Vanliga frågor om familjeledigheter

 
  1. Arbetstagaren vill att löneuppgifterna för moderskapsledigheten ska skickas till FPA så fort som möjligt för att få ett beslut om dagpenningen.För vilken tid ska jag meddela löneuppgifterna för sex månader, då arbetstagaren har hunnit vara endast tre veckor på jobb efter moderskaps- och vårdledigheten?
  2. För vilken tid kan arbetsgivaren ansöka om semesterkostnadsersättning?
  3. Hur ska jag meddela löneuppgifter när lärarens kalkylerade semester infaller mitt i en avlönad moderskapsledighet?
  4. Vad ska jag ange som belopp för semesterkostnadsersättningen?

  5. Hur räknas de 14 föräldrapenningdagarna som är förutsättningen för semesterkostnadsersättning?

  6. Arbetstagaren vill ha ett intyg om arbetstid som bilaga till sin ansökan om flexibel eller partiell vårdpenning. Kan jag anmäla arbetstiden i e-tjänsten?

  7. Hurdana uppgifter om arbetstagarens arbetstid ska jag meddela i e-tjänsten?

  8. Varför ska jag meddela arbetstiden både i timmar och procent?

  9. För vilken tid ska jag meddela uppgifterna om arbetstagarens arbetstid?

  10. Hur ska jag meddela löneuppgifter när pappan har ansökt om faderskapsledigt i 2 påföljande veckor då faderskapspenningperioden enligt kollektivavtalet avlönad första 6 dagarna?

Arbetstagaren vill att löneuppgifterna för moderskapsledigheten ska skickas till FPA så fort som möjligt för att få ett beslut om dagpenningen. Hur ska jag göra, då jag inte kan skicka uppgifterna förrän lönen har betalats?

Skicka via e-tjänsten anmälan "Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare" eller lämna in blankett Y 17r utan löneuppgifter och uppge datum när du skickar löneuppgifterna som saknas. Du kan också ringa Arbetsgivarlinjen
och per telefon meddela när du kommer att skickar uppgifterna.

För vilken tid ska jag meddela löneuppgifterna för sex månader, då arbetstagaren har hunnit vara endast tre veckor på jobb efter moderskaps- och vårdledigheten?

Uppge uppgifterna om lönen för de 3 veckorna och den tid som saknas från 6 månadersperioden för tiden före moderskapsledigheten, om lön har betalats under det år som moderskapsledigheten började och året innan.

Exempel: Om en arbetstagare som varit länge anställd återgår till sitt arbete efter moderskaps- och vårdledigheten 1.9.2015 och insjuknar 21.9.2015, ska du uppge lönen för 1.9.2015–21.9.2015 samt semesterlönen och lönen före moderskapsledigheten, om lön har betalats från och med 1.1.2011. I detta fall uppges inte de löner som betalats sedan 1.1.2014. I det här fallet ska löner för år 2013 inte uppges eftersom de ingår i den i beskattningen konstaterade inkomsten som varit som grund för moderskapspenningen.

För vilken tid kan arbetsgivaren ansöka om semesterkostnadsersättning?

Semesterkostnadsersättningen kan sökas för de kalendermånader för som arbetstagaren har varit borta från arbetet p.g.a. moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Ersättningen betalas för varje kalendermånad som arbetstagaren har varit berättigad till semester och för vilka FPA betalar föräldradagpenningar minst 14 dagar. Meddela alltså i ansökan den tid för vilken semester har tjänats in, inte den egentliga semestertiden. Meddela inte heller i ansökan månader för vilka du inte ansöker om semesterkostnadsersättning.

Hur ska jag meddela löneuppgifter när lärarens kalkylerade semester infaller mitt i en avlönad moderskapsledighet?

Arbetsgivaren ska inte meddela semesterlönen som lön under moderskapsledigheten. Om den avlönade moderskapsledigheten (vanligen 72 eller 75 dagar) avbryts av semester eller lärarens kalkylerade semester, ska lönen för moderskapsledigheten meddelas i perioder.

Exempel:

Moderskaps- och föräldrapenningperioden är 26.5.2015 – 5.4.2016. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för 72 vardagar under tiden 26.5.2015 – 18.8.2015.

Löneuppgifterna för moderskapsledigheten ska meddelas i perioder före och efter den kalkylerade semestern.
26.5.2015 – 15.6.2015 XXXX,XX euro
25.7.2015 – 18.8.2015 XXXX, euro
Meddela alltså inte lönen som betalas ut för den kalkylerade semestern.

Vad ska jag ange som belopp för semesterkostnadsersättningen?

Meddela det belopp semesterlön eller -ersättning som betalats ut för föräldradagpenningperioden. På basis av de uppgifter som meddelats räknar FPA ut semesterkostnadsersättningens belopp.

Om moderskaps- eller föräldrapenningperioden för samma barn börjat 1.4.2016 eller senare ska endast den lön- eller löneersättning som tjänats in som lagstadgad semester (156 vardagar dvs cirka 6 månader) meddelas. Läs mer om semesterkostnadsersättningens belopp.

Hur räknas de 14 föräldrapenningdagarna som är förutsättningen för semesterkostnadsersättning?

För att en arbetsgivaren ska ha rätt till semesterkostnadsersättning måste föräldradagpenning ha betalats ut för minst 14 dagar (”svarta dagar” i kalendern) under kalendermånaden i fråga.

Arbetsgivaren har inte rätt till semesterkostnadsersättning, även om arbetsfrånvaron omfattar 14 föräldrapenningsdagar, ifall ledigheten fördelar sig på två kalendermånader och 14 dagarsregeln inte uppfylls på någondera månaden. Sådana situationer är vanliga i samband med faderskapsledigheter.

Arbetstagaren vill ha ett intyg om arbetstid som bilaga till sin ansökan om flexibel eller partiell vårdpenning. Kan jag anmäla arbetstiden i e-tjänsten?

Visst kan du det. Logga in till e-tjänsten för arbetsgivare och välj Meddelande eller ansökan >Intyg om arbetstid. Svara på alla frågor och skicka anmälan.

Hurdana uppgifter om arbetstagarens arbetstid ska jag meddela i e-tjänsten?

I meddelandet begärs arbetstiden för en viss tid eller från ett visst datum. Den genomsnittliga veckoarbetstiden ska meddelas i timmar eller procent av normalt heltidsarbete i branschen. Alternativen är givna. Dessutom begärs orsaken till kortare/meddelad arbetstid. Förutom obligatoriska uppgifter kan man ge en fritt formulerad tilläggsutredning i sammanhanget.

Varför ska jag meddela arbetstiden både i timmar och procent?

Arbetstidsvillkoren är olika för partiell och flexibel vårdpenning. Intyget fungerar som bilaga till båda dessa förmåner. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi får uppgifterna på en gång oberoende av vilken förmån arbetstagaren ansöker om.

För vilken tid ska jag meddela uppgifterna om arbetstagarens arbetstid?

Om den avtalade arbetstiden är kortare än vanligt eller gäller bara en viss tid, ska du uppge arbetstiden för denna tid. Ifall arbetstagarens arbetsid kontinuerligt är kortare än vanlig kan du meddela arbetstiden från den tidpunkt som arbetstagaren begär det.

Hur ska jag meddela löneuppgifter när pappan har ansökt om faderskapsledigt i 2 påföljande veckor då faderskapspenningperioden enligt kollektivavtalet avlönad första 6 dagarna?

Föräldradagpenningen betalas till arbetsgivaren för de dagar faderskapsledigt som arbetsgivaren betalar lön.

Om pappan har ansökt om faderskapsledigt för 2 veckor i följd och lördagen där emellan är avlönad kan du meddela löneuppgifterna för måndag-lördag. Om pappan får lön endast för måndag-fredag men inte för lördagen ska du meddela lönen för den första veckan (måndag-fredag) och måndagen följande vecka. Du ska alltså inte ansöka om faderskapspenning för lördagen om du inte betalar ut lön för den dagen.

Ifall pappan är faderskapsledig måndag-fredag två veckor i följd, men inte på lördag ska arbetsgivaren inte heller ansöka om faderskapspenning för lördag. Läs mer om hur du meddelar lönen i samband med månadslön eller annan än månadslön.