E-tjänsterna för arbetsgivare

Arbetsgivare kan sköta sina FPA-ärenden i e-tjänsterna nedan.

Katso-tjänsten tas ur bruk

FPA:s e-tjänster övergår från Katso-identifiering till Suomi.fi-identifikation enligt tidtabellen ovan. Beroende på tjänsten och organisationsformen kräver ändringen olika åtgärder som det finns närmare information om på den sida där tjänsten i fråga presenteras.

Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster (Om FPA)

Identifiering och fullmakter

Suomi.fi-identifikation tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen). Den grundar sig på stark autentisering. Användaren kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. Organisationerna bör bekanta sig med de olika identifieringsmetoderna och komma överens om vilken metod man ska använda.

Suomi.fi-fullmakter. De som använder FPA:s e-tjänster behöver Suomi.fi-fullmakter av den organisation vars ärenden de sköter. Fullmakter kan begäras och ges när de har publicerats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att överföra fullmakterna till tjänsten Suomi.fi-fullmakter så fort det är möjligt.

Företag 2019

Privata finländska företag kan börja ge fullmakter till personer eller till andra företag efter hand som fullmakterna publiceras. När ett företag får en fullmakt av en annan organisation, kan företaget ge denna fullmakt till sina arbetstagare som en representationsfullmakt. En representationsfullmakt kan begränsas på basis av kundföretagets FO-nummer, varvid varje anställd får rätt att sköta endast sina egna kundföretags ärenden.

Fullmakter kan ges av

  • den som i handelsregistret anges som företagets verkställande direktör eller ställföreträdare för den verkställande direktören 
  • den som i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
  • den som i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är registrerad som enskild näringsidkare  
  • en person som av någon av de ovan nämnda har fått rätten att befullmäktiga andra personer för företagets räkning (fullmaktsrätt).

Offentliga organisationer, föreningar, församlingar och utländska företag 2020

År 2020 utvidgas möjligheten att ge Suomi.fi-fullmakter till att omfatta även andra organisationsformer efter hand som Befolkningsregistercentralen tar i bruk tjänstemannafunktionen. Suomi.fi-fullmakter kommer då att kunna ges av även följande organisationsformer:

  • föreningar (från januari 2020)
  • Det blir möjligt att befullmäktiga föreningar när tjänsten Suomi.fi-fullmakter får uppgift från föreningsregistret om de personer som får representera föreningen.
  • kommuner, statliga ämbetsverk
  • församlingar
  • stiftelser
  • utländska företag.

Tidtabellerna och andra uppgifter gällande de olika organisationsformerna preciseras senare när det är möjligt att registrera fullmaktsrätten med hjälp av tjänstemannafunktionen.

Till dess kan organisationerna fortsätta att använda e-tjänsterna med giltiga Katso-roller. Användare som representerar dessa organisationer ska ha giltiga fullmakter i Katso-tjänsten. Katso-fullmakterna kan dock användas i e-tjänsterna högst fram till dess att alla organisationer har möjlighet att ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att överföra fullmakterna till tjänsten Suomi.fi-fullmakter så fort det är möjligt.

Teknisk support

Om du har tekniska problem med e-tjänsterna kan du kontakta vår tekniska kundsupport vardagar kl. 7–17:

E-postadress: tekninentuki@kela.fi
Telefonnummer: 020 634 7787