Efterlevandepension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Efterlevandepension

Efterlevandepensionen är ett ekonomiskt stöd som du får om din partner avlider. Efterlevandepensionen är en del av den familjepension som betalas av FPA och arbetspensionsanstalterna. Du kan få efterlevandepension samtidigt från båda institutionerna.

Du kan få efterlevandepension om du varit

  • gift med din partner
  • i ett samboförhållande och din partner har avlidit 1.1.2022 eller senare
  • i ett registrerat partnerskap med din partner.

Den efterlevandepension som FPA betalar upphör när du fyller 65 år. Arbetspensionsanstalterna betalar ut efterlevandepension oberoende av din ålder. Pensionen bygger på den arbets- eller företagarpension som din partner tjänat in.

Du kan också få efterlevandepension i form av lagstadgad olycksfallspension och därtill utifrån en frivillig olycksfallsförsäkring. Om din partner bott utomlands kan du ha rätt att få familjepension från hans eller hennes bosättningsland.

Läs mer om familjepensioner som betalas av andra än FPA.

Efterlevandepension som betalas av FPA

FPA:s efterlevandepension består av två delar:

  • begynnelsepension
  • eventuell fortsättningspension.

Begynnelsepension

Du kan få begynnelsepension från början av månaden efter den då din partner avled. FPA betalar ut begynnelsepension i högst 6 månader. Om du har folkpension kan du få begynnelsepension endast till det belopp som överstiger din folkpension.

Utbetalningen av begynnelsepension upphör då du fyller 65 år. Utbetalningen av begynnelsepension upphör också om du ingår nytt äktenskap innan du fyller 50 år.

Fortsättningspension

När tiden med begynnelsepension är slut kan du få fortsättningspension. Den består av två delar: ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp som du kan få om du har låga inkomster.

Utbetalningen av fortsättningspension upphör när du fyller 65 år.

Utbetalningen av fortsättningspension upphör också om du ingår ett nytt äktenskap innan du fyllt 50 år. Om du ändå har haft efterlevandepension i minst ett år när du ingår ett nytt äktenskap betalar FPA dig en klumpsumma som motsvarar högst 3 års fortsättningspension.

Till vem betalas efterlevandepension?

Villkoren för att få efterlevandepension beror bland annat på

  • hur länge ert samboförhållande, äktenskap eller registrerade partnerskap har varat
  • om ni har barn
  • när du är född.

Läs mer om vem som kan få efterlevandepension.

Om du har låga inkomster

Om du har låga inkomster kan du också ha rätt till utkomststöd, bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag.

Läs mer