Återkrav av arbetsgivaren

Förmåner och ersättningar som FPA betalat ut till arbetsgivaren till ett för stort belopp eller på felaktiga grunder återkrävs.En förmån kan betalas ut till ett för stort belopp om det sker en ändring som påverkar beslutet efter att förmånen har betalats ut. Det kan till exempel vara fråga om att arbetstagaren återvänder till arbetet tidigare än planerat. Ett återkrav kan också bli aktuellt till exempel om det efter att beslutet har meddelats kommer fram att den grundläggande utredning som ersättningen för företagshälsovård grundar sig på inte har gjorts. 

Om förmåner eller ersättningar har betalats ut till för stora belopp eller på felaktiga grunder kontaktar FPA arbetsgivaren innan beslutet om återkrav fattas. Indrivningen av förfallna fordringar sköts av FPA:s indrivningscenter.

Processen för återkrav

 1. Begäran om utredning om felaktig utbetalning
  • Innan FPA fattar ett beslut om återkrav skickar FPA arbetsgivaren en begäran om utredning om den felaktiga utbetalningen. I ärenden som gäller dagpenningar kan begäran om utredning skickas som bilaga till ett elektroniskt beslut. Om begäran om utredning skickas till arbetsgivaren per post används i allmänhet den adress som finns i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). I fråga om ersättning för kostnader för företagshälsovård skickas begäran om utredning till samma adress som det ursprungliga beslutet.
  • Arbetsgivaren behöver inte svara på begäran om utredning om arbetsgivaren inte bestrider den felaktiga utbetalningen, dvs. inte yrkar på att FPA ska sänka det belopp som återkrävs eller avstå från återkrav. En begäran om utredning gällande dagpenningar kan besvaras med en fritt formulerad tilläggsuppgift till exempel i e-tjänsten för arbetsgivare. En begäran om utredning som gäller ersättning för kostnader för företagshälsovård kan arbetsgivaren besvara per brev.
 2. Beslut om återkrav
  • Ett beslut om återkrav meddelas när den tidsfrist som anges i begäran om utredning har löpt ut. I beslutet anges de uppgifter som behövs för återbetalningen av förmånen, såsom kontonummer, förfallodag, referensnummer och det belopp som ska betalas.
  • De som valt att få elektroniska beslut kan se beslut om återkrav gällande dagpenningar i e-tjänsten.
 3. Betalningsuppmaning
  • Om det belopp som återkrävs inte har betalats senast på förfallodagen, skickar FPA en betalningsuppmaning till den adress som angetts för arbetsgivaren i FODS. FPA skickar alltid betalningsuppmaningar per post, eftersom brev inte syns i e-tjänsten för arbetsgivare.
 4. Utsökning
  • Om det felaktigt utbetalda beloppet inte betalas tillbaka inom utsatt tid, överförs skulden till utsökningsmyndigheten för indrivning.