Kurs för personer som haft stroke (AVH-kurs)

En rehabiliteringskurs för personer som haft stroke (en s.k. AVH-kurs), lämpar sig för dig, om du har haft en hjärninfarkt eller en icke-traumatisk intrakraniell blödning och

  • det har gått minst 3 månader och högst cirka 3 år sedan du insjuknade
  • det har gått minst 1 månad sedan du återvände hem (eller till ditt servicehus) från vårdenheten
  • du klarar av att fungera tillräckligt självständigt, exempelvis att röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans
  • du orkar delta i det rehabiliteringsprogram som ingår i kursen (ungefär 5 timmar per dag).

Kursen lämpar sig inte för den som har en betydande nedsättning av funktionsförmågan eller gestaltningssvårigheter, stor trötthet eller en svår sjukdom som förhindrar deltagande i kursen.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i perioder på 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen anhörig eller närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under kursens första period.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer