin järjestämä teatteri
 • päiväkodin järjestämä uimakoulu.

Ota yhteys asuinkuntaasi, jos haluat lisätietoa tulkkauspalvelusta perusopetuksessa ja päiväkodissa.

Tulkkaus sosiaalitoimistossa

Sosiaalitoimen pitää mahdollisuuksiensa mukaan järjestää asiakkaalle tulkkaus. Kun esimerkiksi sosiaalitoimisto kutsuu asiakkaan tapaamiseen, sillä on vastuu tulkkauksen järjestämisestä.

Tulkkaus terveydenhuollossa

Terveydenhuollon (esim. sairaalan) pitää mahdollisuuksien mukaan järjestää asiakkaalle tulkki.

Terveydenhuollolla on vastuu tulkin järjestämisestä silloin, kun se lähettää asiakkaalle kutsun esimerkiksi

 • toimenpiteeseen
 • tutkimuksiin
 • laboratorioon
 • röntgeniin.

Näissä tilanteissa terveydenhuollon yksiköllä on etukäteen tiedossa, että asiakas tarvitsee tulkkia. Sillä on siis mahdollisuus järjestää tulkki ajoissa.

Kela järjestää tulkin

 • jos itse varaat ajan lääkärille
 • jos joudut sairaalahoitoon hätätilanteessa (esim. saat sairauskohtauksen ja sinut viedään sairaalaan).

Jos joudut viipymään sairaalassa pidempään, vastuu tulkin järjestämisestä siirtyy terveydenhuollolle siitä hetkestä, josta lähtien sillä on mahdollisuus järjestää sinulle tulkki.

Tapaturma tai liikennevahinko

Jos kuulo- tai puhevammasi johtuu esimerkiksi työtapaturmasta tai liikennevahingosta, sinulla voi olla tapaturmavakuutuslain tai liikennevakuutuslain perusteella oikeus tulkkauspalveluun.

Tulkkaus esitutkinnassa 

Esitutkintalain mukaan muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä on oikeus käyttää esitutkinnassa kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi.

Viittomakielisellä on oikeus käyttää viittomakieltä. Poliisin on huolehdittava tulkkauksesta tai hankittava tulkki.

Kysy lisää tulkkauspalvelun järjestämisestä Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Lue lisää