FPA:s upphandlingar

FPA är en betydande upphandlingsenhet som årligen genomför över 100 upphandlingar. Förmålen för upphandlingarna varierar från krävande ICT-projekt till olika varor och tjänster och från entreprenader till olika slags upphandlingar i anslutning till FPA:s förmåner.

FPA följer lagstiftningen om offentlig upphandling. FPA:s upphandling styrs också av FPA:s interna upphandlingsstrategi och egna anvisningar om upphandling.

Vid upphandlingen strävar FPA efter att effektivt utnyttja rådande konkurrensförhållanden. Upphandlingarna genomförs med respekt för de centrala principerna i upphandlingslagen: De som deltar i upphandlingsförfaranden och andra leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

All upphandling som omfattar hela EU och all nationell upphandling utannonseras på HILMA. FPA har ett elektroniskt system för konkurrensutsättning (Hanki-tjänsten), där anbudsförfrågningar som gäller pågående upphandlingar och dokumenten i anslutning till dem finns tillgängliga.

I FPA är upphandlingsfunktionen koncentrerad till en enda enhet, upphandlingsservicegruppen. Den genomför så gott som alla de upphandlingar som överskrider de tröskelvärden som anges i upphandlingslagen.

Kontaktuppgifter

hankintapalvelut@kela.fi