16 vuotta täyttäneen vammaistuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Määrä ja maksaminen

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon haitan, avun sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Vammasta tai sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset saattavat suurentaa perustuen korotetuksi tueksi. Tuen tason määrittelyssä otetaan aina huomioon hakijan kokonaistilanne. 

Perusvammaistuki

Perusvammaistuki on 108,89 e/kk.

Sitä voi saada henkilö, jonka

 • toimintakyky on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan ja
 • sairaus tai vamma aiheuttaa olennaista haittaa.

Hänellä esimerkiksi saattaa:

 • olla vamman tai sairauden vuoksi vaikeuksia keskittyä jatkuvaa tarkkuutta vaativaan toimintaan
 • olla insuliinihoitoa vaativa diabetes, johon liittyy liitännäissairauksia
 • kulua vamman tai sairauden vuoksi normaalia enemmän aikaa erilaisten arjen toimintojen suorittamiseen tai niistä suoriutuminen edellyttää apuvälinettä tai
 • olla vaikeuksia monimutkaisten tehtävien suorittamisessa, vaikka rutiiniongelmista hän selviytyykin itsenäisesti.

Korotettu vammaistuki

Korotettu vammaistuki on 254,10 e/kk.

Sitä voi saada henkilö

 • jonka vamma tai sairaus aiheuttaa huomattavaa haittaa tai säännöllisen ohjauksen ja valvonnan tarvetta
 • joka tarvitsee säännöllistä apua henkilökohtaisissa toiminnoissaan.

Hän esimerkiksi saattaa tarvita:

 • viikottain apua pukeutumisessa, peseytymisessä, liikkumisessa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • opastusta ja muistuttelua päivärytmin noudattamisessa, lääkityksen muistamisessa tai muissa kellonaikojen mukaan tapahtuvissa arkipäivän toiminnoissa.

Jos ohjauksen ja avuntarve liittyy ainoastaan kotitaloustöihin ja asiointiin, korotettua vammaistukea ei voida myöntää.

Korotettu vammaistuki voidaan myöntää myös silloin, kun henkilöllä on oikeus perusvammaistukeen ja vähintään korotetun tuen verran sairaudesta tai vammasta aiheutuvia jatkuvia ja ylimääräisiä kustannuksia.

Ylin vammaistuki

Ylin vammaistuki on 492,71 e/kk.

Sitä voi saada henkilö, joka

 • on vaikeasti vammainen
 • tarvitsee päivittäin paljon apua, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä, liikkumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • on sokea, liikuntakyvytön tai varhaiskuuro
 • ei kykene käyttämään alaraajojaan liikkumiseen.

Hän esimerkiksi saattaa tarvita:

 • jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sairauden vuoksi
 • aikaa vievää ohjausta päivittäisissä toiminnoissa.

Erityiskustannukset

Jos sinulla on oikeus perusvammaistukeen ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu erityiskustannuksia, voit saada perustuen sijasta korotettua vammaistukea. Ylintä vammaistukea ei voi saada erityiskustannusten perusteella.

Erityiskustannuksia tulee olla joka kuukausi vähintään korotetun vammaistuen verran. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset.

Maksaminen

Vammaistuki maksetaan kuun 7. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Vammaistuki maksetaan asiakkaan pankkitilille. Jos olet alle 18-vuotias, vammaistuki maksetaan huoltajasi ilmoittamalle tilille.

Vammaistuki on verotonta tuloa.

Tulojen ja muiden etuuksien vaikutus

Tulot tai varallisuus eivät vaikuta vammaistuen saamiseen. 

Jos sinulle maksetaan saman sairauden tai vamman takia tapaturma- tai liikennevakuutuksesta hoitotukea tai haittalisää, ne vähennetään vammaistuen määrästä.

Jos saat ulkomailta vastaava etuutta saman sairauden tai vamman perusteella, se vähennetään vammaistuesta.

Lue lisää