Familjepension | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Familjepension

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

När en nära anhörig dör påverkar det familjens inkomster. Familjepension tryggar den efterlevandes och barnens inkomst om partnern eller barnets förälder har dött.

Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension.

FPA betalar familjepension till

 • änklingar och änkor under 65 år
 • barn under 18 år som förlorat en förälder eller vårdnadshavare.

FPA:s efterlevandepension upphör senast när du fyller 65 år.

Om du var gift med din partner 

Om ni hade ett gemensamt barn kan du få efterlevandepension om ni hade gift er innan din partner fyllde 65 år.

Om ni inte hade gemensamma barn, kan du få efterlevandepension om alla följande villkor uppfylls:

 • Du hade fyllt 50 år innan din partner dog.
 • Ni gifte er innan du fyllde 50 år och innan din partner fyllde 65 år.
 • Ni hann vara gifta i minst 5 år.

Om ni var sambo

Du kan få efterlevandepension om alla följande villkor uppfylls:

 • Din partner dog 1.1.2022 eller senare.
 • Ni hade ett gemensamt barn under 18 år, som bodde i samma hushåll som ni.
 • Din partner hade inte fyllt 65 år när ni blev samboende.
 • Samboförhållandet varade i minst 5 år utan avbrott innan din partner dog.
 • Ni var inte gifta med någon annan när din partner dog.

Efterlevandepensionens belopp

Efterlevandepensionen består av en begynnelsepension och i vissa fall också av en fortsättningspension. Efter att din partner har dött betalar FPA en begynnelsepension på 383,30 euro per månad. FPA betalar begynnelsepensionen i 6 månader.

Efter begynnelsepensionen kan du få fortsättningspension. Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp. 

Grundbeloppet är 120,06 euro per månad. Nästan alla dina inkomster inverkar på om du kan få kompletteringsbeloppet. Fullt kompletteringsbelopp är 623,13 euro i månaden. Om du har ett parförhållande är det fulla kompletteringsbeloppet 539,15 euro per månad.

Du får fortsättningspension bara om du försörjer ditt eller din partners barn som är under 18 år.

Om din partner bott utomlands kan pensionen vara mindre.

Om du har låga inkomster kan du också ansöka om bostadsbidrag.

Läs mer om ansökan om efterlevandepension (på standardspråk).

För hur lång tid betalas efterlevandepension?

Efterlevandepensionen upphör senast när du fyller 65 år.

Det finns inga andra begränsningar i fråga om utbetalningstiden om ni var gifta och åtminstone det ena av följande villkor uppfylls:

 • Din partner dog före 1.1.2022.
 • Du är född före år 1975.

Om ni var gifta men om ingetdera av villkoren uppfylls betalar FPA efterlevandepension i 10 år eller minst tills det barn som bor hos dig fyller 18 år.

Om ni var samboende betalar FPA efterlevandepension tills det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år.

Om du gifter om dig innan du har fyllt 50 år får du inte längre någon efterlevandepension. I stället får du en engångssumma som är lika stor som 3 års efterlevandepension. Beloppet är mindre om din rätt till efterlevandepension upphör tidigare. För att få engångsbetalningen måste du ha fått efterlevandepension i minst ett år innan du gifter om dig.

Om ett barns förälder dör betalar FPA barnpension till barnet. Med en förälder avses en person som bott med barnet och tagit hand om det. En förälder kan vara barnets mamma, pappa eller någon annan person.

Grundbeloppet av den barnpension som FPA betalar är cirka 70,53 euro per månad. Barn som förlorat båda sina föräldrar får cirka 141 euro per månad.

Ett barn som är under 18 år kan dessutom få ett kompletteringsbelopp. Hur stort det är beror på de övriga familjepensioner som barnet får. Kompletteringsbeloppet är högst 106,68 euro per månad.

FPA betalar barnpension tills barnet fyller 18 år. Barn som studerar kan få pensionen tills de fyller 21 år. Också arbetspensionsanstalterna betalar barnpension.

Hur stort kompletteringsbeloppet är, beror på de övriga familjepensioner som barnet får. 

Läs mer om ansökan om barnpension (på standardspråk).

Förutom FPA:s familjepension kan du få familjepension från din avlidna anhörigas arbetspensionsanstalt. Du får mer information hos arbetspensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen. Lantbrukare och företagare har egna pensionsförsäkringar.

Om den anhöriga hade bott eller arbetat utomlands kan familjen i vissa situationer få pension också från utlandet.

Om den anhöriga hade arbetat kan änkan, änklingen eller barnet få en engångsersättning från en grupplivförsäkring. Du får mer information från den arbetsplats där din anhöriga jobbade.

Om den anhöriga dog genom ett olycksfall eller i en trafikolycka kan änkan, änklingen eller barnet få familjepension också från en olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring. Du får mer information från försäkringsbolaget.

Andra familjepensioner och ersättningar kan påverka pensionerna och bostadsbidragen från FPA.

Du får mer information genom att kontakta FPA:s kundservice
 

Senast ändrad 1.1.2024