Återkrav av arbetsgivaren

Förmåner och ersättningar som FPA betalat ut till arbetsgivaren till ett för stort belopp eller på felaktiga grunder återkrävs.

Om förmåner eller ersättningar har betalats ut till för stora belopp eller på felaktiga grunder kontaktar FPA arbetsgivaren innan beslutet om återkrav fattas.

Indrivningen av förfallna fordringar sköts av FPA:s indrivningscenter.

Indrivningen av företagshälsovårdsersättningar sköts dock av de enheter som sköter handläggningen av ansökningar om ersättning för företagshälsovård.