Muu kuin Kelan järjestämä vammaisten tulkkauspalvelu | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Muu kuin Kelan tulkkaus

 

Kelan järjestämä tulkkauspalvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, ja sitä voi käyttää tämän lain määrittämällä tavalla.

Tulkkauspalveluun voi olla oikeus myös jonkin muun lain perusteella. Tällöin tulkkauksen järjestämisestä vastaa toinen taho, kuten hyvinvointialue tai oikeusistuin.

Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi

 • perusopetuslaki
 • varhaiskasvatuslaki
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki)
 • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta (asiakaslaki)
 • hallintolaki
 • yhdenvertaisuuslaki.

Tulkkaus perusopetuksessa

Perusopetuslain mukaan perusopetukseen osallistuvalla vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutonta tulkkausta.

Kunta vastaa oppilaan tarvitseman tulkkauksen järjestämisestä

 • esiopetuksessa
 • perusopetuksessa
 • leirikoulussa.

Kunta vastaa myös opiskelijan tarvitseman tulkkauksen järjestämisestä sen vastuulla olevaan tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA-koulutus, entinen 10. luokka).

Kela järjestää tulkkauspalvelun

 • oppivelvollisuusiän ohittaneen henkilön peruskouluopintoihin
 • aamupäivä- ja iltapäiväkerhoon.

Tulkkaus päiväkodissa

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan muun muassa, millaista tukea lapsi tarvitsee, millä toimenpiteillä lasta tuetaan, tarvitseeko lapsi tulkkausta ja miten tulkkaus järjestetään.

Jos lapsi tarvitsee tulkkia päiväkodin päivittäisessä toiminnassa, kunta vastaa tulkkauksen järjestämisestä.

Jos lapsi tarvitsee tulkin poikkeuksellisesti yksittäiseen päiväkodin tilanteeseen, jossa hän ei pärjää normaalein järjestelyin, Kela järjestää tulkin.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi

 • varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu, kuten kehityskeskustelu
 • päiväkodin kevät- ja joulujuhlat
 • päiväkodin järjestämä teatteri
 • päiväkodin järjestämä uimakoulu.

Jos haluat lisätietoa tulkkauksesta perusopetuksessa ja päiväkodissa, ota yhteyttä asuinkuntaasi.

Tulkkaus sosiaalipalveluissa

Hyvinvointialueiden pitää mahdollisuuksiensa mukaan järjestää asiakkaalleen tulkkaus. Esimerkiksi jos sosiaalipalvelut kutsuu asiakkaan tapaamiseen, sillä on vastuu tulkkauksen järjestämisestä.

Tulkkaus terveydenhuollossa

Hyvinvointialueiden (esim. sairaalassa) pitää mahdollisuuksiensa mukaan järjestää asiakkaalleen tulkkaus.

Hyvinvointialueilla on vastuu tulkin järjestämisestä silloin, kun se lähettää kutsun esimerkiksi

 • toimenpiteeseen
 • tutkimuksiin
 • laboratorioon
 • röntgeniin.

Näissä tilanteissa hyvinvointialueella kutsun lähettänyt yksikkö tietää etukäteen, että asiakas tarvitsee tulkkia. Sillä on siis mahdollisuus järjestää tulkki ajoissa.

Kela järjestää tulkin

 • jos tulkkauspalvelun asiakas varaa ajan lääkärille itse
 • jos tulkkauspalvelun asiakas joutuu sairaalahoitoon hätätilanteessa (esim. saa sairauskohtauksen).

Jos asiakas joutuu jäämään sairaalaan pidemmäksi aikaa, vastuu tulkin järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueelle. Vastuu siirtyy hyvinvointialueelle siitä alkaen, kun tulkkaus on mahdollista järjestää.

Tapaturma tai liikennevahinko

Jos kuulo- tai puhevammasi johtuu esimerkiksi työtapaturmasta tai liikennevahingosta, oikeus tulkkaukseen voi perustua tapaturmavakuutuslakiin tai liikennevakuutuslakiin.

Tulkkaus esitutkinnassa

Esitutkintalain mukaan muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä on oikeus käyttää esitutkinnassa kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi.

Viittomakielisellä on oikeus käyttää viittomakieltä. Poliisin on huolehdittava tulkkauksesta tai hankittava tulkki.

Voit kysyä lisää tulkkauspalvelun järjestämisestä Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 11.5.2023